napja van

2019

2019. december 23.


KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 azonosító számú, „Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” című projekt keretében kiegészítő beruházás megvalósítása

 

2019. december 18.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló rendelet elfogadása
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása
Nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodások jóváhagyása
A DT Build Kft. támogatási szerződésének módosítása
A HAGABO Kft. támogatási szerződésének megszüntetése
Komló város honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodás megkötése a HegyhátMédia Kft.-vel
A víziközmű bérleti díj felhasználásával kapcsolatos döntés
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsnak ülésén hozott határozatok jóváhagyása, valamint a 155/2019. (XII.12.) számú határozat módosítása
Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezettel kapcsolatos döntések
A TOP-1.1.3-15BA1-2016-00001 kódszámú, Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója című pályázathoz kapcsolódó összefoglaló tájékoztatás
Városgondnokság intézmény személygépkocsi bérlete
Városgondnokság intézmény gép értékesítése és új adapterek beszerzése
Komló város településrendezési terveinek 2019. évi 2. számú módosítása – településfejlesztési döntés
A 151/2019. (XII.12.) számú „A Komlói Fűtőerőmű Zrt. és a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. igazgatóságát és felügyelőbizottságát érintő személyi kérdések” tárgyú határozat módosítása
2019. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása VIII.
2020. évi I. félévi kitüntetési javaslatok

Módosító javaslatok
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság módosító javaslata a „Komló város honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodás megkötése a HegyhátMédia Kft.-vel” tárgyú előterjesztéshez
 

A „2019. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása VIII..”, valamint a 2020. évi I. félévi kitüntetési javaslatokcímű előterjesztést az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen kell tárgyalnia a képviselő-testületnek.

 

2019. december 12.


Alpolgármester-választás, tiszteletdíj megállapítás (később kerül kihelyezésre)
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2019. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
Étkezési normával kapcsolatos döntések meghozatala, és a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása
A piac működéséről szóló új önkormányzati rendelet elfogadása
Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról, valamint az alapellátásokhoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítása
Beszámoló a Komlói Bányásznapok 2019. évi rendezvényeiről
Vezető tisztségviselők jelölése az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokba
A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön kérelme
A Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet tagi kölcsön kérelme
A víziközmű bérleti díj felhasználásával kapcsolatos 45/2019.(IV.25.) sz. határozat módosítása
Bocskai utcai 7777/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása
Zobáki út 0290/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása
Krisztina u. 14. sz. alatti lakótelek beépítési kötelezettsége
Döntés a nem költségvetési szervek önkormányzati támogatásával kapcsolatos pályázat kiírásáról
2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról tájékoztató
2019. évi belső ellenőrzési terv módosítása
Belső ellenőrzési terv 2020. évre és a 2020-2023. évi stratégiai terv
Kazinczy u. 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás kéményfelújítása
Önerő biztosítása a Komló Városi Sportközpont fejlesztéshez
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 azonosító számú „Barnamezős területek rehabilitációja Komlón” című projekt kivitelezéséhez fedezet biztosítása
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele
2019. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása VII.

 

A „2019. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása VII.” című előterjesztést az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen kell tárgyalnia a képviselő-testületnek. „A Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele” című előterjesztés az Mötv. rendelkezése és a képviselő-testület döntése értelmében zárt ülésen kerülhet tárgyalásra.

 

2019. december 5.


Komló Város Helyi Választási Bizottságának beszámolója a választás lebonyolításáról, eredményéről
Képviselők eskütétele, esküokmányok átadása (szóbeli előterjesztés)
A polgármester eskütétele (szóbeli előterjesztés)
A polgármester illetményének megállapítása
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet elfogadása
Alpolgármester-választás és illetmény, tiszteletdíj megállapítás
Bizottságok tagjainak és településrészi önkormányzatok képviselő tagjainak megválasztása
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló rendelet elfogadása
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tagjainak megválasztása
Egyebek

 

2019. október 3.

