napja van

2014

2014.december 18.


Bérleti, eszközhasználati díjak csökkentése a Mohács-Víz Kft. ellátási területén
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
A Városgondnokság Alapító Okiratának módosítása

 

2014. december 4.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2014. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
A helyi adórendelet módosítása adómentességek megadása céljából
A szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása
Igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet elfogadása
A Komlói Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendelet elfogadása
A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének elfogadása
Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége
HEP fórum létrehozása, Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodások jóváhagyása
A munka és magánélet összehangolását segítő helyi, innovatív kezdeményezések Komlón TÁMOP- 2.4.5-12/3-2012-0007 projekthez kapcsolódó együttműködések kialakítása
Az 5. sz. háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének módosítása
Nem költségvetési szervek támogatására pályázat
"Jó Szerencsét" kiadvány kiadásáról, valamint Komló város honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodás a HegyhátMédia Kft.-vel
2015. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról tájékoztatás
Helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra pályázati felhívás közzététele
Az IMBI Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme
A Bányai Bt. munkahelyteremtés támogatási kérelme
Az Ivicz Bt. munkahelyteremtés támogatási kérelme
Munkahely-teremtési támogatásokról beszámoló
A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön kérelme
Döntés a Komlói Fűtőerőmű Zrt. felügyelőbizottsági tagságáról és a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.-ben az önkormányzati képviselet módjáról
Mecsekjánosi temető területének bővítése
Közbeszerzési Szabályzat módosítása
Belső ellenőrzési terv 2015. évre és a 2015-2019. évi stratégiai terv
2015. I. félévi kitüntetési javaslatok

A 27. sz. napirendet az Mötv. rendelkezése alapján zárt ülésen tárgyalja a testület

 

2014. október 22.


Komló Város Helyi Választási Bizottságának beszámolója a választás lebonyolításáról, eredményéről 
Képviselők eskütétele, esküokmányok átadása (szóbeli előterjesztés)
A polgármester eskütétele (szóbeli előterjesztés)
Az alpolgármester megválasztása, illetményének megállapítása
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának elfogadása, bizottságok megválasztása
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló rendelet elfogadása2014. szeptember 25.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Tájékoztató a 2014. év I. félévi pénzügyi terv teljesítéséről
2014. évi költségvetési rendelet módosítása
A munkahelyteremtés támogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
A munkahelyek megtartása érdekében nyújtható bérleti díjkedvezményekről szóló új önkormányzati rendelet
Közös önkormányzati hivatal munkájáról beszámoló
Intézményi beszámolók
Bizottságok, részönkormányzatok beszámolói
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2010-2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Forrás biztosítása szociális célú tűzifa vásárlásához
DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 "Lakhatási integráció Komlón" című projektben megvásárlásra kerülő lakóingatlanok
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához csatlakozás
Képviselői laptopok és telefonok értékesítése
KEOP-2014-5.5.0/K "Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Komlón" című pályázat benyújtása
Lakiter Hungária Europa Kft. ingatlan vásárlásáról szóló 82/2014. (VI.19.) sz. határozat módosítása
Az Expedio-Vass Kft. munkahely-teremtési támogatási kérelme
Az E. ON Ügyfélszolgálati Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme
A Duftin Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme
Komlói Bányász Sportkör Kft. működési támogatása
Vízi közmű felújítási keret felhasználása
A Komló-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása
Mohács-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása
Beszámoló a Komlói Napok és Bányásznap 2014. évi rendezvényeiről

 

2014. szeptember 3.


Vizi közmű szolgáltatásra vonatkozó gördülő fejlesztési tervek jóváhagyása
Mohács-Víz Kft. részére KEOP pályázathoz fedezetfelajánlás

 

2014. augusztus 14.


A szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló 32/2013 (XI.29.) számú önkormányzati rendelet módosítása
A Baranya-Víz Zrt. átalakulásával kapcsolatos döntések meghozatala II.
A tulajdonosi háttérfelelősségből fakadó kötelezettségek
A SANTEX Komlói Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme
Járási Hivatal és KIK részére garázsok ingyenes használatba adása
Közszolgáltatási szerződés a Törppicur Nonprofit Közhasznú Kft-vel
DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 „Lakhatási integráció Komlón” című projekt megvalósítása
TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 „Lakhatási beruházások Komlón” című pályázat megvalósítása
A közfoglalkoztatási programok önkormányzati finanszírozása
Városi Sportközpont öltözőinek felújítása
KEOP-2014-4.10.0/N pályázat benyújtása
Közvilágítás fejlesztések
A komlói 2468. hrsz. alatti híd műszaki állapota
Helyi választási bizottság tagjainak választása

 

2014. június 19.


Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottsági tag választása
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2014. évi költségvetési rendelet módosítása
Törvényességi észrevételnek megfelelő helyi adórendelet-módosítás
Önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról
Nem költségvetési szervek támogatásából sportcélra tartalékba helyezett összeg felosztása
DDOP-3.1.3/G-14 számú, az "Egészségügyi alapellátás fejlesztése" című pályázat benyújtása
A komlói Temetkezési Kft. beszámolója
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. határozatainak jóváhagyása, valamint a vezető 2013. évi prémiumfeladatai
A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2013. évi beszámolója, határozatok jóváhagyása, valamint a vezető 2013-2014 évi prémiumfeladatai
A Mohács-Víz Kft. taggyűlési határozatainak és 2013. évi beszámolójának jóváhagyása
A Komló-Víz Kft. taggyűlési határozatainak és 2013. évi beszámolójának jóváhagyása
A KOMLÓI BÁNYÁSZ Sportkör Kft. taggyűlési határozatainak és 2013. évi beszámolójának jóváhagyása
Lakiter Hungária Európa Kft. ingatlan vásárlása
Flóra u. 4. szám alatti lakótelek visszavásárlása
IPA pályázattal kapcsolatos saját forrás kiegészítése
Az önkormányzat Beszerzési Szabályzatának módosítása
Vis maior támogatási igény benyújtása (Szilvási út útburkolat helyreállítása), valamint a sikondai II. tó völgyzárógát helyreállítás bekerülési költségének módosítása
Részvétel a Neckartenzlingeni Falunapokon
Interpellációk, bejelentések
2014. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása II.
2014. II. félévi kitüntetési javaslatok

