napja van

2018

2018. november 29.


Beszámoló a Komlói Bányásznapok 2018. évi rendezvényeiről
Komlói Bányásznapok városközponti rendezvényeinek lebonyolítására kötendő megállapodás
DDKK konzorciumi megállapodás (TOP-3.1.1-16 „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés”)
Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatási szerződés módosítása
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2018. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
A piac működéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Komló Város Önkormányzat államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól szóló rendelet elfogadása, valamint döntés a pályázat kiírásáról
Sportrendelet elfogadása
Étkezési normával kapcsolatos döntések meghozatala, és a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása
„Jó Szerencsét” kiadvány kiadásáról, valamint Komló város honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodás megkötése a HegyhátMédia Kft.-vel
2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról tájékoztató
Mecsekfalu és Kisbattyán közterületjelleg meghatározása, közterület név változása
2018. évi belső ellenőrzési terv módosítása II.
Belső ellenőrzési terv 2019. évre és a 2019-2022. évi stratégiai terv
„Szemünk fénye” program keretében önkormányzati intézményekbe beépített világítótestek megvétele
Bajcsy-Zs. utca útburkolat felújításához többletforrás biztosítása a 2019. évi költségvetés terhére
„Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon elemzés készítéséhez többletforrás biztosítása a 2019-es költségvetés terhére
Komlói autóbusz parkolóhelyek megtervezéséhez forrás biztosítása a 2019. évi költségvetés terhére
Interpellációk, bejelentések
2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása VII.
Barnamezős terület rehabilitációja Komló belterületén (TOP-2.1.1-16) című pályázathoz kapcsolódó ingatlan adásvétele 2
A Komló 531/2 hrsz.-ú ingatlant érintő megállapodás módosítása a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 „Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan
A Komló 2552 hrsz.-ú ingatlan értékesítése
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele
2019.I.félévi kitüntetési javaslatok

A 22) „2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása IX.” című előterjesztést, illetve a 27) „2019.I.félévi kitüntetési javaslatok” című előterjesztést az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen kell tárgyalnia a képviselő-testületnek.

A 23) „Barnamezős terület rehabilitációja Komló belterületén (TOP-2.1.1-16) című pályázathoz kapcsolódó ingatlan adásvétele 2” című előterjesztés, a 24)„A Komló 531/2 hrsz.-ú ingatlant érintő megállapodás módosítása a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 „Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan” című előterjesztés, valamint a 25) „A Komló 2552 hrsz.-ú ingatlan értékesítése” című előterjesztés, és a 26) „A Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele” című előterjesztés az Mötv. rendelkezése és a képviselő-testület döntése értelmében zárt ülésen kerülhet tárgyalásra.

 

2018. november 14.


Baranya-Víz Zrt. tagi kölcsön kérelme
Szilvás, Alkotmány utcai rekortán borítású sportpálya vagyonkezelése
Emléktáblák kihelyezése a Roma Holokauszt, és a Romagyilkosságok áldozatainak
A TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 kódszámú, A Komló város területén piac és vásárcsarnok rekonstrukciója című pályázat kivitelezéséhez kapcsolódó fedezet biztosítása 
A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön kérelme 
Tehergépkocsi átadás GESZ-től Városgondnokság részére
A Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet tevékenységi körének bővítése 
A Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet tagi kölcsön kérelme
Komló város településrendezési terveinek 2018. évi 1. számú módosítása – településfejlesztési döntés 2. kiegészítése 
Napelemes bérleti szerződések módosítása
Komlói zártkertek infrastrukturális fejlesztése projekthez önerő biztosítása
Többletforrás biztosítása az Ölelkezés emlékmű és a hozzá tartozó földterület megvásárlására
Barnamezős terület rehabilitációjához kapcsolódó tájékoztató és hitelfelvétel
2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása VIII.

A „2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása VIII.” című előterjesztést az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen kell tárgyalnia a képviselő-testületnek.

 

2018. október 9.


