napja van

Bizottsági ülések

2016

Augusztus 25.

Meghívó

Augusztus 25-én a Horváth Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme, a Komló Sport Kft. pótigénye, a víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása, a vis maior támogatási igény benyújtása, a létszámcsökkentési pályázat 2016. évi III. fordulója, valamint a rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtása szerepelt napirenden.

Augusztus 12.

Lásd a Gazdasági és településfejlesztési bizottság tevékenysége alatt.

Július 14.

Meghívó

A július 13-ra meghirdetett bizottsági ülés határozatképtelenség miatt, ugyanazon napirendi pontokkal július 14-re ismételten összehívásra került, melyen a dávidföldi lakótelkek közművesítése, a közvilágítási fejlesztési célok módosítása, valamint a lakáscélú támogatások további biztosítására szolgáló költségvetési pótigény szerepelt a napirendek sorában. Zárt ülésen tárgyalták a Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele című előterjesztést.

Június 23.

Meghívó

Június 23-án a Gazdasági és településfejlesztési bizottsággal együttes ülésen a közösségi szinten irányított városfejlesztések megvalósítására létrejött helyi akciócsoport és az erre épülő TOP-7 prioritási tengelyben megjelent pályázati felhívás, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóhoz tartozó kiegészítést tárgyalták.

Június 21.

Meghívó

2016. június 21-én a Komló-Víz Kft. üzletrészvásárlása, a Baranya-Víz Zrt. 2016. évi üzleti tervének elfogadása és egyéb közgyűlési döntéseinek jóváhagyása, a Komló-Víz Kft. taggyűlési határozatainak és 2015. évi beszámolójának jóváhagyása és társasági szerződésének módosítása, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2015. évi beszámolójának jóváhagyása és az elnök igazgató 2015-2016. évi prémiumfeladatai, valamint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. gázmotor hitelszerződésének módosítása szerepelt napirenden. Ezt követően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés és a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása, a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. közgyűlési határozatainak és 2015. évi beszámolójának jóváhagyása, valamint a vezető 2015-2016. évi prémiumfeladatainak meghatározása, az orvosi ügyelettel kapcsolatos döntések meghozatala, a Szent Borbála Otthon Komló, Pécsi út 42. szám alatti épülete energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15) és a Komlói Temetkezési Kft. 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló került sorra. Tárgyalta a bizottság a Komlói Bányász Sportkör Kft. taggyűlési határozatainak és 2015. évi beszámolójának jóváhagyása, a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak, 2015. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének, valamint társasági szerződése módosításának jóváhagyása, a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2015. évi beszámolójának jóváhagyása és alapító okiratának módosítása, a Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány működése és 2015. évi beszámolója, továbbá a Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány 2015. évi beszámolója, a helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentéséhez kapcsolódó pályázat benyújtása (TOP-2.1.3-15), valamint a barnamezős terület rehabilitációja Komló belterületén (TOP-2.1.1-15) tárgyú napirendeket. Mindezek után a térfigyelő kamerák telepítése a szilvási KRESZ parkban, a közösségi szinten irányított városfejlesztések megvalósítására létrejött helyi akciócsoport és az erre épülő TOP-7 prioritási tengelyben megjelent pályázati felhívás, a TOP-2.1.2-15-BA1. számú, zöld város kialakítása című pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtása, a neckartenzlingeni falunapokon való részvétel, a varsói kiutazás költségeinek jóváhagyása, a 2016. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat, az intézményi kötelezettségek értékéről szóló tájékoztató, végezetül az Erdei út 6162-1-2-3. hrsz-ra fennálló elővásárlási jog szerepelt a bizottság előtt.

Zárt ülésen a Komló-Víz Kft. üzletrészvásárlása és a Baranya-Vz Zrt. 2016. évi üzleti tervének elfogadása és egyéb közgyűlési döntéseinek jóváhagyása ügyében foglaltak állást.

Május 24.

