napja van

2016

2016. december 15.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2016. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
Baranya Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása a háziorvosi, házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek megállapításáról szóló 12/2006. (III.30.) önkormányzati rendelettel kapcsolatosan
Helyi adórendelet módosítása törvényi változások miatt
A város Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítása
A települési támogatásokról valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása
Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata
Komló Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmények átadásához kapcsolódó megállapodások megkötése
Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okiratának módosítása
„Jó Szerencsét” kiadvány kiadásáról, valamint Komló város honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodás megkötése a HegyhátMédia Kft.-vel
2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról tájékoztató
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele II.
A Cikói Társulás 2016. november 3-án meghozott döntéseinek jóváhagyása
Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium tanácsának 2016. október 10-én meghozott döntéseinek jóváhagyása
A Komlói Szociális Szövetkezet alapítása és támogatása
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat helyiség használatba adási kérelme
Kossuth aknai ingatlanok beépítési kötelezettsége
Új etikai kódex elfogadása
Belső ellenőrzési terv 2017. évre és a 2017-2020. évi stratégiai terv
Beszámoló a Komlói Napok és Bányásznap 2016. évi rendezvényeiről
2017. évi Kolbásztöltő rendezvény költségeinek a jóváhagyása
Interpellációk, bejelentések
2017. I. félévi kitüntetési javaslatok

A 23) „2017. I. félévi kitüntetési javaslatok” című előterjesztést az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen kell tárgyalnia a képviselő-testületnek.

 

2016. november 24.


2016. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
Komló Város Helyi Építési Szabályzata 2016. évi 2. számú módosításának véleményezési szakaszában beérkezett vélemények megismerése, az arra adott válaszok elfogadása
2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv módosítása 
A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön kérelme
A Baranya-Víz Zrt. tagi kölcsön kérelme
A Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. kérelme kedvezményes bérleti díj támogatására
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú „Iparterületek elérhetőségének megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben” tárgyú 120/2016. (VI.23.) sz. határozat módosítása
IPA pályázat keretében használatba adott eszközök megvásárlása
2016. évi lakáscélú támogatási kérelmek XIII.
2016. évi lakáscélú támogatási kérelmek XIV.

A 9) „2016. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása XIII.” és a 10) 2016. évi lakáscélú támogatási kérelmek XIV. című előterjesztéseket az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen kell tárgyalnia a képviselő-testületnek.
 

2016. október 27.


Duftin Kft. munkahely-teremtési támogatási kérelme
A Városgondnokság magasabb vezetői (gazdasági vezető) álláshelyére kiírandó pályázati felhívás
Kistérségi családsegítő és gyermekjóléti ellátás átszervezése, valamint a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Nem költségvetési szervek támogatására pályázat
A határon átnyúló együttműködési program keretében benyújtott pályázattal kapcsolatos 89/2016. (V.26.) számú határozat módosítása 
I. Világháborús emlékmű felújítására érkezett támogatói döntés
KEHOP-5.4.1-Szemléletformálási programok megvalósítása Komlón
Lakáscélú támogatással kapcsolatos szerződés felbontása
2016. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása XII.
A Komló-Víz Kft taggyűlési és a Baranya-Víz Zrt. közgyűlési döntéseinek jóváhagyása

A 9) „2016. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása XII.” című előterjesztést az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen kell tárgyalnia a képviselő-testületnek. A 10) „A Komló-Víz Kft taggyűlési és a Baranya-Víz Zrt. közgyűlési döntéseinek jóváhagyása” című előterjesztések az Mötv. rendelkezése és a képviselő-testület döntése értelmében zárt ülésen kerülhetnek tárgyalásra.

 

2016. szeptember 22.


Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása X. 
Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása XI.
Komló-Víz Kft. üzletrész vásárlása
A Komló-Víz Kft. Baranya-Víz Zrt.-be történő beolvadása
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A 2015. évi vízi közmű bérleti díj felhasználása
2016. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
Magyarszék külterületi volt szennyvíztisztító épület értékesítése
A hirdetményi értesítésről és kézbesítésről szóló 35/2005. (XII.10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
A kegyeleti gondoskodásról szóló 12/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
Egyes elavult szabályozást tartalmazó önkormányzati rendeletek módosítása
A Komlóért Egyesület alapszabályának módosítása
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához történő csatlakozás
Krisztina utcai lakótelkek kialakítása és értékesítése
Székely B. utca és Ifjúság útja közötti út megvásárlása
Dávidföldi 029 hrsz-ú ingatlan hasznosítása
Dávidföldi lakótelkek közművesítése tárgyban hozott 131/2016. (VII.14.) sz. határozat módosítása
Pécsi út 42. sz. alatti önkormányzati ingatlan csapadékvíz elvezetése
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre benyújtott pályázattal kapcsolatos 91/2016. (V.26.) sz. határozat módosítása
Támogatási kérelem benyújtása a Jedlik Ányos terv keretében meghirdetett elektromos töltőállomás létesítésére
Komlói Bányász Horgász Egyesület kérelme

Az 1) „Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása X.” és a 2) „Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása XI.” című előterjesztéseket az Mötv. rendelkezése értelmében a képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja. A 3) „A Komló-Víz Kft. üzletrész vásárlása” és a 4) „A Komló-Víz Kft. Baranya-Víz Zrt.-be történő beolvadása” című előterjesztés az Mötv. rendelkezése és a képviselő-testület döntése értelmében zárt ülésen kerülhet tárgyalásra.

 

2016. augusztus 25.


A Komló 1545/15 hrsz-ú ingatlan ingyenes állami tulajdonba adása büntetés-végrehajtási intézet létesítése céljából
Komló város településrendezési eszközeinek 2016. évi 2. számú módosítása településfejlesztési döntésének kiegészítése
Komló város településrendezési eszközeinek 2016. évi 2. számú módosítása településfejlesztési döntésének kiegészítése - előterjesztés-kiegészítés

Horváth Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme
Komló Sport Kft pótigénye
Vízi közmű-szolgáltatásra vonatkozó gördülő fejlesztési tervek jóváhagyása
Vis maior pályázat benyújtása
Gyenizse Zoltán és Gyenizse Adrienn belterületbe csatolási kérelme
Létszámcsökkentési pályázat 2016. évi III. forduló

 

2016. augusztus 12.


Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban való részvétel
 

2016. július 14.


Komló Város Helyi Építési Szabályzata 2016. évi 1. számú módosításának elfogadása
Komló város településrendezési eszközeinek 2016. évi 2. számú módosítása településfejlesztési döntésének kiegészítése
A 2453/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának ingyenes átvétele a Magyar Államtól II.
Dávidföldi lakótelkek közművesítése
Költségvetési pótigény pénzbeli lakáscélú támogatások további biztosítására

Közvilágítási fejlesztési célok módosítása
2016. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása IX.
Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele

A 7) „2016. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása IX”, valamint a 8) „Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele” című előterjesztést az Mötv. rendelkezése értelmében a képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja.


2016. június 23.


Komló Városi Óvoda alapító okiratának módosítása, valamint az óvodaátadáshoz kapcsolódó megállapodás megkötése
Orvosi ügyelettel kapcsolatos döntések meghozatala
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal beszámolója
2016. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés és a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. közgyűlési határozatainak és a 2015. évi beszámolójának jóváhagyása, valamint a vezető 2015-2016. évi prémiumfeladatainak
A Komló-Víz Kft. taggyűlési határozatainak és 2015. évi beszámolójának jóváhagyása és társasági szerződésének módosítása
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2015. évi beszámolójának jóváhagyása és az elnök igazgató 2015-2016. évi prémiumfeladatai
Komlói Fűtőerőmű Zrt. gázmotor hitelszerződés módosítás
A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak és 2015. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének, valamint társasági szerződése módosításának jóváhagyása
A KOMLÓI BÁNYÁSZ Sportkör Kft. taggyűlési határozatainak és 2015. évi beszámolójának jóváhagyása
Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2015. évi beszámolójának jóváhagyása és alapító okiratának módosítása
A Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány 2015. évi beszámolója
A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány működése és 2015. évi beszámolója
Komló Város Helyi Építési Szabályzata 2016. évi 1. számú módosításának véleményezési szakaszában beérkezett vélemények megismerése, az arra adott válaszok
Komlói Temetkezési Kft. 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Komló város integrált településfejlesztési stratégiájának módosítása
Térfigyelő kamerák telepítése a szilvási KRESZ parkban
Értékesítésre kijelölt önkormányzati lakásokkal kapcsolatos határozatok visszavonása
Közművelődési megállapodás megkötése a Zrínyi klub üzemeltetésére
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Szent Borbála Otthon Komló, Pécsi út 42. sz. alatti épülete energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15)
TOP-2.1.2-15-BA1 számú, Zöld város kialakítása című pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtása
Barnamezős terület rehabilitációja Komló belterületén (TOP-2.1.1-15)
Helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentéséhez kapcsolódó pályázat benyújtása (TOP-2.1.3-15)
A közösségi szinten irányított városfejlesztések megvalósítására létrejött helyi akciócsoport és az erre épülő TOP-7. prioritási tengelyben megjelent pályázati felhívás (később kerül kihelyezésre)
Részvétel a neckartenzlingeni falunapokon
Varsói kiutazás költségeinek jóváhagyása
Interpellációk, bejelentések
2016. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása VII.
2016. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása VIII.
Komló-Víz Kft. üzletrészvásárlások
Baranya-Víz Zrt. 2016. évi üzleti tervének elfogadása, és egyéb közgyűlési döntéseinek jóváhagyása
2016. II. félévi kitüntetési javaslatok

