napja van

2012

2012. december 14.


 

Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2011-12. évi módosítása
Javaslat az egészségügyi alapellátásban működő szolgáltatók - felnőtt háziorvosok, gyermek háziorvosok, fogorvosok - szerződéseinek felülvizsgálatára és a 12/2006. (III.30.) számkú Ökr. rendelet III. számú függelékének módosítása
Közoktatási intézmények alapító okirata módosítása
Döntés köznevelési intézmények működtetéséhez és állami fenntartásba kerüléséhez kapcsolódóan
Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Együttműködési Megállapodása módosítása
2012. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
Tagi kölcsön nyújtása a Baranya-víz Kft.-nek
OTP Bank Nyrt.-nek felajánlott hitelfedezetek meghatározása
Személyi változás a Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatóságában

A 10. sz. napirendet az Ötv. rendelkezése alapján zárt ülésen tárgyalja a testület
 

2012. november 29.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Tájékoztató Komló Város Önkormányzat 2012. évi pénzügyi tervének I-III. negyedévi teljesítéséről
2012. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
Komló Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója
A települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével) kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 15/2002. (VII.1.) önkormányzati rendelet módosítása
A szociális ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása
A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Belső ellenőrzési terv 2013. évre és a 2013-2017. évi stratégiai terv
A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
Élelmezési norma emelése
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás jövőbeni szerepe és feladatvállalása
Kenderföld-Somági Általános Iskola igazgatója magasabb vezetői megbízásának visszavonása
Beszámoló a Bursa Hungarica pályázatról
Nem költségvetési szervek támogatására pályázat
Javaslat a "Jó Szerencsét" kiadvány kiadásáról, valamint Komló város honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodás megkötése a HegyhátMédia Kft.-vel
A Komlói Temetkezési Kft. beszámolója, a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló helyi rendelet módosítása
Téli sportpályák funkció- és kihasználtság-bővítő fejlesztések támogatása
Pályázati önerő-kiegészítés biztosítása a Komlói Fűtőerőmű Zrt. részére
Gorkij u. 1. alatti önkormányzati lakások kialakítása
Fel nem használt támogatásról való lemondás (KEOP 5.3.0/A)
Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2012/2. módosítása
SYBAC-Solar Hungary Kft. területvásárlási kérelme
Nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának csökkentés
A Komló-Habilitas Kft. tagi kölcsön kérelme
Főkefe Nonprofit Kft. támogatási ügye
Baranya-Víz Kft. átalakulása
T.2.D Bt. munkahely-teremtési támogatási kérelme
Tervezett komlói programok 2013-ban
Tájékoztató hitelfelvételekről
Interpellációk, bejelentések
A Komló-Víz Kft. taggyűlésa
Simon János települési képviselő felügyelő bizottsági tagsága és delegált képviseleti joga
2013. I. félévi kitüntetési javaslatok

A 30-32. sz. napirendeket az Ötv. rendelkezése valamint a képviselő-testület döntése - alapján zárt ülésen tárgyalja a testület.
 

2012. október 25.


Kórház gazdasági igazgatói pályázat véleményezése
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A Baranya-Víz Kft. taggyűlési határozatai és az üzletrész átruházási szerződés jóváhagyása
A Komló-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása
A szociális ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása
2012. évi költsévetési rendeletmódosítási javaslat
Hitelvelvételek
A 102/2012. (VI.21.) Kt. határozat szerinti intézkedési terv végrehajtása
Közösségellenes magatartások rendeleti szabályozásának előkészítése
Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2012/2. módosítása
Járási hivatal feladatellátásához szükséges vagyontárgyak és álláshelyek átadására vonatkozó megállapodás
Költségvetési rendelet fejlesztési célú előirányzatainak módosítása
A Carboker Kft. tulajdonában álló komlói 2413/28. hrsz-ú út tulajdonjogának megszerzése
Petken-Menyhárt Kft. munkahely-teremtési támogatás kérelme
Járadékos Bányászok Szakszervezete helyiség használatába adási kérelme
A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása
Körtvélyes Településrészi Önkormányzat tagjának lemondása, új tag választása
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához csatlakozás
Konzorciumi megállapodás a TÁMOP-5.3.6-11/1 komplex telep-program "Esély a kibontakozásra" projekt megvalósítására
Döntés köznevelési intézmények működtetéséről
PANNON Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2012. I. félévi beszámolója
Turisztikai attrakciófejlesztés - DDOP-2.1.1/A.B-12 - Turisztikai célú kerékpárút kialakítása
Komló és térsége szénbányászatra alapozott fejlesztési koncepciója
Interpellációk, bejelentések

 

2012. szeptember 25.


