napja van

2020

2020. november 5.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Népkonyha működtetésére vonatkozó ellátási szerződés kötése a Palliatív Humán Szolgáltató Központtal
A települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása
A piac működéséről szóló új önkormányzati rendelet elfogadása
Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról, valamint az alapellátásokhoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
A környezetvédelemről szóló 15/1999. (VII.06.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Napelem létesítésére és fenntartására vonatkozó megállapodás megkötése a MEVID Zrt.-vel
Komló, Deák F. és Pannónia utcák víziközmű hálózatainak önkormányzati tulajdonba történő átvétele
Komló Városért Alapítvány támogatási kérelme
A „Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány” kuratóriumi elnökének lemondása
Döntés a Dél-Kom Nonprofit Kft. határozati javaslatairól
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának ülésén hozott határozatok jóváhagyása
Beszámoló a Komlói Bányásznapok 2020. évi rendezvényeiről
Közterület-elnevezés változása
Az 57/2020. (IV.17.) sz. határozat végrehajtásával kapcsolatos tájékoztató
Döntés a nem költségvetési szervek önkormányzati támogatásával kapcsolatos pályázat kiírásáról
TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 azonosító számú „Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése” című pályázat megvalósításához kiegészítő forrás biztosítása
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú „Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón” c. pályázati programhoz kiegészítő forrás biztosítása
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet egyes függelékeinek módosítása
Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. évi tevékenységéről
Sikondai Pihenőpark bérbeadása
Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és Színház Művelődési Központ intézményvezetőjének megbízása
Illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására kiírt pályázat benyújtása
A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány megszűnése
Komlói 7760/1 és 7760/2 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása
Komló, Határ út infrastruktúra fejlesztési pályázattal kapcsolatos támogatás visszafizetés
Tröszt utcai fejlesztési területtel kapcsolatos településrendezési terv-módosítás partnerségi véleményezésének lezárása, a tárgyalásos eljárás megindítása

 

2020. szeptember 24.


Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság helyzetéről
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt a polgármester által, átruházott hatáskörben elfogadott rendeletekről és meghozott határozatokról, valamint azok végrehajtásáról
2020. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet módosítása
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Közterület használatáról szóló rendelet módosítása nem dohányzó területek kijelölése miatt
Orvosi ügyelet működtetésére vonatkozó döntések meghozatala
Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos döntések
A Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet 2019. évi beszámolója
Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2019. évi beszámolójának jóváhagyása
A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2019. évi beszámolójának jóváhagyása
A „Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány” 2019. évi beszámolójának elfogadása
A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak és 2019. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének jóváhagyása
A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2019. évi beszámolójának jóváhagyása
A Komló Városért Alapítvány közhasznú jogállásának megszűnése
A Baranya-Víz Zrt. 2019. évi beszámolójának elfogadása és 2020. június 22-i határozatainak jóváhagyása
Víziközmű szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása
A KOMLÓI BÁNYÁSZ Sportkör Kft. taggyűlési határozatainak és 2019. évi beszámolójának jóváhagyása
Komlói Temetkezési Kft. 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata
Komló Város Gazdaságfejlesztési Programjának (2014-2020) felülvizsgálata
Komló Városért Alapítvány részére a nem költségvetési szervek támogatása kapcsán megállapított összeg felfüggesztésének részbeni feloldása
Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása
Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása
Beszámoló a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről
A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása
Komlói Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
„Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” (EFOP-1.5.2-16-2017-00028) projekthez kapcsolódóan saját forrás biztosítása
Önkormányzati tulajdonú lakások kémény felújításához forrás biztosítása
Sikondai telek-kiegészítési kérelmekkel kapcsolatos forgalomképessé minősítés
Széchenyi u. 2066 hrsz-ú lakótelek elidegenítéséhez hozzájárulás
Tormási Katalin telek-kiegészítési kérelmével kapcsolatos forgalomképessé minősítés

TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú „Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón” c. pályázati programhoz kiegészítő forrás biztosítása
Könyvvizsgálói vélemény
Lakásrendelethez módosító javaslat
Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos döntések tárgyú előterjesztés előterjesztői jogon történő kiegészítése

 

2020. augusztus 31.


