napja van

2021

2021. december 15.


A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XII.5.) önkormányzati rendelet módosítása
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2021. november 3-i ülésén hozott határozatainak jóváhagyása
Helyi autóbusz menetrend módosítása és új járatok bevezetése – Nagyrét utca
A Komló város területén lévő vásárcsarnok épületének egyes helyiségeiben szellőzőrendszer kiépítéséhez forrás biztosítása
Helyi menetrend szerin ti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra kiírt pályázat eredményhirdetése
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának ülésén hozott határozatok jóváhagyása
Országos Bringapark Program 2022 keretében pályázat benyújtása

 

2021. december 9.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2021. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
Az anyakönyvvezetői többletszolgáltatásokról szóló új önkormányzati rendelet elfogadása
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi autóbusz-közlekedési díjak megállapításáról szóló 32/2011. (XII. 16.) rendeletének hatályon kívül helyezése, és a díjak határozatban történő meghatározása
Városgondnokság utánfutó beszerzése
Beszámoló a Komlói Bányásznapok 2021. évi rendezvényeiről
Komlói Temetkezési Kft. 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Kaptár projekthez eredményhirdetés és fedezetbiztosítás
A helyi menetrend szerinti a utóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra kiírt pályázati felhívás eredményhirdetése (később kerül kihelyzésre)
Belső ellenőrzési terv 2022. évre és a 2022-2025. évi stratégiai terv
Tájékoztatás a Komló Városi Sportközpont és Uszoda üzemvezetői (vezetői) álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázati kiírás eredményéről
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás döntéseinek jóváhagyása
A 179/2021. (VI. 14.) számú határozat módosítása
Nagyrét utcai rézsűcsúszás helyreállításához kapcsolódó 196/2021. (VII. 8.) sz., valamint 211/2021. (VIII. 26.) sz. határozatok visszavonása
A 254/2021. (XI. 24.) és a 255/2021. (XI. 24.) számú határozatok módosítása
A 202/2021. (VII. 15.) számú határozat módosítása (később kerül kihelyezésre)
Dr. Falusy Gábor és dr. Falusyné Nagy Ildikó lakótelek-kiegészítési kérelmével kapcsolatos forgalomképessé minősítés
Komló, Juhász Gyula utca 8. sz. alatti 2413/92 hrsz.-ú ingatlanon kialakított irodák bérbeadása
Krisztina u. 15. sz. alatti 1976/124 hrsz.-ú lakótelek elidegenítéséhez hozzájárulás
A Komlói Fűtőerőmű Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződés módosítása
Tájékoztató a Caadex Kft. részére jelzálogjog bejegyzéséhez hozzájáruló nyilatkozat kiadásáról
Nem képviselő bizottsági tag visszahívása a Humán bizottságból
A köztemető üzemeltetéséhez kapcsolódó kegyeleti közszolgáltatási szerződés kapcsán kiírt pályázat eredményhirdetése
2022. I. félévi kitüntetési javaslatok

"A köztemető üzemeltetéséhez kapcsolódó kegyeleti közszolgáltatási szerződés kapcsán kiírt pályázat eredményhirdetése”, valamint a „2022. I. félévi kitüntetési javaslatok” című előterjesztések az Mötv. rendelkezése, valamint a Képviselő-testület döntése értelmében zárt ülésen kerülhetnek tárgyalásra.

 

2021.november 24.


A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön kérelme
Döntés a nem költségvetési szervek önkormányzati támogatásával kapcsolatos pályázat kiírásáról
KEHOP-2.1.11 kódszámú Víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérése problémák feltárása című pályázat benyújtása
A Juhász Gyula utcai beruházáshoz kapcsolódó kiegészítő forrás biztosítása
Autóbuszváró felépítmények vásárlására forrás biztosítása
A 2413/63 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos vásárlási szándék
Az iskolai védőnői működési engedély módosítása a rendelkezésre állási idő változása miatt
Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele

 „A Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele” című előterjesztés az Mötv. rendelkezése, és a Képviselő-testület döntése értelmében zárt ülésen kerülhet tárgyalásra.

 


2021. október 26.


Plasztik korcsolyapálya bérlése
A Dél-Kom Nonprofit Kft. írásbeli határozathozatala során a polgármester által leadott szavazatok jóváhagyása
Komló, Buszpályaudvar megközelítését szolgáló, Ázsia Center előtti járdaszakasz felújítása
Komló, Altáró u. 2 szám alatti, volt fürdőépület villamos rendszer kiépítéséhez forrás biztosítása


 

2021. október 7.


Nagy László utca 2324/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítése
2021. évi Komlói Amatőr Színházi Találkozó (KASZT) rendezvény megszervezéséhez kapcsolódó döntések meghozatala


 

2021. szeptember 30.


