napja van

2022


2022. december 14.


Komló 2. sz. háziorvosi körzetben szolgáltató váltás

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló rendelet módosítása

A helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésben alkalmazandó díjak megállapítása

3. sz. fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés felülvizsgálata és új   szerződés kötése

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. összevont alapítói, igazgatósági és felügyelőbizottsági ülésén a polgármester által leadott szavazatok jóváhagyása

A BARANYA-Víz Zrt. taggyűlési határozatának jóváhagyása (vissza nem térítendő támogatás)

Nagyrét utca 1520/16 hrsz.-ú ingatlan bérleti és vételi jog átadása

2022. évi költségvetés zárásához szükséges intézkedések

TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú, „Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón” c. projekt keretében létrejött bérleti szerződésekben szereplő határidők módosítása

Belső ellenőrzési terv 2023. évre és a 2023-2026. évi stratégiai terv

A Dél-Kom Nonprofit Kft. írásbeli határozathozatala során a polgármester által leadott szavazat jóváhagyása

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ülésén hozott határozatok jóváhagyása 

XII. Komló Városi Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál nagyrendezvényi költségkerete

Kitüntetési javaslatok 2023. I. félév 


A „Kitüntetési javaslatok 2023. I. félév” című előterjesztés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bek. a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó.

 

2022. december 1.


Komló Város Önkormányzat államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól szóló 24/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása

Hitfelfelvételekhez kapcsolódó többletkötelezettségek

A Kaptár program megvalósításához kapcsolódó többletforrás biztosításáról szóló 122/2022. (IX. 29.) sz. határozat módosítása

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele

A „A Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele” című előterjesztés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bek. c) pontja alapján, a Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülésen kerülhet tárgyalásra.

 

2022.11.23.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

A közvilágítás mértékéről szóló önkormányzati rendelet elfogadása

2022. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló új önkormányzati rendelet elfogadása

A helyi adók megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet elfogadása

A munkaidőn kívüli anyakönyvvezetői szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Villamosenergia közbeszerzési eljárásához fedezet biztosítása

Döntés a nem költségvetési szervek önkormányzati támogatásával kapcsolatos pályázat kiírásáról

Döntés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társuláshoz 2023. január 1. napjával történő csatlakozásról, valamint a Társulási Megállapodás 2022. szeptember 14.-i módosításának jóváhagyásáról 

Komló város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 2022. évi 1. számú módosításában kijelölni kívánt új beépítésre szánt területek használati céljáról való döntés az 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés e) pontja alapján, és a 26/2022. (II. 24.) számú határozattal elfogadott településfejlesztési döntés pontosítása

A 202/2021. (X. 18.) és 139/2022. (X. 18.) sz. határozatok módosítása, a TOP-7.1.1-16 kódszámú CLLD pályázathoz kapcsolódó többletforrás jóváhagyása 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ülésén hozott határozatok jóváhagyása 

Beszámoló a Komlói Bányásznapok 2022. évi rendezvényeiről 

A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön kérelme 

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. írásbeli határozathozatala során a polgármester által leadott szavazatok jóváhagyása

Komlói napelempark célú ingatlanok bérleti és használati szerződései

2022. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása

A Dél-Kom Nonprofit Kft. írásbeli határozathozatala során a polgármester által leadott szavazat jóváhagyása

A "Komlói napelempark célú ingatlanok bérleti és használati szerződései” c. előterjesztés és a „2022. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása” c. előterjesztés - a Képviselő-testület döntése alapján - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)  46. § (2) bek. c) pontja szerint zárt ülésen kerülhet tárgyalásra. „A Dél-Kom Nonprofit Kft. írásbeli határozathozatalai során a polgármester által leadott szavazatok jóváhagyása” c. előterjesztés az Mötv. 46. § (2) bek. b) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó.

 

2022.11.07.


A víziközmű bérleti díj (EHD) felhasználásával kapcsolatos 120/2022. (IX.29.) sz. határozat módosítása

Az energiaválság miatt Komló város közvilágítását érintő változások

Komló - Kökönyös városrészben (hrsz: 2338/1) kültéri kosárlabdapálya kialakítása kapcsán együttműködési megállapodás megkötése

Beszámoló a KBSK 100 rendezvénysorozat programjairól

„A Magyarország számára járó uniós források felszabadításával kapcsolatban tett nyilatkozat”

 

2022.10.18.


Helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatási szerződés megkötése

Az autóbuszpályaudvar üzemeltetése kapcsán bérleti szerződés kötése a Volánbusz Zrt.-vel.

A távhőszolgáltatásról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Škoda Octavia gépjármű visszavétele és értékesítésre kijelölése

Komló Város Önkormányzat energiaválság miatti, az egyes intézmények intézkedési terveiből összeálló energiamegtakarítási tervének jóváhagyása 

A 202/2021. (VII. 15.) sz. határozat módosítása, a TOP-7.1.1-16 kódszámú CLLD pályázatokhoz kapcsolódó többletforrás jóváhagyása

A KOMLÓI BÁNYÁSZ Sportkör Kft. taggyűlési határozatainak és 2021. évi beszámolójának jóváhagyása

A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása

 

2022.09.29.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2022. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

A Komlói Egészségcentrum Válsághelyzeti tervében a Komló Városi Sportközpont kitelepítési helyszínként történő kijelölésének jóváhagyása

A településtervek, a településképi arculati kézikönyv, valamint a településképi rendelet megalkotása és módosítása során történő helyi partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadása

Lakásrendelet elfogadása

Jövedelemhatárok felülvizsgálata, és a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj támogatásról szóló új rendelet elfogadása

A víziközmű bérleti díj (EHD) felhasználásának módosítása

A Komlói Bányász Sport Kör Sportcentrum fejlesztése kapcsán önerő biztosítása

A Kaptár program megvalósításhoz kapcsolódó többletforrás biztosítása 

Az EBR 562 241 azonosító számú Vis maior pályázathoz kapcsolódó fedezet biztosítása 

Városgondnokság pótigénye  

TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú „Iparterületek elérhetőségének megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben” című projekthez kapcsolódó többlettámogatás igénylése 

„Intézményi és szünidei étkeztetés Komlón” közbeszerzési eljárás fedezetének biztosítása a 2023-2024. évi költségvetésekben 

Közterület-elnevezés változása (Ipari út, Építők útja, Vak Bottyán utca)  

Határ úti ingatlanok értékesítése 

Építők útjai telek értékesítése 

Gizella u. 3. sz. alatti 1976/120 hrsz.-ú lakótelek beépítési kötelezettsége  

Komlói napelempark célú ingatlanok bérleti és használati szerződései

A Dél-Kom Nonprofit Kft. írásbeli határozathozatalai során a polgármester által leadott szavazatok jóváhagyása

A „2022. évi II. félévi kitüntetési javaslatok” c. 96/2022. (VI. 23.) sz. határozat módosítása

22.554.053,- Ft összegű éven túli lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele

 

A "Komlói napelempark célú ingatlanok bérleti és használati szerződései", „A Dél-Kom Nonprofit Kft. írásbeli határozathozatalai során a polgármester által leadott szavazatok jóváhagyása”, „A „2022. évi II. félévi kitüntetési javaslatok” c 96/2022. (VI. 23.) sz. határozat módosítása”, valamint a "22.554.053,- Ft összegű éven túli lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele" c. előterjesztést a képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja.

 

2022.09.19.


Komló Város Önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-vagyonnak a Magyar Államra történő önkéntes átruházására irányuló szerződési feltételek meghatározása

Víziközmű szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása

 

2022.08.30.


A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló új önkormányzati rendelet elfogadása

Komló Város Önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-vagyonnak a Magyar Államra történő önkéntes átruházására irányuló Integrációban történő részvételre vonatkozó szándéknyilatkozat

Komlói Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet tagi kölcsöne

Rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtása

Delegált választása a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában történő képviseletre

Komló Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

„Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” (EFOP-1.5.2-16-2017-00028) projekt kapcsán visszafizetési kötelezettség fedezetének biztosítása

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához történő csatlakozás

A 205/2020. (IX. 24.) sz. határozat kiegészítése

 

2022.07.14.