A 22-23. sz. napirendeket az Ötv. rendelkezése alapján zárt ülésen tárgyalja a testület
 

2014. május 15.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2013. évi zárszámadási rendelet tervezet
A munkahelyteremtés támogatásáról szóló új önkormányzati rendelet
Törvényességi észrevétel a helyi adókkal kapcsolatos önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseivel szemben
Pannon Volán Zrt. 2013. évi beszámolója
A helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása
Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 3. számú módosítása
A József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények Sportközpont használata
Kenderföld-Somági Általános Iskola igazgatója magasabb vezetői állására benyújtott pályázat véleményezése
Mátyás János Képviselő Úr Holokauszt emlékével kapcsolatos indítványa
A Városgondnokság és a Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okiratának módosítása
Szociális földprogramok megvalósításának támogatására kiírt pályázathoz való csatlakozás
Közmunkaprogram önrészének biztosítása
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények 2013. évi tevékenységről szóló beszámoló
A Komlói Kistérség Önkormányzati Társulás 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről
Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani Oktatási és Kulturális Központ infrastrukturális feltételeinek kialakítása
Tájékoztató a 2014/2015. évi óvodai beíratásról
Szociális nyári gyermekétkeztetés
Megállapodás a Gyermekhangok Alapítvánnyal
Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2013. évi beszámolójának elfogadása és alapító okiratának módosítása
Komló Városért Alapítvány alapító okiratának módosítása
Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2013. évi beszámolója
A Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 2013. évi beszámolója
Közszolgáltatási szerződés megkötése a Főkefe Nonprofit Kft-vel és a Kézmű Nonprofit Kft-vel
A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak és 2013. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének, valamint a megkötött közszolgáltatási szerződésének jóváhagyása
A Baranya-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása és a társaság átalakulásával kapcsolatos döntések meghozatala
A Mohács-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása
Polgármester részére költségátalány megállapítása
'56-os emlékkő áthelyezése
I. Világháborús emlékmű felújításával kapcsolatos pályázat
Neckartenzlingeni kiállításra utazás
Belényesi kiküldetés
Közös Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása
Belső Tűz Egyesület helyiség használatba adási kérelme
Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2013-2014. évi módosítása (kiegészítés2.)
Interpellációk, bejelentések
A Komló-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása és elővásárlási jog gyakorlása
2014. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása I.

A 40. és 41. sz. napirendeket az Mötv. rendelkezése alapján zárt ülésen tárgyalja a testület

 

2014.03.06.


Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság helyzetéről  
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2013. évi költségvetési rendelet módosítása
2014. évi költségvetési rendelet elfogadása
Belvízelvezetést vagy öntözést szolgáló vízfolyások, csatornák üzemeltetésének és fenntartásának ellenérték nélküli felajánlása
Kalafarm Kft. munkahely-teremtési támogatási ügye
Intézmények alapító okirat módosítása
Beszámoló a Komló Városért Alapítvány 2013. évi tevékenységéről
Nem költségvetési szervek 2014. évi támogatása
Szavazatszámláló bizottsági tagok választása
Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2013-2014. évi módosítása

 

2014.02.20.


A szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása

 

2014.02.14.


2014. évi költségvetési rendelet I.fordulós tárgyalása
Adósságátvállaláshoz kapcsolódó határozat elfogadása
IPA pályázattal kapcsolatos fedezetcsere
Belvárosi óvoda felújításával kapcsolatos pályázat
DDOP-4.1.2/B-13. "Lakhatás integrációt modellező szociális célú településrehabilitációs kísérleti projektek megvalósítása" című pályázat benyújtása
Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezése
Intézményvezetői pályázat véleményezése
József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása
A szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása
A Mecseki Bányászati Klaszter alapító okiratának jóváhagyása, Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a 2014. január 29-i ülése jegyzőkönyvében foglaltak tudomásul vétele
Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége
A Mohács-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása
A Komló-Víz Kft. taggyűlési határozatainak  jóváhagyása és a társaság forgóeszköz hitel ügye II.

 A 12-13. sz. napirendeket az Ötv. rendelkezése alapján zárt ülésen tárgyalja a testület

 

 2014.01.23.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2011. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítása
TDM fedezet felajánlás II.
Forr-Line Kft. munkahely teremtési támogatás ügye
A Rapid Bt. munkahely teremtési támogatás ügye
Komló város 2014. évi rendezvény-naptára
Rádió 1-el kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés meghosszabbítása
Pályázatokhoz kapcsolódó tervezési keret jóváhagyása
A Komló-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása és a társaság forgóeszköz hitel ügye

A 10. sz. napirendet az Ötv. rendelkezése alapján zárt ülésen tárgyalja a testület

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020