Komló Sport Kft. visszatérítendő támogatás iránti kérelme 
Komlói Fűtőerőmű Zrt. alapszabályának módosítása

 

2018. szeptember 27.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2018. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
Az „Ölelkezés” emlékmű és a hozzá tartozó földterület megvásárlására
Víziközmű szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása
Beszámoló Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 2017. évi tevékenységéről
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához történő csatlakozás
EFOP-1.5.2-16-2017-00028 - „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” című pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosítása
Vörösmarty utcai térkamerák pótlásához fedezet biztosítása
Szent Borbála Otthon villamos hálózatának teljesítmény bővítése
Áramvételi helyek kiépítése (Eszperantó tér, Városház tér)
A Komló Város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója c. pályázat megvalósításához pótigény biztosítása
Eragny-sur-Oise-i kiküldetés
Interpellációk, bejelentések
2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása VII.
A Komló 531/2 hrsz.-ú ingatlant érintő kártalanítás a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 „Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan

 

A 14) „2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása VII.” című előterjesztést az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen kell tárgyalnia a képviselő-testületnek. A 15)   „A Komló 531/2 hrsz.-ú ingatlant érintő kártalanítás a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 „Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan” című előterjesztés az Mötv. rendelkezése és a képviselő-testület döntése értelmében zárt ülésen kerülhet tárgyalásra.

 

2018. szeptember 19.


Villamos energia beszerzéshez fedezet biztosítása  
Beregszászi járásba kiküldetés

 

2018. szeptember 19. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete együttes ülése


Döntés területcserére vonatkozó javaslatról és az előzetes megállapodás megkötéséről
Helyi népszavazások elrendelése

 

2018. augusztus 29. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete együttes ülése


Döntés Komló Város Önkormányzat és Mánfa Község Önkormányzat közötti területcsere kezdeményezéséről

 

2018. augusztus 29.


A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása
Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló 8/2018. (IV.27.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
Kossuth akna 0308/8-10 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos határidők módosítása
Budafai meddőhányó és annak szomszédságában lévő ingatlanok bérbeadása IV.
Komló Város Kiemelt beruházásként kezelt – Határúti gazdasági terület és a Szilvási Iskola tömb – fejlesztési területeket érintő településrendezési tervi, illetve a helyi építési szabályzat módosításának elfogadása
Rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtása 
Komló Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2018-2023) 
TOP-3.2.1-16-BA1 számú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtása
MLSZ Országos Pályaépítési Programjához – XVI. ütem – kapcsolódóan pályázat benyújtása
2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása VI.

A „2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása VI.” című előterjesztést az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen kell tárgyalnia a képviselő-testületnek.

 

2018. július 19.


Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft.-vel fennálló feladatellátási szerződés módosítása
Komló, Pécsi út 42. szám alatti idősek otthonának épületenergetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15-BA1-201-00001)
Védőnői körzetek átszervezése
A kiemelt fejlesztési területté nyilvánított - Szilvási iskola tömbje és a Határúti gazdasági terület - területekkel kapcsolatos településrendezési terv módosítás - partnerségi véleményezésének lezárása,  a tárgyalásos eljárás megindítása
Komló város településrendezési terveinek 2018. évi 1. számú módosítási indítványainak kiegészítése, a tervezés megindítása
Krisztina utcában lakótelek kialakítása
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16)
A helyi identitás és kohézió erősítése a Komlói Járásban (TOP-5.3.1-16) számú elnyert pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodás
2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása V.

 

A „2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása V.” című előterjesztést az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen kell tárgyalnia a képviselő-testületnek.

 

2018. június 20.


Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyása
A nappali tagozaton tanulmányokat folytató orvostanhallgatók támogatásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2018. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
Budafai meddőhányó csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos megállapodás
Szociális ellátási szerződés kötése az „Összefogás” Közhasznú Alapítvánnyal
A Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások módosítása
Komlói Temetkezési Kft. 2017. évi beszámolója és belső ellenőri vizsgálat
A KOMLÓI BÁNYÁSZ Sportkör Kft. taggyűlési határozatainak és 2017. évi beszámolójának jóváhagyása
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2017. évi beszámolójának jóváhagyása és az igazgatóság elnökének 2017-2018. évi prémiumfeladatai
A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2017. évi beszámolójának jóváhagyása
A DT Build Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme
„Komló Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása” című projekt beszámolója
Beszámoló a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről
Részvétel a neckartenzlingeni falunapokon
Interpellációk, bejelentések
2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása IV.
2018. évi II. félévi kitüntetési javaslatok

 

A  „2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása IV.”, és a „2018. évi II. félévi kitüntetési javaslatok” című előterjesztéseket az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen kell tárgyalnia a képviselő-testületnek.

 

2018. június 6.


A víziközmű bérleti díj felhasználására vonatkozó egyes határozatok módosítása
Szennyvízberuházással érintett egyes utcák útburkolat-felújítása
Határúti infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatos többletköltségek


2018. május 30.


Pécsi Egyházmegye és Komló Város Önkormányzat között fennálló köznevelési szerződés módosítása
Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság helyzetéről
A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló jelentése
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2017. évi zárszámadási rendelettervezet
Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása, valamint a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet elfogadása
A közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények 2017. évi tevékenységükről szóló beszámoló
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Döntés a Komló Városi Óvoda átszervezéséről, valamint tájékoztató a 2018/2019-es nevelési év beíratásáról
Komló Városi Óvoda alapító okiratának módosítása
A HAGABO Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme II
A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak és 2017. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének jóváhagyása
A Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása
A Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet 2017. évi beszámolója
Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2017. évi beszámolójának jóváhagyása
A Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány 2017. évi beszámolója
A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány működése és 2017. évi beszámolója
A nem költségvetési szervek 2018. évi támogatásáról szóló 33/2018. (III.7.) sz. határozat módosítása
A kézilabda munkacsarnok új helyszínével (hrsz: 3798/2) kapcsolatos előkészítő döntések meghozatala
A tervezett „Kézilabda Munkacsarnok” új területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása – településfejlesztési döntés
Komló, Pécsi út 42. szám alatti idősek otthonának épületenergetikai korszerűsítési munkáihoz hitel felvétele (TOP-3.2.1-15-BA1-201-00001)
TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 kódszámú, „Komló-Petőfi tér és környezetének rehabilitációja” című pályázati programhoz kiegészítő forrás biztosítása
„Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” tárgyú 54/2018 (IV. 26.) számú határozat módosítása
IV. Komlói Amatőr Színházi Találkozó 2018. évi megvalósítása során felmerülő költségek megelőlegezése – Nemzeti Kulturális Alap
2018. évi Nemzetközi ifjúsági környezetvédő és honismereti tábor megvalósítása során felmerülő költségek megelőlegezése
EFOP-2.4.2.-17-2017-00005 azonosító számú „Lakhatási körülmények javítása Komlón a Kazinczy F. utcában” megnevezésű projekt közbeszerzési szakértő költségének megelőlegezése
Pályázat helyi közösségi közlekedés támogatására
Malompart dűlőhöz közterület csatolása
Belényesi kiküldetés
Pécsi út 42. hitel felvétel határozati javaslat módosítás
Helyi kitüntetések adományozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Interpellációk, bejelentések
2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása III.
Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása
Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele

 

A „2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása III”, a „Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása” és a „Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele” című előterjesztéseket az Mötv. rendelkezése értelmében a képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja.

 

 

2018. április 26.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2018. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
Jövedelemhatárok felülvizsgálata egyes szociális jellegű önkormányzati rendeletekben
Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló rendelet elfogadása
Beszámoló a Komló Városért Alapítvány 2017. évi tevékenységéről
Beszámoló a Zrínyi Klub 2017. évi tevékenységéről
„Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda településrész és Komló belváros között” című pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosítása
Szándéknyilatkozat a Felszabadulási emlékmű és a hozzá tartozó földterület megvásárlására
Kossuth akna 0308/8-10 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséhez hozzájárulás
Budafai meddőhányó és annak szomszédságában lévő ingatlanok bérbeadása III.
A Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet közgyűlési határozatának jóváhagyása
A tervezett Határúti infrastruktúra fejlesztés 1545/19 hrsz-ú területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása – településfejlesztési döntés
Vis maior támogatási igény benyújtása
Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
EFOP-1.5.2-16.-2017-00028 „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” projekthez kapcsolódó Konzorciumi megállapodás a közbeszerzési eljárások lebonyolítására
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói pályázatának véleményezése
IV. Komlói Amatőr Színházi Találkozó 2018. évi megvalósítása során felmerülő költségek megelőlegezése
Költségvetés módosítás véleményezés
Interpellációk, bejelentések
2018. évi I. félévi kiegészítő kitüntetési javaslat