A 2021-2022. évekre vonatkozó fizetési megállapodás megkötése a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel

A kötelező maszkviselés helyi szabályairól szóló 36/2020 (XI. 11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

A kegyeleti gondoskodásról szóló 12/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosítása

A 2022. évi VIII. Komlói Amatőr Színházi Találkozó időleges finanszírozása

Az EBR 562 241 azonosítószámú Vis maior pályázat benyújtása és a kapcsolódó önerő biztosítása

Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” (EFOP-1.5.2-16-2017-00028) projekt kapcsán visszafizetési kötelezettség fedezetének biztosítása

Srajné Hojcska Edit telek-kiegészítési kérelmével kapcsolatos forgalomképessé minősítés

Dr. Czéder Anita területvásárlásával kapcsolatos forgalomképessé nyilvánítás

Határ úti ingatlanok értékesítése (később kerül kihelyezésre)

Ipari út 2914/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítése (később kerül kihelyezésre)

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ülésén hozott határozatok jóváhagyása

38.198.679,- Ft összegű éven túli fejlesztési hitel felvétele

A "38.198.679,- Ft összegű éven túli fejlesztési hitel felvétele" című előterjesztés zárt ülésen kerül tárgyalásra

 

2022.06.23.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Étkezési normával kapcsolatos döntések meghozatala, és a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

Többlet működési támogatás biztosítása a Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú

Komló Városi Óvoda intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása

PROB Kft. 1520/13 hrsz ingatlan beépítési kötelezettsége

Kézilabda munkacsarnok közmű bekötéseihez kapcsolódó hitelfelvétel

A BARANYA-VÍZ Zrt. 2021. évi beszámolójának elfogadása és 2022. május 27-i határozatainak jóváhagyása

Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2021. évi beszámolójának jóváhagyása

A „Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány” 2021. évi beszámolójának elfogadása

A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2021. évi beszámolójának jóváhagyása

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2021. évi beszámolójának jóváhagyása és az igazgatósági elnök 2021-2022. évi prémiumfeladatai

A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak, valamint 2021. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének jóváhagyása

A Komlói Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet 2021. évi beszámolója

A HegyhátMédia Kft. 2021. évi beszámolója az írott sajtó megjelentetésére és a honlap üzemeltetésére vonatkozóan

A Palliatív Humán Szolgáltató Központ szociális étkeztetés (népkonyha) szolgáltatásról szóló 2021. évi beszámolója

A Komlói Temetkezési Kft. köztemető üzemeltetésével kapcsolatos 2021. évi beszámolója

Beszámoló a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának ülésén hozott határozatok jóváhagyása

Tájékoztató a KBSK 100 rendezvénysorozat programjairól

Az EBR 530179 azonosító számú Vis maior pályázathoz többlet önerő biztosítása

Óvodai buszjárat szükségességének felülvizsgálata

Bétai út felújításához kapcsolódó vállalkozási szerződés módosítása és többletforrás biztosítása

A KBSK futófolyosó belső tereinek felújításához forrás biztosítása

Polgármester felhatalmazása betétlekötésre

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatósági elnökének munkaszerződés-módosítása

2022. II. félévi kitüntetési javaslatok

A "Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatósági elnökének munkaszerződés-módosítása” c. előterjesztés az Mötv. 46. § (2) bek. b) pontja, míg a „2022. II. félévi kitüntetési javaslatok” c. előterjesztés az Mötv. 46. § (2) bek. a) pontja és az SzMsz. 12. § (3) bekezdése értelmében zárt ülésen kerül tárgyalásra

 

2022.06.14


A víziközmű bérleti díj felhasználása, valamint a KEHOP-2.1.11 kódszámú pályázathoz forrás biztosítása

 

2022. 05. 26.