Solar Energy Systems Kft. munkahely-teremtési támogatása
Kórházigazgatói pályázat véleményezése
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Beszámoló a Komlói Napok és Bányásznap 2012. évi rendezvényeiről
Tájékoztató a 2012. év I. félévi pénzügyi terv teljesítéséről
2012. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
Tájékoztató hitelfelvételekről
A Komló-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szályairól szóló 20/2007. (X.18.) rendelet módosítása
Baranya-Víz Kft. üzletrészének vásárlása és részesedés növelés
Beszámoló a munkahelyteremtés és munkahelyek megtartása érdekében nyújtott támogatásokról
Tájékoztató közoktatási intézmények működéséről
7/1997. (III.11.) Ökr. rendelet felülvizsgálata
DDOP-2.1.3/A B C-12 Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és turisztikai klaszterek létrehozása és fejlesztése című pályázat benyújtása
Turisztikai attrakciófejlesztés - DDOP-2.1.1/AB-12-tárgyú 90/2012. (VI.21.)sz. Kt. határozat módosítása
A Kodály Zoltán Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány kuratóriuma személyi változásai
Az állatok tartásáról szóló új önkormányzati rendelet
Belső ellenőrzési terv módosítása
Erős Hajnalka területvásárlási kérelme /Körtvélyesi telek-kiegészítés)
Flóra u. 6. sz. alatti lakótelek visszavásárlása
Rákbetegek Országos Szövetségének Komlói Tagszervezete (Új Nap Klub) helyiség használatba adási kérelme
A szociális ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása
Interpellációk, bejelentések
2012. évi lakáscélú támogatás
Bogdán Zénó fellebbezése

A 24-25. sz. napirendeket az Ötv. rendelkezése alapján zárt ülésen tárgyalja a testület
 

2012. június 21.


Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola fenntartói jogának átadása a Pécsi Egyházmegye részére
Alapító okiratok módosítása, megszüntető okirat jóváhagyása
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Solar Energy Systems Kft. munkahely-teremtési támogatása
Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások jóváhagyása
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett balatonmáriai táborozás támogatása
Belső Tűz Egyesülettel családi napközi ellátásra szóló feladat-ellátási megállapodás
Távhő árakról állásfoglalás
A  Komlói Fűtőerőmű Zrt. és a Komlói Városgazdálkodási Zrt. 2011. évi beszámolója, és határozatok jóváhagyása
Turisztikai Attrakciók Fejlesztése
TÁMOP-3.1.11-12/2 - Óvodafejlesztés
TÁMOP-3.2.12-12/1 Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében
Rugalmasságot növelő helyi innovatív kezdeményezések - TÁMOP-2.4.5-12/3
Rugalmas munkahelyek - TÁMOP - 2.4.5-12/7
A Kodály Zoltán Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány kuratóriuma személyi változásai
Ifjúsági munkaterv
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati társulás Szociális Szolgáltató Központ 2011. évi munkájáról beszámoló
Létszámcsökkentési pályázat 2012. évi II. fordulója
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Együttműködésii Megállapodása módosítása, a társulás jövőbeni szerepe és feladat vállalása
A Komlói Szociális Nonprofit Kft. 2011. évi beszámolójának elfogadása
2012. évi költségvetési rendelet módosítása
2011. évi ÁSZ ellenőrzés tapasztalati és intézkedési terv
Tájékoztató hitelfelvételekről
A szociális ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása
Szociális földprogramok működtetésének támogatására kiírt pályázathoz való csatlakozás
A közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Az állatok tartásáról szóló új önkormányzati rendelet előkészítése
Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése pályázat benyújtásával kapcsolatos 133/2011. (VI.23.)Kt. határozat 3. számú módosítása
A Carboker Kft. 2011. évi beszámolójának elfogadása
Neckartenzlingeni kiküldetés
Interpellációk, bejelentések
2012. évi II. félévi kitüntetések odaítélése

A 33. sz. napirendet az Ötv. rendelkezése alapján zárt ülésen tárgyalja a testület
 