A 31) „2016. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása VII”, a 32) „2016. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása VIII.”, a "33) „Komló-Víz Kft. üzletrész vásárlása”, a 34) „A Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása”, valamint a 35) „2016. II. félévi kitüntetési javaslatok” című előterjesztést az Mötv. rendelkezése értelmében a képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja.

 

2016. május 26.


Belvárosi Óvoda fenntartói jogának átadásához kapcsolódó megállapodás megkötése
2015. évi zárszámadási rendelettervezet
Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
Baranya Megyei Kormányhivatal javaslata a hulladékgazdálkodási rendelet felülvizsgálatára
Az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló új önkormányzati rendelet elfogadása
Komló város településrendezési terveinek 2016. évi 2. számú módosítása – településfejlesztési döntés
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek megállapításáról szóló 12/2006. (III.30.) sz. Ökr. rendelet függelékének módosítása
DPG 13 Kft. munkahely-teremtési támogatási ügye
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásba képviselők delegálása
Rákbetegek Országos Szervezetének Komlói Tagszervezete (Új Nap Klub) helyiség használatba adási kérelme
Flóra u. 4. szám alatti lakótelek visszavásárlása
Komló város integrált településfejlesztési stratégiájának módosításával kapcsolatos eljárás megindítása
TOP-1.4.1-15 „Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón” című pályázat támogatása
TOP-3.2.2-15 „Napelemes kiserőmű létesítése Komlón” című pályázat támogatása
Magyarország–Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében ILPAN 2. pályázat benyújtása (Ipari örökség megőrzése Belisce – Hosszúhetény településekkel)
Magyarország–Horvátország Interreg Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében „Élmény, helyi ételek és kultúra” címmel kerékturisztikai pályázat benyújtása Valpovó és Hosszúhetény településekkel
Magyarország–Horvátország Interreg határ menti régiók közös fejlesztési projektjeinek támogatására kiírt HUHR/1601 számú pályázat benyújtása. (Komló – Slatina együttműködés)
Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására (KBSK sportlétesítmény és belterületi utak felújítása)
I. Világháborús emlékmű felújításával kapcsolatos pályázat ismételt benyújtása
2016. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása VI.

A képviselő-testület a 20) „2016. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása VI” című előterjesztést az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen tárgyalja.

 

2016. május 5.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Az allergiát okozó gyomnövények visszaszorításáról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Az elektronikus aláírás használatáról szóló 3/2006. (II.10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Az elektronikus ügyintézésről szóló 28/2005. (XI.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Közterület elnevezése

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában álló intézmények átszervezéseinek véleményezése
Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Tájékoztató a 2016/2017-es nevelési év beíratásáról
Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyása
Körtvélyesi különleges- és iparterületek fejlesztési pályázatával kapcsolatos 16/2016. (II.18.) és 32/2016. (III.3.) határozatok módosítása
Beszámoló a Komló Városért Alapítvány 2015. évi tevékenységéről
Belényesi kiküldetés
2016. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása IV.
Interpellációk, bejelentések
2016. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása V.