A „2018. évi I. félévi kiegészítő kitüntetési javaslat” című előterjesztést az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen kell tárgyalnia a képviselő-testületnek.

 

2018. március 22.


A DPG 13 Kft. méltányossági kérelme
A Horváth Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme
Az Anderson Group Hungary Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme
A 2017-2018. évi víziközmű bérleti díj felhasználása
Munkácsy Mihály utca és közvetlen környezetének fejlesztése
2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása II.
Az MVM Hungarowind Kft.-vel kötött bérleti szerződés módosítása

A „2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása II.” című előterjesztést az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen kell tárgyalnia a képviselő-testületnek. „Az MVM Hungarowind Kft.-vel kötött bérleti szerződés módosítása” című előterjesztés az Mötv. rendelkezése és a képviselő-testület döntése értelmében zárt ülésen kerülhet tárgyalásra.

 

2018. március 7.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2017. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
Komló Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet tervezete
Működési célú támogatás biztosítása a Komlói Polgárőr Egyesület részére
A Komló város településrendezési terveinek 2018. évi 1. számú módosítása – településfejlesztési döntés
Komlói Napok és Bányásznap Városközponti rendezvényeinek lebonyolítására kötendő megállapodás
Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása
Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskola tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezése
2018. évi belső ellenőrzési terv módosítása
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2018. évi üzleti terve
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásba helyettesítő képviselő delegálása
Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi tevékenységéről
Az 1520/26 hrsz.-ú ingatlan értékesítése
Kazinczy F. u. 14. szám. I/7. alatti ingatlan felajánlása
Közbeszerzési Szabályzat módosítása
Nem költségvetési szervek 2018. évi támogatása
„Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón” című pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosítása
Interpellációk, bejelentések
2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása I.

A 2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása I. című előterjesztést az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen kell tárgyalnia a képviselő-testületnek.

 

2018. február 22.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2018. évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalása
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
A települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása
Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés meghosszabbítása
Komló város 2018. évi rendezvény-naptára
Beszámoló a munkahelyteremtés érdekében nyújtott támogatásokról
Döntés a Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciuma Konzorciumi Tagi Tanácsában a Komló és környéke hulladékgazdálkodási kistérség térségi képviselő és térségi képviselő helyettes személyének megválasztásáról
Szavazatszámláló bizottsági tagok választása
A Komló belterület 2413/64 és 2423 hrsz alatti ingatlanok területrészeinek forgalomképtelen törzsvagyonból történő kivonása
Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége
A helyi választópolgárok közössége önkormányzáshoz való jogának fenntartása
2018. évi költségvetés véleményezése
2018. évi költségvetési rendelet módosító javaslat
Interpellációk, bejelentések

 

2018. január 30.


A Komló 3818 hrsz-ú ingatlan részlet ingyenes állami tulajdonba adása kézilabda munkacsarnok létesítése céljából
A kötelező felvételt biztosító állami fenntartású iskolák felvételi körzeteinek véleményezése


2018. január 11.


Komló Város Kiemelt beruházásként kezelt fejlesztési területeket érintő településrendezési tervi illetve a helyi építési szabályzat módosításának elfogadása
A HAGABO Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme
Az Anderson Group Hungary Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme
Kossuth akna 0308/8-10 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos visszavásárlási jogról való döntés
Víziközmű bérleti díj felhasználása
Zártkerti Pályázat Programra támogatási kérelem benyújtása

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020