Meghívó

A 2016. május 24-én megtartott ülésen a Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvoda fenntartó jogának átadásához kapcsolódó megállapodás megkötése, a TOP-1.4.1-15 „Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón” című pályázat támogatása, az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásáról szóló új önkormányzati rendelet elfogadása, a TOP-3.2.2-15 „Napelemes kiserőmű létesítése Komlón” című pályázat támogatása, a Magyarország-Horvátország Interreg határ menti régiók közös fejlesztési projektjeinek támogatására kiírt HUHR/1601 számú pályázat benyújtása (Komló-Slatina együttműködés), majd az I. világháborús emlékmű felújításával kapcsolatos pályázat ismételt benyújtása tárgyú előterjesztés volt napirenden. Ezek után a Magyarország-Horvátország Interreg Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében „Élmény, helyi ételek és kultúra” címmel kerékpár turisztikai pályázat benyújtása Valpovó és Hosszúhetény településekkel, a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében ILPAN 2. pályázat benyújtása (Ipari örökség megőrzése Belisce-Hosszúhetény településekkel), a Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására (KBSK sportlétesítmény és belterületi utak felújítása) és a Flóra u. 4. szám alatti lakótelek visszavásárlása tárgyú előterjesztéseket tárgyalta a bizottság. Az éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés után a zárszámadási rendelet tervezetéről és a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló pályázatról foglaltak állást.

Május 3.

Meghívó

2016. május 3-án tartotta ülését a bizottság, melyen a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a szolgáltatóval kötendő együttműködési megállapodás, a Komló Városért Alapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló, a belényesi kiküldetés, majd a körtvélyesi különleges és iparterületek fejlesztési pályázatával kapcsolatos 16/2016. (II.15.) és 32/2016. (III.3.) határozatok módosítása került napirendre, végül tájékoztatás hangzott el az intézményi kötelezettségek értékéről.

Április 12.

Meghívó

Április 12-i ülésén a Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvoda fenntartói jogának átadása a Pécsi Egyházmegye részére, a Komlói Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak biztosítandó visszatérítendő működési támogatás, a közétkeztetési feladatok ellátására kötött megállapodás módosítása, majd a Baranya-Víz Zrt közgyűlési határozatainak és 2015. évi beszámolójának jóváhagyása szerepelt a bizottság napirendjén. Állást foglaltak a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2016. évi üzleti tervének jóváhagyásáról, belterületi határvonal módosításáról, a beregszászi járásba szóló kiküldetésről, ezt követően pedig tájékoztató hangzott el az intézményi kötelezettségek értékéről. Végezetül a szennyvíz beruházással kapcsolatos konzorciumi megállapodásról, a Komló Városi Sportközpont küzdőterének és a KBSK tornacsarnok padlóburkolatának felújításáról tárgyaltak.

Március 30.

Meghívó

Március 30-án a Gazdasági és településfejlesztési bizottsággal együttes ülésen a Komlói Fűtőerőmű Zrt. biomassza kazán beruházásához kapcsolódó szerződések módosítása, a TOP-1.1.3-15 számú, helyi gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos 15/2016. (II.18.) és 33/2016. (III.3.) határozatok módosítása, a kerékpárút építésére vonatkozó pályázat benyújtása (csak a Gazdasági és településfejlesztési bizottság tárgyalta) és a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által benyújtott TOP-4.2.1.15 „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázat támogatása (csak a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság tárgyalta) tárgyú előterjesztéseket tárgyalták.

Március 1.

Meghívó

Március 1-i ülésén a közfeladatot ellátó intézmények és szervezetek ingyenes helyiséghasználatát biztosító szerződésekről, az Uszodáért Alapítvány alapító okiratának módosításáról, a 2015. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatról, végül Komló Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelettervezetéről tárgyalt a bizottság.

Február 16.