 


Helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra kiírt pályázat eredményhirdetése
Az 1545/15 hrsz-ú – államilag kiemelt fejlesztési területé nyilvánított - ingatlant érintő beruházás HÉSZ módosításának elfogadása

 

2019. szeptember 23.


Partnerségi eljárás lezárása a 1545/15 hrsz-ú ingatlan területét érintő beruházás HÉSZ módosításáról
54.000.200,-Ft összegű fejlesztési hitel ismételt felvétele

A "54.000.200,-Ft összegű fejlesztési hitel ismételt felvétele" című előterjesztés az Mötv. rendelkezése és a képviselő-testület döntése értelmében zárt ülésen kerülhet tárgyalásra.

 

2019. szeptember 19.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2019. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
A Tax-Árenda Kft. munkahely-teremtési támogatási szerződésének módosítása
Víziközmű szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása
A Közösségek Háza fejlesztése kapcsán a közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz önerő biztosítása
Andomark Invest Kft. telek-kiegészítési kérelmével kapcsolatos forgalomképessé
Eller János telek-kiegészítési kérelmével kapcsolatos forgalomképessé minősítés
Krisztina u. 15. sz. alatti lakótelek beépítési kötelezettsége
Beszámoló a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal és intézményei tevékenységeiről 2014-2019 évi ciklusra vonatkozóan
Szavazat számláló bizottsági póttagok megválasztása
Mobil telekommunikációs szolgáltatások biztosítása
Képviselői laptopok és telefonok értékesítése
Az EBR 450 620 azonosító számú Vis Maior pályázat kapcsán 343 hrsz-ú ingatlan (Engel Adolf úti híd) helyreállításához forrás biztosítása
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához történő csatlakozás

 

 

2019. szeptember 12.


Településfejlesztési döntés 1545/15 hrsz-ú ingatlan területét érintő beruházás HÉSZ módosításához

 

2019. augusztus 29.


Helyi választási bizottság tagjainak megválasztása
A Komló, 554/7 hrsz.-ú MÁV Zrt. tulajdonában lévő terület bérleti szerződésének utólagos jóváhagyása
A TOP-1.1.3-15BA1-2016-00001 kódszámú, Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója című pályázat megvalósításához kapcsolódó hitelfelvétel kiegészítése
97.618.000.-Ft összegű fejlesztési célú hitel felvétele
Kalamár József ingatlancsere kérelme
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott pályázattal kapcsolatos 49/2019. (IV.25.) sz. és 92/2019. (VI.20) sz. határozatok módosítása
Rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtása

A "97.618.000.-Ft összegű fejlesztési célú hitel felvétele" című előterjesztés az Mötv. rendelkezése és a képviselő-testület döntése értelmében zárt ülésen kerülhet tárgyalásra.

 

2019. július 18.


A TOP-1.1.3-15BA1-2016-00001 kódszámú, Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója című pályázat megvalósításához kapcsolódó hitelfelvétel
82.543.000, -Ft összegű fejlesztési célú hitel felvétele
TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 azonosító számú, „A helyi identitás és kohézió erősítése a Komlói járásban” projekthez kapcsolódó közbeszerzési és egyéb beszerzési eljárásokat szabályozó megállapodás
Kenderföldi Német Nemzetiségi Oktatásért Alapítvány támogatása

Vis maior támogatási igény benyújtása II.
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú   projekt közbeszerzési eljárásáról tájékoztató
2019. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása VI.

A „2019. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása VI.” című előterjesztést az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen kell tárgyalnia a képviselő-testületnek.

 

2019. július 11.