A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása törvényből eredő okok miatt
Rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtása
Komlói falugazdász iroda helyiséghasználata 
2020. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása III.
18.846.262,- Ft összegű fejlesztési célú hitel felvétele

A „4) 2020. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása III.”, valamint az „5) 18.846.262,- Ft összegű fejlesztési célú hitel felvétele”című előterjesztések az Mötv. rendelkezése és a Képviselő-testület döntése értelmében zárt ülésen kerülhetnek tárgyalásra.

 

2020. augusztus 13.


Caadex Kft. 1520/26 hrsz ingatlan beépítési kötelezettsége
Komló Város Önkormányzat Városgondnokság alapító okiratának módosítása
A Közösségek Háza fejlesztése kapcsán a 2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz önerő biztosítása
A TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 kódszámú, Komló-Petőfi tér és környezetének rehabilitációja című pályázat megvalósításához kapcsolódó hitelfelvétel
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 azonosító számú, „Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” megnevezésű projekt kivitelezése során felmerülő pótmunkák megrendelése
Autóbusz parkoló építési beruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőr költség fedezetének biztosítása
Villamos energia beszerzéséhez fedezet biztosítása
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához történő csatlakozás
A 2020. évi VI. Komlói Amatőr Színházi Találkozó (KASZT) időleges finanszírozása
A Kasi Solar Kft., a Majsa Szolár Kft. és a Misina Szolár Kft. jelzálogszerződése

 

2020. július 16.


A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló rendelet módosítása
2019. évi zárszámadási rendelettervezet
Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

Volánbusz Közlekedési Zrt. 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyása
Pályázat a helyi közösségi közlekedés támogatására
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2019. évi beszámolójának jóváhagyása és az igazgatósági elnök 2019-2020. évi prémiumfeladatai
Komlói Bányásznapok 2020. évi rendezvényhez kapcsolódó döntések meghozatala
A Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány alapító okiratának módosítása
Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának módosítása
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa Elnökének a veszélyhelyzet ideje alatt hozott, valamint a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának ülésén hozott határozatok jóváhagyása
Beszámoló a Komló Városért Alapítvány 2019. évi tevékenységéről
PROB Kft. 1520/13 hrsz ingatlan beépítési kötelezettsége
Tájékoztatás Komló Város Önkormányzat, a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal, valamint az önkormányzati intézmények veszélyhelyzettel összefüggő kiadásairól
A nem költségvetési szervek 2020. évi támogatása kifizetésének – felfüggesztés alóli – részbeni feloldása
Hügiéne Bt. támogatási kérelme - asztalitenisz szakosztály
Döntés a médiaszolgáltatási feladatok ellátásáról – „Jó szerencsét” kiadvány megjelentetése
A KÖKA Kő- és Kavicsbányászati Kft. iparvágány és rakodó használati engedély meghosszabbításának tudomásul vétele
Vis maior támogatási igény benyújtása
Prémium support szerződés megkötése a Globomax Zrt.-vel
NEB-095 frsz-ú VW Passat szolgálati gépjármú bérletének meghosszabbítása
Krisztina u. 1/A. sz. alatti lakótelek beépítési kötelezettsége
A Tröszt utca beruházással érintett ingatlanainak kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása, településrendezési terv módosítás elindítása – településfejlesztési döntés
Víziközmű bérleti díj felhasználása
2020. II. félévi kitüntetési javaslatok
Döntés a Közösségek Háza Színház-és Hangversenyterem elnevezésének megváltoztatásáról, valamint az intézmény alapító okiratának elfogadásáról
Az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló rendelet elfogadása

dr. Barbarics Ildikó önálló indítvány beadása

A 25) „2020. II. félévi kitüntetési javaslatok” című előterjesztések az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen kell tárgyalnia a képviselő-testületnek.

 

2020. június 25.


Alpolgármester-választás, tiszteletdíj megállapítás
Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

2020. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat  
Felszabadított költségvetési elhatárolások pótlása

„KBSK100” alszámla

 

2020. március 12.


Komló Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet tervezetének (II. forduló) ismételt tárgyalása
Nem költségvetési szervek 2020. évi önkormányzati támogatásának ismételt tárgyalása

Módosító javaslatok

 

2020. március 5.


