napja van

2023

2023. december 13.


Komló Városi Óvoda alapító okiratának módosítása

 

2023. november 29.


Helyi választási bizottság tagjainak választása 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

2023. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat  

Komló, 4. sz. házi gyermekorvosi körzet ellátását érintő döntések meghozatala   

A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. igazgatóságát és felügyelőbizottságát érintő személyi kérdések  

Tájékoztatás és fedezet biztosítása a fűkaszálás kapcsán  

Döntés a Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézmény nevének megváltoztatásáról, valamint az intézmény alapító okiratának módosításáról  

Beszámoló a Komlói Bányásznapok 2023. évi rendezvényeiről  

A Komló Városért Alapítvány alapító okiratának módosítása   

XIII. Komló Városi Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál nagyrendezvényi költségkerete  

Helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra kiírt pályázat eredményhirdetése  

Belső ellenőrzési terv 2024. évre és a 2024-2027. évi stratégiai terv   

Nagyrét utcai közút és járda károsodása miatt támogatás visszafizetés   

Volt postahivatalok helyiségeinek értékesítése  

Komló Város településrendezési tervében lévő szabályozási vonalak felülvizsgálata 

Szavazórendszer cseréje, GLOBOMAX Zrt.-vel kötendő megállapodás jóváhagyása, fedezet biztosítása  

Döntés a nem költségvetési szervek önkormányzati támogatásával kapcsolatos pályázat kiírásáról   

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ülésén hozott határozatok jóváhagyása   

A Dél-Kom Nonprofit Kft. írásbeli határozathozatala során a polgármester által leadott szavazatok jóváhagyása  

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. írásbeli határozathozatala során a polgármester által leadott szavazatok jóváhagyása  

Eragny-sur-Oise-i kiküldetés   

2024. I. félévi kitüntetési javaslatok   

 

A "Kitüntetési javaslatok 2024. I. félév” című előterjesztés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bek. a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó.

 

 

2023. október 18.


A távhőszolgáltatásról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása   

66. számú főút Pécs-Sásd közötti szakaszának burkolatmegerősítés engedélyezéséhez, kisajátításhoz és megvalósításához Komló város településrendezési eszköze módosításának elfogadása   

Komló Város Önkormányzat 2023/2024. évi energiamegtakarítási intézkedési tervének jóváhagyása                 

TOP_PLUSZ-1.3.1- 21-BA1-2022-00001 azonosító számú, Komló fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése című pályázat költségvetésének felhasználása              

A Komló, 3837 hrsz. -ú ingatlanon útépítési engedély nélkül megépített parkoló fennmaradási engedély iránti kérelemhez szükséges úttervek készítésére fedezet biztosítása  

Városgondnokság pótigény         

Villa sor 10. sz. alatti 5937 hrsz.-ú ingatlanra (volt nyári napközi) vonatkozó határidők meghosszabbítása             

Komló, Köztársaság u. 5. Társasház telek-kiegészítési kérelmével kapcsolatos forgalomképessé minősítés      

Gizella u. 5. sz. alatti 1976/121 hrsz.-ú lakótelek elidegenítéséhez hozzájárulás, illetve visszavásárlása  

"Komló Város Szociális Munkájáért” kitüntető díj odaítéléséről


A "Komló Város Szociális Munkájáért” kitüntető díj odaítéléséről” című előterjesztés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bek. b) pontja alapján, zárt ülésen kerülhet tárgyalásra.

 

2023. október 10.


Döntés az 1. sz. és a 4. sz. házi gyermekorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződések módosításairól

 

2023. szeptember 28.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2023. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

Lakásrendelet módosítása

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása II.

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. írásbeli határozathozatala során a polgármester által leadott szavazatok jóváhagyása

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatósági elnökének 2023. évi prémiumfeladatai

A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön kérelme

A háziorvosokkal és házi gyermekorvosokkal fennálló feladat-ellátási szerződések módosítása

Komló Város felülvizsgált TOP_Plusz Városfejlesztési Programtervének (TVP) elfogadása

Komló Város felülvizsgált Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának (FVS) elfogadása

Az EBR 607968 azonosító számú Vis maior pályázat benyújtása és a kapcsolódó önerő biztosítása (Nagyrét u.)