Meghívó

Február 16-án ülésezett a bizottság, melyen a Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvoda fenntartói jogának átadása a Pécsi Egyházmegye részére, a Kodály Zoltán Katolikus Általános Iskola fejlesztéséhez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulás megadása, a települési támogatásokról valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által TOP-4.2.1-15 „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázat támogatása, majd a BARANYAI SBAU Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme szerepelt napirenden. Ezek után a 2453/3. hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának ingyenes átvétele a Magyar Államtól, a Komló, Nagyrét utcai gazdasági terület alapinfrastruktúra fejlesztése (TOP-1.1.1-15), a TOP-1.1.3-15 „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázat benyújtása, majd a Körtvélyesi 1545/18 hrsz-ú út melletti gazdasági és különleges terület alapinfrastruktúra fejlesztése TOP-1.1.1-15) tárgyú előterjesztéseket tárgyalta a bizottság. Állást foglaltak a Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés meghosszabbítása, a Damjanich u. 25. sz. alatti ingatlan térítésmentes átvétele a Magyar Államtól, a „Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése” elnevezésű GINOP-1.3.4-15 sz. pályázat benyújtása, valamint a 2016. évi költségveteési rendelet I. fordulós anyagának kérdésében. Tájékoztató hangzott el az intézményi kötelezettségek értékéről, majd zárt ülés keretében tárgyalták a Solar Energy Systems Kft-vel kötött adásvételi szerződés módosítása tárgyú előterjesztést és követelés-elengedésről döntöttek.

Január 26.

Meghívó

2016. január 26-án a Gazdasági és településfejlesztési bizottsággal együttes ülésen tárgyalta a bizottság az ECHOTV-vel kötendő, településmarketingről szóló megállapodást.

2015

December 8.

Meghívó

A bizottság december 8-i ülésén az autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítása, a Komló-Víz Kft. ügyvezetőjének megbízása és a felügyelőbizottság megválasztása, a vízi közmű felújítási keret terhére tervezett rekonstrukciós munkák, a Baranya-Víz Zrt. tagi kölcsön kérelme II. és a Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele II. tárgyú előterjesztéseket tárgyalta. A napirendi pontok sorában a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. igazgatóságának és felügyelőbizottságának megválasztásáról, a Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról, majd a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú KFt. felügyelőbizottságának megválasztásáról szóló állásfoglalás következett. Ezt követően a Caadex Kft. (korábban Lakiter Hungária Európa Kft.) ingatlan vásárlásával kapcsolatos szerződés, a munkahelyteremtés érdekében nyújtott támogatásokról szóló beszámoló, a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet végrehajtásának tapasztalatairól szóló tájékoztató, majd a helyi adórendeletnek a nyújtott iparűzési adómentességek csekély összegű támogatásként történő elszámolása céljából történő módosítása szerepelt napirenden. Állást foglalt a bizottság a 2016. évre szóló belső ellenőrzési, valamint a 2016-2019. évekre szóló stratégiai tervről, a VI. Komlói Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál nagyrendezvény költségkeretéről, a polgármesteri keret visszapótlásáról, a 2016. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló tájékoztatóról és a HegyhátMédia Kft.-vel kötendő, a Jó Szerencsét kiadvány kiadásáról, valamint Komló város honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodásról. Az ülés végén az ÁSZ elnökének elnöki figyelemfelhívása, a 2015. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat, majd az intézményi kötelezettségek értékéről szóló tájékoztató került a bizottság elé.

Zárt ülésen tárgyalta a bizottság a Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetének magasabb vezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapításáról szóló előterjesztést.

November 26.

Meghívó

2015. november 26-i rendkívüli ülésén a bizottság állást foglalt a kezességvállalás a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 sz. pályázatának ÁFA finanszírozására, illetve a Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása tárgyú előterjesztésekkel kapcsolatban.

November 3.

Meghívó

2015. november 3-i ülésén a partnerségi megállapodás kötése az OTP Bank Nyrt.-vel, a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön kérelme, az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló rendelet módosítása, a Baranya-Víz Zrt. tagi kölcsön kérelme, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2020-ig tartó fejlesztési koncepciója és a Zrt. felügyelőbizottságának megválasztása, a Caadex Kft. (korábban Lakiter Hungária Európa Kft.) ingatlan vásárlásával kapcsolatos szerződés, a helyi adórendelet módosítása további adómentességek céljából, a költségvetési pótigények, a 2015. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat, valamint a tájékoztató az intézményi kötelezettségek értékéről tárgyú előterjesztéseket véleményezte a bizottság.