A Képviselő-testület a 18) „2016. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása V” című előterjesztést az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen tárgyalja.

 

2016. április 14.

 


Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvoda fenntartói jogának átadása a Pécsi Egyházmegye részére
Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság helyzetéről
A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló jelentése
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Visszatérítendő működési támogatás biztosítása a Komlói Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak
Közétkeztetési feladatok ellátásra kötött megállapodás módosítása
Intézményvezetői pályázat véleményezése
Belterületi határvonal módosítása
Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2016. évi üzleti tervének jóváhagyása
A Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak és 2015. évi beszámolójának jóváhagyása
Tompa M. u. 12. sz. alatti 3515/1/A/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése
A XXI. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál megrendezése  
A Beregszászi Járás és a Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás között kötendő együttműködési megállapodás
Beregszászi járásba kiküldetés       
Együttműködési nyilatkozat „Iparfejlesztés Bonyhádtól Komlóig”
Interpellációk, bejelentések
Szobiné Hegedüs Gyöngyi fellebbezése
2016. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása III.

A Képviselő-testület a 18) „Szobiné Hegedüs Gyöngyi fellebbezése” és a 19) „2016. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása III”.című előterjesztést az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen tárgyalja.


2016. március 30.


Lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. biomassza kazán beruházásához kapcsolódó szerződések módosítása
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által benyújtott TOP-4.2.1-15 „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázat támogatása 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása az orvosi ügyelethez történő csatlakozások miatt
Kerékpárút építésére vonatkozó pályázat benyújtása
TOP-1.1.3-15 számú, helyi gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos 15/2016. (II.18.) és 33/2016. (III.3.) határozatok módosítása
2016. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása II.

A képviselő-testület a  7.) „2016. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása II.” című előterjesztést az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen tárgyalja.


2016. március 3.


2015. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
Komló Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelettervezete
A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet elfogadása
A lakáscélú támogatásokról szóló új önkormányzati rendelet elfogadása
Közfeladatot ellátó intézmények és szervezetek ingyenes helyiséghasználatát biztosító szerződések
Uszodáért Alapítvány Alapító Okiratának módosítása
Közművelődési megállapodás megkötése a Zrínyi klub üzemeltetésére
Nem költségvetési szervek 2016. évi támogatása
Körtvélyesi iparterület fejlesztésével kapcsolatos 16/2016. (II.18.) sz képviselő-testületi határozat módosítása

Interpellációk, bejelentések

2016. február 18.


Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvoda fenntartói jogának átadása a Pécsi Egyházmegye részére
Kodály Zoltán Katolikus Általános Iskola fejlesztéséhez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulás
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2016. évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalása
A települési támogatásokról valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása
Komló város településrendezési terveinek 2016. évi 1. számú módosítása – településfejlesztési döntés
Hozzájárulás a Komló, 2805 hrsz ingatlan külterületbe vonásához
A 2453/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának ingyenes átvétele a Magyar Államtól
Baranyai SBAU Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme
Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás éves beszámolója
Alapító okiratok módosítása
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása általi TOP-4.2.1-15 számú pályázat benyújtásához szükséges önkormányzati hozzájárulás
Komló, Nagyrét utcai gazdasági terület alapinfrastruktúra fejlesztése (TOP-1.1.1-15)
TOP-1.1.3-15 „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázat benyújtása
Körtvélyesi 1545/18 hrsz-ú út melletti gazdasági és különleges terület alapinfrastruktúra fejlesztése (TOP-1.1.1-15)
Komló Város Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának módosítása
Komló Város Önkormányzat beszerzési szabályzatának módosítása
Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés meghosszabbítása
Komló város 2016. évi rendezvény-naptára
Damjanich utcai volt bölcsőde ingatlanának átvétele
„Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése” elnevezésű, GINOP-1.3.4-15 számú pályázat benyújtása
A betelepítési kvótával szembeni kiállás
Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége
Interpellációk, bejelentések
A Solar Energy Systems Kft-vel kötött adásvételi szerződés módosítása

A 25.) "A Solar Energy Systems Kft-vel kötött adásvételi szerződés módosítása" című előtejesztés az Mötv. rendelkezése értelmében a képviselő-testület döntése esetén zárt ülésen kerül tárgyalásra.

 

2016. január 26.


Településmarketingről szóló megállapodás az ECHOTV-vel

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020