Az EBR 607983 azonosító számú Vis maior pályázat benyújtása és a kapcsolódó önerő biztosítása (Sikonda) 

Sikondai 5921/7 hrsz.-ú ingatlan értékesítése

A TOP-7.1.1-16 kódszámú CLLD pályázathoz kapcsolódó hitelfelvétel

Komló Város Önkormányzat Városgondnokság gazdasági vezetőjének (magasabb vezető) határozott idejű megbízása

Követelés-elengedés

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (2) bek. c) pontja alapján  „ A TOP-7.1.1-16 kódszámú CLLD pályázathoz kapcsolódó hitelfelvétel” c. előterjesztés, valamin a "Követelés-elengedés"  várhatóan zárt ülésen, a „ Komló Város Önkormányzat Városgondnokság gazdasági vezetőjének (magasabb vezető) határozott idejű megbízása” című előterjesztés az Mötv. 46. § (2) bek. b) pontja alapján zárt ülésen kerül tárgyalásra.

 

2023. szeptember 11.


Rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtása II. ütem  

A József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény fejlesztése új látogatóközponttal megnevezésű projekthez kapcsolódó vizuális branding és PR folyamatokhoz forrás biztosítása

 

2023. augusztus 23.


A Nemzeti Vízművek Zrt.-vel megkötött Tranzakciós Szerződés módosítása 

Döntés a Közösségek Háza és Színház Művelődési Központ intézmény nevének megváltoztatásáról, valamint az intézmény alapító okiratának módosításáról

Villamosenergia közbeszerzéshez kapcsolódó intézkedések (KEF-hez való csatlakozás, fedezet biztosítás, konzorciumi megállapodás)

A Komlóra tervezett, de meg nem valósult büntetés-végrehajtási intézet kijelölt helyéül szolgáló ingatlan önkormányzati tulajdonba való visszajegyzése

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíjához fedezet biztosítása

66. számú főút Pécs-Sásd közötti szakaszának 11,5 tonnás burkolatmegerősítés engedélyezéséhez, kisajátításhoz és megvalósításához Komló város közigazgatási területét érintően szükséges, Komló város településrendezési eszközének egyszerűsített eljárásban történő módosítása kapcsán folyó eljárás véleményezési szakaszának lezárása, záró szakasz megindítása

A 154/2022. (XI. 23.) sz. határozat módosítása, a TOP-7.1.1-16 kódszámú CLLD pályázat forrásszerkezetének módosulása és kapcsolódó hitelfelvételhez kapcsolódó többletforrás jóváhagyása

 

2023. július 19.


Komló Város Önkormányzat Városgondnokság gazdasági vezetői (magasabb vezetői) álláshelyére pályázat kiírása  

Komló Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2023-2028)            

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójához történő csatlakozás    

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ülésén hozott határozatok jóváhagyása         

Költségvetésben biztosított keret felhasználásáról döntés                  

A 2023. évi IX. Komlói Amatőr Színházi Találkozó időleges finanszírozása              

A Komlói Bányásznapok 2023. évi megrendezését érintő változásokról rendelkező 16/2023. (II. 22.) számú határozat módosítása

2023. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása I.


A "2023. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása I. " című előterjesztés zárt ülésen kerül tárgyalásra.

 

2023. június 29.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Étkezési normával kapcsolatos döntések meghozatala, és a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása  

Komlói Temetkezési Kft. 2022. évi tevékenységéről beszámoló

A köztemető üzemeltetéséhez kapcsolódó kegyeleti közszolgáltatási szerződés felülvizsgálata

Komlói Bányásznapok 2024. évi lebonyolítására vonatkozó megállapodás megkötése

Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft-vel fennálló feladatellátási szerződés jóváhagyása

A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásokról és annak kötelező igénybevételéről szóló 19/2017. (VI.29.) ökr. rendelet hatályon kívül helyezése

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosítása

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. írásbeli határozathozatala során a polgármester által leadott szavazatok jóváhagyása

Komlói Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet cégjogi ügyeivel kapcsolatos költségviselés

A Komlói Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet 2022. évi beszámolója

A BARANYA-VÍZ Zrt. 2022. évi beszámolójának elfogadása és 2023. május 24-i határozatainak jóváhagyása

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2022. évi beszámolójának jóváhagyása

A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2022. évi beszámolójának jóváhagyása

Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2022. évi beszámolójának jóváhagyása

A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak, valamint 2022. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének jóváhagyása 

A Komlói Bányász Sportkör Kft. taggyűlési határozatainak és a 2022. évi beszámolójának elfogadása

Beszámoló a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről

Helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra pályázati felhívás közzététele

Villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatásához és az energiahatékonysági intézkedési terv elkészítéséhez szakértő kiválasztása

Bölcsőde telkének telek-kiegészítésével kapcsolatos forgalomképessé minősítés

NBG Play-parks and Sport Kft. kérelme a Sikondai Pihenőpark bérleti díj mérséklésére

Csermák Zsolt Krisztina u. 3918/12 hrsz.-ú ingatlanából területvásárlás

Részvétel a neckartenzlingeni falunapokon

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ülésén hozott határozatok jóváhagyása

Interpellációk, bejelentések

Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele és AKÜ kérelem benyújtása

2023. II. félévi kitüntetési javaslatok

„A Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele és AKÜ kérelem benyújtása” c. előterjesztés várhatóan zárt ülésen kerül tárgyalásra. A "2023. II. félévi kitüntetési javaslatok” című előterjesztés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bek. a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó.