A rendőrkapitány beszámolója Komló város 2021. évi közbiztonság helyzetéről

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2021. évi zárszámadási rendelettervezet

Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

2022. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2021. évi   gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

Beszámoló a Komló Városért Alapítvány 2021. évi tevékenységéről

Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és Színház Művelődési Központ intézményegységben az elektromos hálózat korszerűsítéséhez és a „Komló 70” felirat   megvilágításához forrás biztosítása

Komló Városi Óvoda alapító okiratának módosítása

Tájékoztató a 2022/2023-as nevelési év beiratkozásairól

„Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” (EFOP-1.5.2-16-2017-00028) projekthez kapcsolódó önkorrekció

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ülésén hozott határozatok jóváhagyása

Autóbuszváró felépítmények telepítésére forrás biztosítása

Sikondai 6052 hrsz.-ú ingatlan értékesítése

Neckartenzlingeni kiküldetés

 

2022. 04. 28.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása kutyafuttató terület változása miatt

A közterület használatáról szóló új önkormányzati rendelet elfogadása

Volánbusz Zrt. 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyása

Az autóbuszpályaudvar üzemeltetése kapcsán bérleti szerződés kötése a Volánbusz Zrt.-vel

DUFTIN Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme

Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület visszatérítendő támogatása

Komló Városi Óvoda intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása

Tájékoztató az 50 éves Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál megrendezéséről

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ülésén hozott határozatok jóváhagyása

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába delegált képviselő személyének felülvizsgálata

„Szent Borbála Otthon épületenergetikai korszerűsítése Komlón” című, TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 számú projekt kapcsán visszafizetési kötelezettség fedezetének biztosítása

Villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatásához szakértő kiválasztása 

Komló Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának és Városfejlesztési Programtervének elfogadása

Komlói 7771 és 7773/5 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonása

Energosun Investment Zrt. bérleti szerződéseinek módosítása

Flóra u. 5. sz. alatti 1976/109 hrsz.-ú lakótelekre haszonélvezeti jog bejegyzéséhez hozzájárulás

Sikondai üdülőtelkek értékesítése

A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

 

 

2022.04.07.


Sikonda Tó-büfé bérbeadása

Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezetének kedvezményes helyiségbérleti kérelme

 

2022.03.10.


2021. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének II. fordulós tárgyalása

Nem költségvetési szervek 2022. évi támogatása

Sikonda Tó-büfé bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése

Óvodai buszjárat megállapodás

A Kaptár és a CLLD beruházások kapcsán tervezői művezető feladatok ellátása

Kézilabda munkacsarnokhoz kapcsolódó közmű  bekötések kivitelezéséhez forrás biztosítása

 

 

2022.02.24.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

VÁRA ÉMI 2020 pályázat többletforrás pontosítása és az in-house beszerzés megindítása

A Kaptár és Látogatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódóan a nyilvánosság biztosítására vonatkozó feladatok ellátására fedezet biztosítása

A 212/2021. (VIII. 26.) számú határozat módosítása 

Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása

Szavazatszámláló bizottsági tagok választása

A Komlói Bányásznapok rendezvényeinek megszervezésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosítása

Komló város 2022. évi tervezett rendezvénynaptára

A XXII. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál megrendezése

Rádió 1-gyel közszolgálati együttműködési keretszerződés megkötése

Döntés a Dél-Balaton és Sió-völgye Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorcium gesztor önkormányzatának a konzorciumi osztatlan közös tulajdonú, önkormányzati vagyon felosztására vonatkozó javaslatairól

Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ülésén hozott határozatok jóváhagyása

Komló város településrendezési eszközének 2021. évben beérkezett módosítási indítványok alapján teljes eljárásban történő módosítása – településfejlesztési döntés

Fenntartható Városfejlesztési Stratégiát megelőző döntések

Útmenti keresztek felújításához kapcsolódó együttműködési megállapodás megkötésének utólagos jóváhagyása

Komló, Altáró u. 2 szám alatti, volt fürdőépület alapító okiratának módosítása

Könyvvizsgálói vélemény

 

2022.01.26.


Bányásznapok rendezvényeinek megszervezésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosítása

Komlói Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet alapszabályának módosítása, tisztségviselőinek megválasztása

A polgármestert jogszabály alapján megillető illetmény mértékének deklarálása

Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

Döntés egyes nem költségvetési szervek elszámolásával kapcsolatban

A Komlói Bányász Sportkör Sportcentrum fejlesztéséhez közbeszerzési szakértői feladatok ellátásához forrás biztosítása

KBSK Sportcentrum fejlesztéséhez ingatlan vásárlása

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása és önerő biztosítása

 

2022.01.10.


A bétai elkerülő út megvalósítása című projekt kapcsán pályázati maradvány visszafizetése és a Kaptár program többletforrási igény pontosítása

Sporttámogatás

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020