napja van

2023

2023. május 25.


A rendőrkapitány beszámolója Komló város 2022. évi közbiztonság helyzetéről

Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2022. évi  gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról    

2022. évi zárszámadási rendelettervezet

Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés              

2023. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása            

2. sz. fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés felülvizsgálata és új szerződés kötése               

3. sz. fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés 1. sz. módosítása          

A Palliatív Humán Szolgáltató Központ szociális étkeztetés (népkonyha) szolgáltatásról szóló 2022. évi beszámolója   

A „Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány” 2022. évi beszámolójának elfogadása         

Komló Városi Óvoda alapító okiratának módosítása        

Tájékoztató a 2023/2024-es nevelési év beiratkozásairól               

Komló Város Önkormányzat Városgondnokság alapító okiratának módosítása            

Komló Város Önkormányzat Városgondnokság gazdasági vezető (magasabb vezető) álláshelyére pályázat kiírása    

Komló Városi Óvoda Mecsekjánosi Tagóvodája tetőszerkezetének felújítására, tetőhéjalás cseréjére, használaton kívüli megdőlt kémény visszabontására fedezet     

Komló, Nagyrét utcai közút és járda károsodás vizsgálata          

Kálmán Attila belterületbe csatolási kérelme (Bajcsy-Zsilinszky utca 0306/2 hrsz.)

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ülésén hozott határozatok jóváhagyása     

Az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023.(III.31.) OGY határozathoz való csatlakozásról     

A József Attila Könyvtárhoz kapcsolódó többletforrás biztosítása             

A 28_2023. (III.8.) Határozat módosítása

A Komló Város Önkormányzat és a FITT-GAST Kft. közötti létrejött, egymással szemben fennálló igényekről és követelésekről való kölcsönös lemondást tartalmazó megállapodás utólagos jóváhagyása   


"A Komló Város Önkormányzat és a FITT-GAST Kft. közötti létrejött, egymással szemben fennálló igényekről és követelésekről való kölcsönös lemondást tartalmazó megállapodás utólagos jóváhagyása” c. előterjesztés a Képviselő-testület döntése függvényében, az Mötv. és az SzMSz. rendelkezése értelmében zárt ülésen tárgyalható.


 

2023. április 26.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Volánbusz Zrt. 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyása

Bírósági ülnökök választása

A településkép védelméről szóló 3/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosítása

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. írásbeli határozathozatala során a polgármester által leadott szavazatok jóváhagyása

A HegyhátMédia Kft. 2022. évi beszámolója az írott sajtó megjelentetésére és a honlap üzemeltetésére vonatkozóan

Az írott sajtó megjelentetésére vonatkozó szerződéskötés

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázaton elnyert támogatási összeg felhasználása a XII. Komló Városi Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztiválon

Beszámoló a Komló Városért Alapítvány 2022. évi tevékenységéről

Komlói Komló, Altáró u. 2 szám alatti, volt fürdőépület kapcsán bérleti szerződések megkötése

Tájékoztatás és fedezet biztosítása a fűkaszálás kapcsán

A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása

Az RRF-1.1.2-2021 „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című pályázat benyújtása

Csatlakozás ingyenes lakossági LED-csere programhoz

A Mecsek - Hegyhát Turisztikai Egyesület által hozott döntések jóváhagyása

Komló Város Települési Vízkárelhárítási Tervének és Komló Város Környezetvédelmi Programjának elfogadása

A Komló, Altáró u. 2. sz. alatti ingatlan II. emelet bérbeadása

Komlói 7773/4 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása

Montage-System Kft. telek-kiegészítési kérelmével kapcsolatos forgalomképessé 

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. összevont alapítói, igazgatósági és felügyelőbizottsági ülésén a polgármester által leadott szavazat jóváhagyása

A Képviselő-testület 36/2023. (IV. 13.) sz. határozatának részbeni felülvizsgálata

Komlói Fűtőerőmű Zrt. folyószámlahitel szerződésének módosítása

Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatósági elnökének munkaszerződés-módosítása

A "Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatósági elnökének munkaszerződés-módosítása" című előterjesztés kötelezően, míg a "Komlói Fűtőerőmű Zrt. folyószámlahitel szerződésének módosítása" című előterjesztés a Képviselő-testület döntése függvényében, az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen tárgyalandó.