Ligeti mini bölcsőde működéséhez kapcsolódó hozzájárulás megadása
Mann Csaba egyéni vállalkozó munkahelyteremtés támogatási kérelme
A TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 kódszámú, Energetikai korszerűsítés a komlói sportközpont és futófolyosó épületében című pályázathoz kapcsolódó pótigény
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú „Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón” c. projekt kivitelezéséhez fedezet biztosítása
Kenderföldi Német Nemzetiségi Oktatásért Alapítvány támogatása
Vis maior támogatási igény benyújtása
Belvárosi iskola környezetének felújítására többletforrás biztosítása
2019. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása V.
Mánfai és komlói napelempark célú ingatlanok bérleti és egyéb szerződései

A „2019. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása V.” című előterjesztést az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen kell tárgyalnia a képviselő-testületnek. A „Mánfai és komlói napelempark célú ingatlanok bérleti és egyéb szerződései” című előterjesztés az Mötv. rendelkezése és a képviselő-testület döntése értelmében zárt ülésen kerülhet tárgyalásra.

 

2019. június 20.


Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság helyzetéről
Horváth Gábor c.r. törzszászlós körzeti megbízotti kinevezésének véleményezése
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyása
Komlói Temetkezési Kft. 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolója
A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2018. évi beszámolójának jóváhagyása
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2018. évi beszámolójának jóváhagyása és az igazgatósági elnök 2018-2019. évi prémiumfeladatai
A KOMLÓI BÁNYÁSZ Sportkör Kft. taggyűlési határozatainak és 2018. évi beszámolójának jóváhagyása
A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak és 2018. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének jóváhagyása
A Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet 2018. évi beszámolója
Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2018. évi beszámolójának jóváhagyása
Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. évi tevékenységéről
Beszámoló a munkahelyteremtés érdekében nyújtott támogatásokról
Az Objektum Projekt Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme – II.
Baranya-Víz Zrt. tagi kölcsön II.
A Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása
A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány működése és 2018. évi beszámolója
Alpolgármesteri tisztséggel kapcsolatos döntés meghozatala
Autokar Kft. telek-kiegészítési kérelmével kapcsolatos forgalomképessé minősítés
Altáró u. 2. sz. alatti 2413/11/A/5 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntéshozatal
Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele
Pályázat helyi közösségi közlekedés támogatására
Helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra pályázati felhívás közzététele
2019. évi Nemzetközi ifjúsági környezetvédő és honismereti tábor megvalósítása során felmerülő költségek megelőlegezése
Részvétel a neckartenzlingeni falunapokon
Beszámoló a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatalának tevékenységéről
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott pályázattal kapcsolatos 49/2019. (IV.25.) sz. határozat megerősítése
Interpellációk, bejelentések
Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása
2019. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása IV.
2019. II. félévi kitüntetési javaslatok

A "Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása”, a  „2019. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása” és a „2019. II. félévi kitüntetési kérelmek elbírálása”,című előterjesztéseket az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen kell tárgyalnia a képviselő-testületnek.

 

2019. május 30.


Döntés a Komló Városi Óvoda átszervezéséről, valamint tájékoztató a 2019/2020-as nevelési év beíratásáról
A Komló Városi Óvoda alapító okiratának módosítása
2019. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
2018. évi zárszámadási rendelettervezet
Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
Gizella u. 1. sz. alatti lakótelek beépítési kötelezettsége
Belényesi kiküldetés
Bányászati emlékhelyet érintő változással kapcsolatos tájékoztatás
Országos Görpark Program keretében pályázat benyújtása

Hunyadi és Körtvélyesi Tagóvoda felújítási munkáihoz többletforrás biztosítása
Oletics Károly r. alezredes kapitányságvezetői kinevezésének véleményezése

 

2019. május 13.


Hozzájárulás a BENKALA KFT. tulajdonában álló komlói 1520/27 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos adásvételi szerződéshez
A 2019. évi V. Komlói Amatőr Színházi Találkozó időleges finanszírozása
2019. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása III.

A „2019. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása III.” című előterjesztést az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen kell tárgyalnia a képviselő-testületnek.

 

2019. április 25.