Szeptember 29.

Meghívó

Szeptember 29-én tartott ülésén a Vízi közmű felújítási keret terhére tervezett rekonstrukciós munkák, a Tenkesvíz Kft. Baranya-Víz Zrt.-be történő beolvadása II., A Komlói Fűtőerőmű zrt. könyvvizsgálójának kijelölése, a Komló Sport Kft. részére nyújtandó visszatérítendő támogatás, a Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány alapító okiratának módosítása, majd a Gyermekhangok Alapítvány támogatási kérelme tárgyú előterjesztéseket tárgyalta a bizottság. Ezt követően állást foglaltak a Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői álláshelyére szóló pályázat kiírása, a Komlói Napok és Bányásznap 2015. évi rendezvényeiről szóló beszámoló, az Eragny-Sur-Oise-i kiküldetés és a 2015. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat kérdésében. mindezek után tájékoztató hangzott el az intézményi kötelezettségek értékéről, végül állást foglaltak a a KBSK tornaterem épülete energetikai korszerűsítéssel kapcsolatos KEOP-2012-5.5.0/B pályázat benyújtása tárgyú 29/2015. (III.30.), valamint a KÖOK Szakiskola (Komló, Ságvári u. 1.) épületenergetikai korszerűsítésével kapcsolatos KEOP-2012-5.5.0/A pályázat benyújtása tárgyú 92/2015. (VI.4.) határozat módosításáról.

Szeptember 21.

Meghívó

A gazdasági és településfejlesztési bizottsággal tartott együttes ülésen szeptember 21-én a KBSK tornacsarnok tetőfelújítása és a forrás biztosítása települési szociális tűzifa vásárlásához tárgyú előterjesztéseket tárgyalták.

Szeptember 8.

Meghívó

Szeptember 8-án ülésezett a bizottság, melyen a Tenkesvíz Kft. Baranya-Víz Zrt-be történő beolvadása, a vízi közmű szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele, majd Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási terve 2013-2014. évi módosításának elfogadása szerepelt a bizottság előtt. Ezt követően állást foglaltak a Szabó István munkahelyteremtés támogatási kérelme tárgyú 102/2015. (VII.9.) sz. határozat módosítása, a balatonlellei üdülő felújítása, a Pannónia Ipari Öröksége (ILPAN) megnevezésű közös pályázatról szóló beszámoló és az intézményi kötelezettségek értékéről szóló tájékoztató kérdésében.

Június 2.

Meghívó

Június 2-i ülésén a Duftin Kft. munkahely-teremtési támogatási kérelméről, a Komlói Temetkezési Kft. 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóról, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2014. évi beszámolójának jóváhagyásáról, a vezető 2014-2015. évi prémiumfeladatairól, valamint a Zrt. javadalmazási szabályzatának elfogadásáról és az ezzel kapcsolatos munkaszerződés-módosításról, a Fűtőerőmű ÁSZ ellenőrzésének tapasztalatairól és intézkedési tervéről tárgyalt a bizottság. Ezek után a Komló-Víz Kft. taggyűlési és a Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak és 2014. évi beszámolójának jóváhagyása, a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. közgyűlési határozatainak és a 2014. évi beszámolójának jóváhagyása, valamint a vezető 2014-2015. évi prémiumfeladatai, majd a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Taggyűlési határozatainak és 2014. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének, valamint társasági szerződése módosításának jóváhagyása került a bizottság elé. Napirenden szerepelt még a Komlói Bányász Sportkör Kft. taggyűlési határozatainak és 2014. évi beszámolójának jóváhagyása, a Komlói Gyermek- és Ifjúságvédelmi Közalapítvány 2014. évi beszámolójának jóváhagyása, a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2014. évi beszámolójának jóváhagyása és alapító okiratának módosítása, valamint a Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány 2014. évi beszámolója, a Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány működése, 2014. évi beszámolója és alapító okiratának módosítása. Állást foglalt a bizottság a belterületi utak, valamint a körtvélyesi óvoda felújítására és a KBSK főépülete infrastruktúra-fejlesztésére, valamint a helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról. Mindezek után az Országos Polgárőr Nap városi nagyrendezvénnyé történő nyilvánításáról, a beregszászi járásba való kiküldetésről, valamint a neckartenzlingeni falunapon történő részvételről, a nem költségvetési szervi pótigényekről, a GESZ gépjármű-cseréjéről, a 2015. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatról, az intézményi kötelezettségek értékéről és a KÖOK Szakiskola (Komló, Ságvári u. 1.) épületenergetikai korszerűsítésével kapcsolatos KEOP-2012-5.5.0/A pályázat benyújtása tárgyú 8/2013. (I.21.) számú határozat módosításáról esett szó.

