napja van

Adatkezelési tájékoztató

A KOMLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) működése során a folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatban a jogszabályban meghatározott feladat- és hatásköreiknek gyakorlásával összefüggésben, valamint egyéb jogalapon (pld.: szerződéskötés) személyes adatokat kezel.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) alapján a Hivatal az alábbi adatkezelési tájékoztatást adja ki.


1. Adatkezelő adatai

Név: Komlói Közös Önkormányzati Hivatal
Székhely: 7300. Komló, Városház tér 3.
Telefon: 72/584-000
e-mail: polghiv@komlo.hu


2. A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja

A Hivatal a személyes adatokat közérdekből, vagy a rá ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladata ellátásához kapcsolódóan kezeli.

A Hivatal tájékoztatja, hogy amennyiben a Hivatal olyan személyes adatát kezeli, amely alapján Ön a Hivatal által azonosított, vagy azonosítható személy (függetlenül a személyes adat kezelés céljától, jogalapjától és időtartamáról), Ön az irányadó adatvédelmi jogszabályi rendelkezések alapján Érintettnek minősül.

Az Ön személyes adatait a Hivatal az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak, valamint a NAIH által előírtaknak megfelelően, belső szabályzatai alapján, jelen Tájékoztatóban meghatározottak szerint, a személyes adat kezelésre vonatkozó elvek tiszteletben tartásával és annak megfelelően kezeli:

 • tisztességesen és az Érintett által átlátható módon;
 • egyértelmű és jogszerű célból gyűjtött személyes adatok felhasználásával;
 • a személyes adat kezelés célja szempontjából megfelelő, releváns és szükséges adatok kezelésével (az adattakarékosság elvének megfelelően);
 • jogszabály által megengedettek szerint pontosan és naprakészen;
 • a korlátozott tárolhatóság elvének megfelelően;          
 • olyan technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával, amelyek által biztosított a személyes adatok megfelelő biztonsága a személyes adatok jogosulatlan, vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével, vagy károsodásával szemben (az integritás és a bizalmas jelleg elve alapján);
 • alapértelmezett és beépített adatvédelem és az elszámoltathatóság elvének megfelelve.

A Hivatal a személyes adatát kizárólag az irányadó adatvédelmi jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, az alábbiak szerinti jogalappal kezel:

 • ha személyes adatainak kezelése a Hivatalra vonatkozó olyan jogi kötelezettség teljesítésén alapul, amelyet uniós, vagy magyar jogszabály állapított meg,
 • ha személyes adatainak kezelése az Ön, vagy egy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,
 • ha személyes adatainak kezelése a Hivatal vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön, mint Érintett olyan érdekei, vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatainak védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az Érintett gyermek (jogos érdek, mint személyes adat kezelési jogalap),
 • amennyiben Ön egy, vagy több konkrét célból egyértelmű cselekedettel, (például írásbeli, elektronikus úton tett, vagy megfelelő szóbeli nyilatkozattal) önkéntesen, konkrét, előzetes tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adta személyes adatai Hivatal általi kezeléséhez,
 • személyes adatainak adatkezelése olyan, a Hivatal, vagy a Hivatal megbízottja és Ön közötti szerződés létrehozásához – azaz a szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez, szerződés megkötése céljából történő személyes adatkezelés –, vagy teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön, mint Érintett az egyik fél.

Ennek megfelelően Önt megilletik az irányadó adatvédelmi jogszabályokban, különösen a GDPR-ban és az Info.tv-ben foglalt, személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatos jogok.

A Hivatal az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet, és amennyiben a jogszabály értelmében szükséges, a Hivatal az adatvédelmi incidens bekövetkezéséről tájékoztatja az Érintettet, illetve bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé (továbbiakban: NAIH)

 

3. Az érintettek jogai
 

Tájékoztatáshoz, hozzáféréshez való jog

Az Érintett kérelmére a Hivatal, mint adatkezelő, jogszabályi felhatalmazás alapján tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

A Hivatal a kérelemre történő válaszadást - ha jogszabályi előírás másképp nem rendelkezik - a beérkezésétől számított 15 napon belül, közérthető formában, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban, vagy ha az Érintett kérelmét elektronikus úton nyújtotta be, akkor elektronikusan adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás díjmentes.

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával felmerülő költségekre, díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Helyesbítés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Korlátozáshoz, törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Hivatal indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat a vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén. A törléshez való jog nem illeti meg az érintettet amennyiben a Hivatalt a személyes adatok kezelésére jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekű, vagy az Önkormányzatra illetve a Hivatalra vonatkozó közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából kerül sor.

Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a Hivatal a szerződés teljesítésén alapuló, illetve hozzájáruláson alapuló adatkezelési tevékenységek tekintetében az automatizált módon kezelt személyes adatait számára, vagy az általa megjelölt más Adatkezelő részére átadja.

Az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a hogy a GDPR-ban meghatározott esetekben, saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.

Jogorvoslat

Amennyiben az Érintett úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért a Hivatal Adatvédelmi Tisztviselőjéhez fordulhat.

További jogorvoslat érdekében a NAIH felé lehet panaszt benyújtani. A NAIH a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az Érintett a bejelentést megelőzően már megkereste a Hivatalt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:        1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím:        1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon:          +36 (1) 391-1400
Faxszám:         +36 (1) 391-1410
E-mail:            ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:           http://www.naih.hu

 


 

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020