A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Komlói Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány alapító okiratának módosítása
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Komló város településrendezési terveinek 2018. évi 1. számú módosításának elfogadása
Az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló rendelet elfogadása
„Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft. többlet működési támogatási igénye
Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények 2018. évi tevékenységükről szóló beszámoló
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Beszámoló a Komló Városért Alapítvány 2018. évi tevékenységéről
József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása
Beszámoló a Zrínyi Klub 2018. évi tevékenységéről
A Laza-Bisztro Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme
Berek utcai garázscsere
A víziközmű bérleti díj felhasználása
Beszámoló Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 2018. évi tevékenységéről
Beszámoló a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről
A nem költségvetési szervek 2019. évi támogatásáról szóló 24/2019. (III.7.) sz. határozat módosítása
Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
Interreg V-A Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési program 2014-2020 keretében pályázat benyújtása
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón” című pályázati programhoz megelőlegező forrás biztosítása
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 kódszámú, „Energetikai korszerűsítés a komlói sportközpont és futófolyosó épületében” című pályázati programhoz megelőlegező forrás
A TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 kódszámú „Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója” című pályázathoz megelőlegező forrás biztosítása
TOP-7.1.1-16-4-036-1-KE1-01 azonosító számú „Miénk itt a tér” - nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén megnevezésű projekt tervezési feladatainak megvalósításához forrás biztosítása
Interpellációk, bejelentések
Bírósági ülnökök választása

A  „Bírósági ülnökök választása” című előterjesztést az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen kell tárgyalnia a képviselő-testületnek.

 

2019. április 11.


2019. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
Kásád Község Önkormányzata és Komló Város Önkormányzat, valamint Kásád Község Horvát Nemzetiségi Önkormányzata és Komló Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködésről
Komló, Altáró u. 2. sz. alatti ingatlan bérbeadása
Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása
A komlói 3918/2 és a 3918/3 hrsz alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes használatba adása

 

2019. március 7.


Belvárosi iskola környezetének felújítása és fejlesztési célú pénzeszköz átvétele a Pécsi Egyházmegyétől
Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatási szerződés módosítása (2.)
2018. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
2019. évi költségvetési rendelet II. fordulós tárgyalása
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2019. évi üzleti terve
Komló város településrendezési terveinek 2018. évi 1. számú módosítása – partnerségi véleményezés lezárása, állami főépítészi eljárás megindítása
„TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 kódszámú, „Komló-Petőfi tér és környezetének rehabilitációja” című pályázat megvalósításához kiegészítő forrás biztosítása
Nem költségvetési szervek 2019. évi támogatása
Komló 11. sz. háziorvosi körzet kialakításához kapcsolódó feladat-ellátási szerződés, valamint a 23/2016. (XII.16.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
2019. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása I.
2019. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása II.

A. „2019. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása I.” című előterjesztést, illetve a „2019. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása II.”című előterjesztést az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen kell tárgyalnia a képviselő-testületnek.

 

2019. február 21.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2019. évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalása
A települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása
Javaslat a Komló Városi Óvoda átszervezésére - Boldog Ceferino Katolikus Óvodába járó gyermekek óvodai ellátása a 2019/2020-as nevelési évtől
Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés meghosszabbítása
Pályázat benyújtása a Komló, Kossuth Lajos utca ivóvízvezeték rekonstrukciós munkáinak támogatására
Komló város 2019. évi tervezett rendezvény-naptára
Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása
Az Interreg REFRESH Central Europe CE1013 számú pályázati program komlói projektjéhez többlet önerő biztosítása
Adománygyűjtés a kisbattyáni kereszt renoválására
Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége
Interpellációk, bejelentések

 

 

2019. január 21.


Az Uszodáért Alapítvány kuratóriumi tagjainak választása és alapító okiratának módosítása
Kossuth akna 0308/8-10 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos határidők módosítása
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. felügyelőbizottsági tagjának megválasztása
IX. Komló Városi Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál nagyrendezvényi költségkerete
Közszolgálati tisztviselők illetményalap emelése
„Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón”c. pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosítása” tárgyú 34/2018. (III.7.) sz. határozat módosítása

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020