 

2023. június 12.


A helyi közforgalmú autóbuszközlekedéshez kapcsolódó új menetrend felülvizsgálata  

A 2. sz. fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés felülvizsgálata és új szerződés kötése tárgyú, 63/2023. (V. 25.) sz. határozata visszavonása       

Döntés rendkívüli kiegészítő támogatási igény benyújtásáról              

Büntetés-végrehajtási létesítmény építésére átadott ingatlan visszavétele

„Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft.-től ingatlanrész vásárlása

 

2023. május 25.


A rendőrkapitány beszámolója Komló város 2022. évi közbiztonság helyzetéről

Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2022. évi  gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról    

2022. évi zárszámadási rendelettervezet

Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés              

2023. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása            

2. sz. fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés felülvizsgálata és új szerződés kötése               

3. sz. fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés 1. sz. módosítása          

A Palliatív Humán Szolgáltató Központ szociális étkeztetés (népkonyha) szolgáltatásról szóló 2022. évi beszámolója   

A „Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány” 2022. évi beszámolójának elfogadása         

Komló Városi Óvoda alapító okiratának módosítása        

Tájékoztató a 2023/2024-es nevelési év beiratkozásairól               

Komló Város Önkormányzat Városgondnokság alapító okiratának módosítása            

Komló Város Önkormányzat Városgondnokság gazdasági vezető (magasabb vezető) álláshelyére pályázat kiírása    

Komló Városi Óvoda Mecsekjánosi Tagóvodája tetőszerkezetének felújítására, tetőhéjalás cseréjére, használaton kívüli megdőlt kémény visszabontására fedezet     

Komló, Nagyrét utcai közút és járda károsodás vizsgálata          

Kálmán Attila belterületbe csatolási kérelme (Bajcsy-Zsilinszky utca 0306/2 hrsz.)

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ülésén hozott határozatok jóváhagyása     

Az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023.(III.31.) OGY határozathoz való csatlakozásról     

A József Attila Könyvtárhoz kapcsolódó többletforrás biztosítása             

A 28_2023. (III.8.) Határozat módosítása

A Komló Város Önkormányzat és a FITT-GAST Kft. közötti létrejött, egymással szemben fennálló igényekről és követelésekről való kölcsönös lemondást tartalmazó megállapodás utólagos jóváhagyása   


"A Komló Város Önkormányzat és a FITT-GAST Kft. közötti létrejött, egymással szemben fennálló igényekről és követelésekről való kölcsönös lemondást tartalmazó megállapodás utólagos jóváhagyása” c. előterjesztés a Képviselő-testület döntése függvényében, az Mötv. és az SzMSz. rendelkezése értelmében zárt ülésen tárgyalható.


 

2023. április 26.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Volánbusz Zrt. 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyása

Bírósági ülnökök választása

A településkép védelméről szóló 3/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosítása

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. írásbeli határozathozatala során a polgármester által leadott szavazatok jóváhagyása

A HegyhátMédia Kft. 2022. évi beszámolója az írott sajtó megjelentetésére és a honlap üzemeltetésére vonatkozóan

Az írott sajtó megjelentetésére vonatkozó szerződéskötés

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázaton elnyert támogatási összeg felhasználása a XII. Komló Városi Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztiválon

Beszámoló a Komló Városért Alapítvány 2022. évi tevékenységéről

Komlói Komló, Altáró u. 2 szám alatti, volt fürdőépület kapcsán bérleti szerződések megkötése

Tájékoztatás és fedezet biztosítása a fűkaszálás kapcsán

A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása

Az RRF-1.1.2-2021 „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című pályázat benyújtása

Csatlakozás ingyenes lakossági LED-csere programhoz

A Mecsek - Hegyhát Turisztikai Egyesület által hozott döntések jóváhagyása

Komló Város Települési Vízkárelhárítási Tervének és Komló Város Környezetvédelmi Programjának elfogadása

A Komló, Altáró u. 2. sz. alatti ingatlan II. emelet bérbeadása

Komlói 7773/4 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása

Montage-System Kft. telek-kiegészítési kérelmével kapcsolatos forgalomképessé 

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. összevont alapítói, igazgatósági és felügyelőbizottsági ülésén a polgármester által leadott szavazat jóváhagyása

A Képviselő-testület 36/2023. (IV. 13.) sz. határozatának részbeni felülvizsgálata

Komlói Fűtőerőmű Zrt. folyószámlahitel szerződésének módosítása

Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatósági elnökének munkaszerződés-módosítása

A "Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatósági elnökének munkaszerződés-módosítása" című előterjesztés kötelezően, míg a "Komlói Fűtőerőmű Zrt. folyószámlahitel szerződésének módosítása" című előterjesztés a Képviselő-testület döntése függvényében, az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen tárgyalandó.