Május 5.

Meghívó

A május 5-i ülésen a szociális agrárgazdálkodási-szociális földprogram megvalósításának támogatására kiírt pályázathoz való csatlakozás és a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi támogatásokról szóló rendelet módosítása, a Zora 10 Kft. munkahely-teremtési támogatási kérelme, a Pannon Volán 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló, majd a vízi közmű felújítási keret terhére történő ivóvíz vezeték kiváltások tárgyú előterjesztéseket tárgyalta a bizottság. Ezt követően a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztés támogatására kiírt pályázat beadásáról, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2015. évi üzleti tervéről, a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. igazgatóságában bekövetkezett személyi változásról és a Komló Városi Óvoda átszervezésével és létszámcsökkentésével kapcsolatos döntésekről tárgyaltak. Napirenden szerepelt a szociális nyári gyermekétkeztetés, a szennyvíz-beruházással kapcsolatos konzorciumi megállapodás, a településrészi önkormányzatokkal kapcsolatos döntések meghozatala, a beregszászi kiküldetés és a 2014. évi zárszámadási rendelettervezet. Végezetül az intézményi kötelezettségek értékéről szóló tájékoztató hangzott el.

Március 26.

Meghívó

Március 26-i ülésén a büntetés-végrehajtási intézet létesítéséhez ingatlan felajánlása, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. folyószámlahitele, a Komlói Bányász Sport Klub területén található asztalitenisz csarnok padlófelújítása, a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési megállapodás és a sikondai levegőminőség mérése tárgyú előterjesztéseket tárgyalta a bizottság. Ezt követően Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2015. évi módosítása, a belényesi kiküldetés, valamint az intézményi kötelezettségek értékéről szóló tájékoztató szerepelt napirenden. Szóbeli előterjesztés alapján egyben tárgyalta a bizottság a KBSK tornaterem épülete energetikai korszerűsítéssel kapcsolatos KEOP-2012-5.5.5.0/B pályázat benyújtása tárgyú 6/2013. (I.21.) sz. határozat és a KBSK futófolyosó épülete energetikai korszerűsítéssel kapcsolatos KEOP-2012-5.5.5.0/B pályázat benyújtása tárgyú 7/2013. (I.21.) sz. határozat módosítása című napirendeket.

Március 3.

Meghívó

Március 3-án tartott ülésén a Komló Városért Alapítvány 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóról, a Komló Városi Óvoda átszervezési javaslatáról, Komló Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatáról, valamint az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelettervezetéről tárgyalt a bizottság, majd zárt ülésen – az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével – döntött a behajthatatlan és gazdaságosan be nem hajtható intézményi követelések elengedéséről.

Február 17.

Meghívó

Február 17-én tartott ülésén elsőként az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló rendeletről, majd a köznevelési intézmények további működtetésével kapcsolatos döntésekről, a Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés meghosszabbításáról, a Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány alapító okiratának módosításáról, majd a Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyásáról tárgyaltak. Ezt követően az ÁSZ utóellenőrzés tapasztalatai és intézkedési terv, a 2015. évi költségvetési rendelet első fordulós tárgyalása tárgyú napirendek szerepeltek a bizottság előtt, végül tájékoztató hangzott el az intézményi kötelezettségek értékéről.

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020