2019. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
Komló Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet tervezete (II. forduló)
100 éves KBSK rendezvénysorozat előkészítésére munkacsoport létrehozása
Altáró u. 2. sz. alatti 2413/11/A/2-3 hrsz-ú ingatlan bérleti jog átadása
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 azonosító számú „Barnamezős területek rehabilitációja Komlón” című projekt műszaki tartalmának módosítása
Komlói Sportközpont felújításával kapcsolatos háromoldalú megállapodás
Gizella u. 1. sz. alatti 1976/119 hrsz.-ú lakótelek el-idegenítéséhez hozzájárulás
Nem költségvetési szervek 2020. évi önkormányzati támogatása
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsnak ülésén hozott határozatok jóváhagyása
Villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatásához szakértő kiválasztása
Közbeszerzési Szabályzat módosítása
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 29/2020. (II.19.) JÜKB határozata végrehajtásának felfüggesztése
A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. igazgatóságát érintő személyi kérdés

Módosító javaslatok a 2020. évi költségvetés második fordulós tárgyalásához
Költségvetés módosítás véleményezés
Könyvvizsgálói vélemény 2020. évi költségvetés
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásba képviselők delegálása II.

JÜK Bizottság irodahasználata
Módosító javaslat a "Nem költségvetési szervek 2020. évi támogatása" tárgyú előterjesztéshez
PEG Bizottság költségvetési vélemény

 

2020. február 20.


Alpolgármester-választás, tiszteletdíj megállapítás
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2020 évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalása
A települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása
A közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása hatáskörök megváltoztatása miatt
Lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása hatáskörváltozás miatt
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása hatáskör módosítások miatt
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása
Az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
A nappali tagozaton tanulmányokat folytató orvostanhallgatók támogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Komló Város Önkormányzat államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól szóló rendelet módosítása, valamint a 174/2019. (XII.18.) sz. határozat módosítása
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet módosítása
A szociális földprogramról szóló rendelet hatályon kívül helyezése
A sportról szóló önkormányzati rendelet módosítása
A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás módosítása
Pécsi Tankerületi Központtal fennálló vagyonkezelési szerződés módosítása
KomlóART művészeti alkotó csoport helyiség használatba adási kérelme
Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezettel kapcsolatos döntésekről szóló 177/2019. (XII.18.) sz. határozat módosítása
Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés meghosszabbítása
A DÉL-KOM Nonprofit Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása
FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött bérleti szerződés módosítása
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. felügyelőbizottságában történő tagváltozás
A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. cégvezetői posztjával kapcsolatos döntés
A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása
A Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása
A víziközmű bérleti díj felhasználásával kapcsolatos 45/2019.(IV.25.) sz. és 154//2019.(XII.12.) sz. határozatok módosítása
Komló Városi Óvoda átszervezéséhez kapcsolódó előzetes döntés meghozatala
Komló város 2020. évi tervezett rendezvény-naptára
Komló Város Önkormányzat Városgondnokság alapító okiratának módosítása
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsnak ülésén hozott határozatok jóváhagyása
Tájékoztatás a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai által benyújtott kérelemről
A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 azonosító számú, „"Miénk itt a tér"-nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén” megnevezésű projekt tervezési költségének 2020. évi költségvetési kiadási előirányzati szerepeltetése
Komló város településrendezési terveinek 2019. évi 2. számú módosítása – településfejlesztési döntés kiegészítés
Kisbattyáni templom előtti kereszt renoválása II.
A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása
Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége
Bejelentések, interpellációk
2020. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása I.
Komlói Bányásznapok nagyrendezvény belvárosi helyszínein tartott programokkal kapcsolatos pénzügyi beszámoló
Követelés elengedés

Költségvetés módosító javaslat Fidesz-KDNP frakció
Költségvetés módosító javaslat Kispál László
SZMSZ módosító javaslat dr. Barbarics Ildikó

 

A „2020. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása I.”, valamint a „Követelés elengedés” című előterjesztéseket az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen kell tárgyalnia a képviselő-testületnek. A  „Komlói Bányásznapok nagyrendezvény belvárosi helyszínein tartott programokkal kapcsolatos pénzügyi beszámoló” című előterjesztés az Mötv. rendelkezése és a képviselő-testület döntése értelmében zárt ülésen kerülhet tárgyalásra.


2020. február 5.


Komlói Tésztagyártó START Szociális Szövetkezet alapszabályzatának módosítása
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásba képviselők delegálása
Építéshatósági hatáskör átadásával kapcsolatos megállapodás jóváhagyása
EFOP-2.2.3-17-2017-00050 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó fejlesztési költség megelőlegezése
Városi térkamera rendszer központjának bővítése
Komló, Altáró u. 2. sz. alatti épület villamos hálózatra történő bekötésének finanszírozása

 

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020