2012. május 10.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
"Szent Borbála Otthon" Nonprofit Közhasznú Kft. intézménykorszerűsítési pályázata
A Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. 2011. évi beszámolójának  elfogadása és a társaság, valamint az egészségügyi feladatellátáshoz szükséges vagyon állami tulajdonba kerülése
Komlói Szociális Nonprofit Kft. és a "Szent Borbála Otthon" Nonprofit Közhasznú Kft. közti megállapodás jóváhagyása
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2012. évi üzleti tervének elfogadása, az elnök igazgató prémiumfeladat kitűzése és alapító okirat módosítás
A Komló-Víz Kft. 2011. évi beszámolójának elfogadása és taggyűlési határozatainak jóváhagyása
A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása, valamint taggyűlési határozatainak jóváhagyása
Echo-Sprint Kft. munkahely-teremtés támogatási kérelme
A települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével) kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 15/2002. (VII.1.) önkormányzati rendelet módosítása
Baranya-csatorna menti Vízitársulatban részvétel, illetve FEB-tag delegálása
Gyepmesteri telep létesítése
Kistérségi közoktatási intézkedési terv felülvizsgálata
Közoktatási intézmények átszervezésére javaslat
Közoktatási intézmények alapító okirata módosítása
Tájékoztató a 2012/2013. évi óvodai, iskolai beíratásról
József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény működésének áttekintése gadaságossági szempontból
Szociális nyári gyermekétkeztetés
Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi, valamint a jegyző és a gyámhivatal gyámhatósági tevékenységéről
Zárszámadási rendelet elfogadása
Belső ellenőrzés 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Szabálysértési tényállások önkormányzati rendeletekből történő kivezetése
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítása
A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása
A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 20/2001. (IX.27.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Köztisztviselői Etikai Kódex
A Komló Kistérségi Végrehajtási-Ellenőrzési Hatósági Társulás 2011. évi beszámolója
Európai Parlament Magyarországot elítélő határozatával kapcsolatos nyilatkozat
Támogató nyilatkozat a KBSK részére
A Sikonda, Erdei út felett lévő terület értékesítése
Nagy Zoltán területvásárlási kérelme
Belényesi kiküldetés
Interpellációk, bejelentések

 

2012. március 29.


Solar Energy Systems Kft. munkahely-teremtési támogatása
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
TÁMOP-5.3.6-11/1 komplex telep-program "Esély a kibontakozásra" pályázat benyújtása
A volt Nagy László Gimnázium épületének hasznosítása V.
A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
Közoktatási intézmények átszervezése
A 2012/2013-as tanév előkészítése
A Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola intézményeiben létszámcsökkentés
Önkormányzati társulások beszámolója
Nem költségvetési szervek 2012. évi támogatása
PANNON Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, valamint képviselet biztosítása
Alapító okiratok módosítása
Közbeszerzési Szabályzat módosítása
Interpellációk, bejelentések
Komló-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása

A 15. sz. napirendet az Ötv. rendelkezése alapján zárt ülésen tárgyalja a testület
 

2012. március 8.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Nemzeti összetartozás jegyében állítandó emlékműre kiírt pályázat elbírálása
2011. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
Komló Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelettervezete
Komló Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 20/2007. (X.18.) rendelet módosítása
A szociális ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása
Beszámoló a 2011. évi közfoglalkoztatásról
A volt Nagy László Gimnázium épületének hasznosítása IV.
Gyémánt Szív Nonprofit Kft. működéséhez hozzájáruló nyilatkozat
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. alapító okiratának módosítása
Hohmann Ferenc területvásárlási kérelme
Interpellációk, bejelentések
Zseli ferencné fellebbezése

A 13. sz. napirendet az Ötv. rendelkezése alapján zárt ülésen tárgyalja a testület
 

2012. február 16.


Komló Város Önkormányzat 2012. évi I. fordulós költségvetési rendelet tervezete


2012. február 2.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatási szerződés módosítása
Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. für-orr-gégészerti és audiológiai szakrendeléséhez tartozó kapacitás HÁR-VÁR Bt.-nek történő átadásáról szóló 226/2011. (XII.15.) Kt. határozat módosítása
Rendőrség közbiztonsági beszámolója
Szerverközpont működtetésére megállapodás megkötése (GVOP 4.3.3. pályázat)
A települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével) kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 15/2002. (VII.1.) önkormányzati rendelet módosítása
Beszámoló a Komló Városért Alapítvány 2011. évi tevékenységéről
Beszámoló a Kodály Zoltán Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2011. évi tevékenységéről
Beszámoló a Komlói Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről
A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány működése és 2011. évi beszámolója
Beszámoló a Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről
Kalafarm Kft. munkahely-teremtés támogatási kérelme és a 148/2011. (VII.28.) kt. határozat visszavonása
Közmeghallgatás tartása
Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége
Önkormányzati szakfeladat-rend kiegészítése
Sportegyesületek működési támogatási előlege
Feleslegessé vált gépkocsi átvétele a tűzoltóságtól című 238/2011. (XII.15.) Kt. határozat végrehajtásának felfüggesztése és visszavonása
PANNON Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködéséhez kiírt pályázat beadásáról, előkészítéséről
Fehérbot Sportegyesület helyiség használatba adási szerződésének módosítása
Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés meghosszabbítása
Komló város 2012. évi rendezvénynaptára
Interpellációk, bejelentések
Felkészülés a viziközmű szolgáltatási rendszer átalakítására II.
Komlói Szociális Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízása
A Carboker Kft. ügyvezetőjének és felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása

A 25-27. sz. napirendeket az Ötv. rendelkezése alap

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020