 

2023. április 13.


A BARANYA-Víz Zrt. elsőbbségi részvényének törzsrészvénnyé alakítása, közös tulajdonú törzsrészvények kiadása, az önkormányzati víziközmű vagyon Magyar Államnak történő átadására vonatkozó Tranzakciós Szerződés tartalmának jóváhagyása, valamint BARANYA-Víz Zrt. Alapszabályának módosítása

 

2023. március 8.


A helyi közforgalmú autóbuszközlekedéshez kapcsolódó menetrend módosítása

2022. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

Komló Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet tervezete

Nem költségvetési szervek 2023. évi támogatása

Az EBR 593936 azonosító számú Vis maior pályázat benyújtása és a kapcsolódó önerő biztosítása

Komló város településrendezési eszközének 2021. évben beérkezett módosítási indítványok alapján 2022. évi 1. számú, teljes eljárásban történő módosításának elfogadása - Mellékletek

Együttműködési megállapodás a Baranya Vármegyei Kormányhivatallal a 7300 Komló, Városház tér 3. szám alatt található ingatlan kapcsán

A Komló Városi Óvoda átszervezése és alapító okiratának módosítása

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ülésén hozott határozatok jóváhagyása

DUFTIN Kft. munkahelyteremtési támogatási szerződésének megszüntetése

Hovorka Béla munkahelyteremtési támogatási szerződésének felmondása
 

A "DUFTIN Kft. munkahelyteremtési támogatási szerződésének megszüntetése” és a „Hovorka Béla munkahelyteremtési támogatási szerződésének felmondása” című előterjesztések a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bek. c) pontja alapján, a Képviselő-testület döntése alapján zárt ülésen tárgyalhatók.

 

2023. február 22.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Komló Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet tervezete

Étkezési normával kapcsolatos döntések meghozatala, és a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

A Komlói Bányásznapok 2023. évi megrendezését érintő változások

Lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

A településkép védelméről szóló 3/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet módosítása egyezetetési eljárásának megindítása 

Komló város 2023. évi tervezett rendezvény-naptára

Komló, Altáró u. 2 szám alatti, volt fürdőépület kapcsán bérleti szerződések megkötése (nem került tárgyalásra)

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. írásbeli határozathozatala során a polgármester által leadott szavazatok jóváhagyása 

Komló Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) felülvizsgálata

66. számú főút Pécs-Sásd közötti szakaszának 11,5 tonnás burkolatmegerősítés engedélyezéséhez, kisajátításhoz és megvalósításához Komló város közigazgatási területét érintően szükséges, Komló város településrendezési eszközének egyszerűsített eljárásban történő módosítása kapcsán a megalapozó vizsgálatok és alátámasztó javaslatok tartalmi követelményeit megállapító főépítészi feljegyzés jóváhagyása 

Beszámoló a munkahelyteremtés érdekében nyújtott támogatásokról

Komló Város Önkormányzatának kilépése a TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 számú, „Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig” című projektből

A víziközmű bérleti díj felhasználása

Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége

 

2023. január 26.


A Komló Város Önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-vagyon Magyar Állam részére történő önkéntes átruházásának előkészítése

Az Uszodáért Alapítvány megszüntetése

Fűkaszáláshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítás 

Komlói Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet tagi kölcsöne

Közbeszerzési Szabályzat módosítása

XII. Komló Városi Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál nagyrendezvényi költségkerete

A P1 Rádió Kft.-vel (Rádió1) kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés

Komló, Altáró u. 2 szám alatti, volt fürdőépület villamos hálózatfejlesztéséhez forrás biztosítása

Komló város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 2022. évi 1. számú módosítási eljárás véleményezési szakaszában beérkezett vélemények ismertetése, elfogadása / el nem fogadásával kapcsolatos döntés

66. számú főút Pécs-Sásd közötti szakaszának 11,5 tonnás burkolatmegerősítés engedélyezéséhez, kisajátításhoz és megvalósításához Komló város közigazgatási területét érintően szükséges, Komló város településrendezési eszközének egyszerűsített eljárásban történő módosítása - településfejlesztési döntés

 

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020