Víziközmű szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt a polgármester által, átruházott hatáskörben elfogadott rendeletekről és meghozott határozatokról, valamint azok végrehajtásáról
2021. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
A Komló Tröszt és Altáró utcai beruházással érintett, valamint a volt vásártér kiemelt fejlesztési területeit érintő rendezési terv módosításának elfogadása
Településképvédelmi hatáskörök átruházása
A BARANYA-VÍZ Zrt. 2020. évi beszámolójának elfogadása és 2021. május 25-i határozatainak jóváhagyása
Víziközmű bérleti díj felhasználása
Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2020. évi beszámolójának jóváhagyása
A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak és 2020. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének jóváhagyása
A KOMLÓI BÁNYÁSZ Sportkör Kft. taggyűlési határozatainak és 2020. évi beszámolójának jóváhagyása
A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2020. évi beszámolójának jóváhagyása
Komló Városi Sportközpont és Uszoda üzemvezetői (vezetői) álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázati kiírás jóváhagyása
Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2020. évi beszámolójának jóváhagyása, valamint a vezető 2020-2021. évi prémiumfeladatai
A Komlói Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet 2020. évi beszámolója
A „Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány” 2020. évi beszámolójának elfogadása
Beszámoló a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi tevékenységéről  
Tulajdonosi hozzájárulás a komlói 6046 hrsz. alatti ingatlannak a Komlói Bányász Horgász Egyesület alapszabályában telephelyként történő feltüntetéshez  
Pöndöly Néptánc és Hagyományőrző Egyesület visszatérítendő támogatása
Bischof Balázs lakótelek-kiegészítési kérelmével kapcsolatos forgalomképessé minősítés és ingatlan vásárlás
Hegedűs Norbert és Földesi Edit lakótelek-kiegészítési kérelmével kapcsolatos forgalomképessé minősítés
Kopasz Zsolt lakótelek-kiegészítési kérelmével kapcsolatos forgalomképessé minősítés
Schnierer László lakótelek-kiegészítési kérelmével kapcsolatos forgalomképessé minősítés
A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása
Komlói 0199/102 hrsz.-ú ingatlan térítésmentes átvétele a Magyar Államtól című, 18/2021. (I. 27.) számú határozat módosítása
A dávidföldi (hrsz.: 030/5) kültéri kézilabda pálya kialakítása kapcsán együttműködési megállapodás megkötése
A Juhász Gyula utcai beruházáshoz kapcsolódó káresemények rendezésére forrás biztosítása
Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött közigazgatás szerződések felülvizsgálata
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának ülésén hozott határozat jóváhagyása


 

2021. augusztus 26.


Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló rendelet elfogadása
Rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtása
Komló Város Önkormányzat Városgondnokság gazdasági vezetői álláshelyére pályázati kiírás
Komlói Napokhoz kapcsolódó támogatás megelőlegezése a Komlóért Egyesület részére
Együttműködési megállapodás kötése a Baranya Megyei Önkormányzattal a TOP-1.5.1-20-2020-00014 azonosítószámú projekt keretében
A köztemető üzemeltetéséhez kapcsolódó kegyeleti közszolgáltatási szerződés kapcsán kiírt pályázat elbírálási határidejének és jelenleg érvényben lévő
A beruházásokhoz kapcsolódó többlettámogatási források beérkezése és átcsoportosítása
Az EBR 530179 azonosító számú Vis maior pályázat benyújtása és a kapcsolódó önerő biztosítása 
Nagyrét utcai rézsűcsúszáshoz kapcsolódó fedezet biztosítása
A Komló, 48-téren található ideiglenes áramvezeték véglegesítése és a Kaptár épület elektromos csatlakozása című, 165/2021. (VI.2.) sz. határozat módosítása
A Tröszt és Altáró utcai beruházással érintett, valamint a volt vásártér kiemelt fejlesztési területeit érintő településrendezési tervmódosítás – partnerségi eljárás lezárása, tárgyalásos eljárás megindítása
Függetlenség utcai 3864/2 hrsz.-ú ingatlan forgalomképessé minősítése
Városgondnokság tehergépkocsi bérlete
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához történő csatlakozás

 

2021. július 15.


A Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány alapító okiratának módosítása
Döntés lombszívó beszerzéséről a Városgondnokság részére
A Komlói Bányász Sportkör Sportcentrum fejlesztése és fedezet biztosítása
Emléktábla elhelyezése
Tájékoztató a városi felújítási keret átruházott hatáskörben történő felhasználásáról
A TOP-7.1.1-16 kódszámú CLLD pályázatokhoz kapcsolódó többletforrás és bontási jegyzőkönyv jóváhagyása
Helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra pályázati felhívás közzététele
KBSK-módosító javaslat

 


2021. július 8.


A 184/2021. (VI. 24.) sz. határozat polgármesteri kezdeményezésre történő ismételt tárgyalása
Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” (EFOP-1.5.2-16-2017-00028) projekthez kapcsolódóan saját forrás biztosítása

Vis maior pályázathoz kapcsolódó önerő biztosítása – Nagyrét utcai rézsűcsúszás

 

2021. június 24.


2021. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
Volánbusz Zrt. 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyása
Döntés a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásból való kilépésről, valamint a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásról

2021. évi Bányásznapok Fesztivál és a 70 éves Komló Város rendezvények előkészítése
A SOLAR FM Kft. telephely fejlesztési célú Tröszt és Altáró utcai beruházással érintett ingatlanainak kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása, településrendezési tervmódosítás elindítása – településfejlesztési döntés
A köztemető üzemeltetéséhez kapcsolódó kegyeleti közszolgáltatási szerződés kapcsán kiírt pályázat elbírálási határidejének és jelenleg érvényben lévő szerződés érvényességének hosszabbítása
Komló, Juhász Gyula utca 2413/92 hrsz.-ú ingatlanon szabadidőpark és vállalkozók háza, továbbá a szomszédos területeken sport és szabadidős létesítmények bérbeadása
„Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” (EFOP-1.5.2-16-2017-00028) projekt költségvetésének átcsoportosítása
Stratégiai együttműködési megállapodás megkötése az MVM Zöld Generáció Kft.-vel

2021. évi II. félévi kitüntetési javaslatok

A "2021. évi II. félévi kitüntetési javaslatok” című napirendet az Mötv. 46. § (2) bek. a) pontja értelmében zárt ülésen kell tárgyalnia a képviselő-testületnek.

 

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020