 

2023. április 13.


A BARANYA-Víz Zrt. elsőbbségi részvényének törzsrészvénnyé alakítása, közös tulajdonú törzsrészvények kiadása, az önkormányzati víziközmű vagyon Magyar Államnak történő átadására vonatkozó Tranzakciós Szerződés tartalmának jóváhagyása, valamint BARANYA-Víz Zrt. Alapszabályának módosítása

 

2023. március 8.


A helyi közforgalmú autóbuszközlekedéshez kapcsolódó menetrend módosítása

2022. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

Komló Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet tervezete

Nem költségvetési szervek 2023. évi támogatása

Az EBR 593936 azonosító számú Vis maior pályázat benyújtása és a kapcsolódó önerő biztosítása

Komló város településrendezési eszközének 2021. évben beérkezett módosítási indítványok alapján 2022. évi 1. számú, teljes eljárásban történő módosításának elfogadása - Mellékletek

Együttműködési megállapodás a Baranya Vármegyei Kormányhivatallal a 7300 Komló, Városház tér 3. szám alatt található ingatlan kapcsán

A Komló Városi Óvoda átszervezése és alapító okiratának módosítása

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ülésén hozott határozatok jóváhagyása

DUFTIN Kft. munkahelyteremtési támogatási szerződésének megszüntetése

Hovorka Béla munkahelyteremtési támogatási szerződésének felmondása
 

A "DUFTIN Kft. munkahelyteremtési támogatási szerződésének megszüntetése” és a „Hovorka Béla munkahelyteremtési támogatási szerződésének felmondása” című előterjesztések a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bek. c) pontja alapján, a Képviselő-testület döntése alapján zárt ülésen tárgyalhatók.

 

2023. február 22.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Komló Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet tervezete

Étkezési normával kapcsolatos döntések meghozatala, és a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

A Komlói Bányásznapok 2023. évi megrendezését érintő változások

Lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

A településkép védelméről szóló 3/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet módosítása egyezetetési eljárásának megindítása 

Komló város 2023. évi tervezett rendezvény-naptára

Komló, Altáró u. 2 szám alatti, volt fürdőépület kapcsán bérleti szerződések megkötése (nem került tárgyalásra)

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. írásbeli határozathozatala során a polgármester által leadott szavazatok jóváhagyása 

Komló Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) felülvizsgálata

66. számú főút Pécs-Sásd közötti szakaszának 11,5 tonnás burkolatmegerősítés engedélyezéséhez, kisajátításhoz és megvalósításához Komló város közigazgatási területét érintően szükséges, Komló város településrendezési eszközének egyszerűsített eljárásban történő módosítása kapcsán a megalapozó vizsgálatok és alátámasztó javaslatok tartalmi követelményeit megállapító főépítészi feljegyzés jóváhagyása 

Beszámoló a munkahelyteremtés érdekében nyújtott támogatásokról

Komló Város Önkormányzatának kilépése a TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 számú, „Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig” című projektből

A víziközmű bérleti díj felhasználása

Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége

 

2023. január 26.


A Komló Város Önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-vagyon Magyar Állam részére történő önkéntes átruházásának előkészítése

Az Uszodáért Alapítvány megszüntetése

Fűkaszáláshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítás 

Komlói Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet tagi kölcsöne

Közbeszerzési Szabályzat módosítása

XII. Komló Városi Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál nagyrendezvényi költségkerete

A P1 Rádió Kft.-vel (Rádió1) kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés

Komló, Altáró u. 2 szám alatti, volt fürdőépület villamos hálózatfejlesztéséhez forrás biztosítása

Komló város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 2022. évi 1. számú módosítási eljárás véleményezési szakaszában beérkezett vélemények ismertetése, elfogadása / el nem fogadásával kapcsolatos döntés

66. számú főút Pécs-Sásd közötti szakaszának 11,5 tonnás burkolatmegerősítés engedélyezéséhez, kisajátításhoz és megvalósításához Komló város közigazgatási területét érintően szükséges, Komló város településrendezési eszközének egyszerűsített eljárásban történő módosítása - településfejlesztési döntés

 

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020