napja van

2023

172/2023. (XI.29.) 2024. I. félévi kitüntetési javaslatok             

171/2023. (XI.29.) Az iskolai védőnői működési engedély módosítása a rendelkezésre állási idő változása miatt             

170/2023. (XI.29.) Döntés az 1. sz. és a 2. sz. felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításairól 

169/2023. (XI.29.) Eragny-sur-Oisei-i kiküldetés            

168/2023. (XI.29.) Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. írásbeli határozathozatala során a polgármester által leadott szavazatok jóváhagyása            

167/2023. (XI.29.) A Dél-Kom Nonprofit Kft. írásbeli határozathozatala során a polgármester által leadott szavazatok jóváhagyása        

166/2023. (XI.29.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ülésén hozott határozatok jóváhagyása     

165/2023. (XI.29.) Döntés a nem költségvetési szervek önkormányzati támogatásával kapcsolatos pályázat kiírásáról            

164/2023. (XI.29.) Szavazórendszer cseréje, GLOBOMAX Zrt.-vel kötendő megállapodás jóváhagyása, fedezet biztosítása    

163/2023. (XI.29.) Komló Város településrendezési tervében lévő szabályozási vonalak felülvizsgálata                    

162/2023. (XI.29.) Volt postahivatalok helyiségeinek értékesítése                

161/2023. (XI.29.) Nagyrét utcai közút és járda károsodása miatt támogatás visszafizetése              

160/2023. (XI.29.) Belső ellenőrzési terv 2024. évre és a 2024-2027. évi stratégiai terv                                  

159/2023. (XI.29.) Helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási  közszolgáltatásra kiírt pályázat eredményhirdetése                 

158/2023. (XI.29.) XIII. Komló Városi Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál nagyrendezvényi költségkerete              

157/2023. (XI.29.) A Komló Városért Alapítvány alapító okiratának módosítása              

156/2023. (XI.29.) Beszámoló a Komlói Bányásznapok 2023. évi rendezvényeiről            

155/2023. (XI.29.) Döntés a Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézmény nevének megváltoztatásáról, valamint az intézmény alapító okiratának módosításáról            

154/2023. (XI.29.) Tájékoztatás és fedezet biztosítása a fűkaszálás kapcsán         

153/2023. (XI.29.) A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. igazgatóságát és felügyelőbizottságát érintő személyi kérdések   

152/2023. (XI.29.) Komló, 4. sz. házi gyermekorvosi körzet ellátását érintő döntések meghozatala     

151/2023. (XI.29.) 2023. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat                

150/2023. (XI.29.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról                  

149/2023. (XI.29.) Helyi választási bizottság tagjainak választása                

 148/2023. (X. 18.) „Komló Város Szociális Munkájáért” kitüntető díj odaítéléséről           

147/2023. (X. 18.) Gizella u. 5. 1976/121 hrsz.-ú lakótelek elidegenítéséhez hozzájárulás, illetve visszavásárlása    

146/2023. (X. 18.) Komló, Köztársaság u. 5. Társasház telekkiegészítési kérelmével kapcsolatos forgalomképessé minősítés  

145/2023. (X. 18.) Villa sor 10. sz. alatti 5937 hrsz-ú ingatlanra (volt nyári napközi) vonatkozó határidők meghosszabbítása  

144/2023. (X. 18.) Városgondnokság pótigény          

143/2023. (X. 18.) A Komló, 3837 hrsz.-ú ingatlanon útépítési engedély nélkül megépített parkoló fennmaradási engedély iránti kérelemhez szükséges úttervek készítésére fedezet biztosítása              

142/2023. (X. 18.) TOP_PLUSZ-1.3.1- 21-BA1-2022-00001 azonosító számú, Komló fenntaqrtható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése című pályázat költségvetésének felhasználása               

141/2023. (X. 18.) Komló Város Önkormányzat 2023/2024. évi energiamegtakarítási intézkedési tervének jóváhagyása   

140/2023. (X. 18.) 66. számú főút Pécs-Sásd közötti szakaszának burkolatmegerősítés engedélyezéséhez, kisajátításához és megvalósításához Komló város településrendezési eszköze módosításának elfogadása                

139/2023. (X. 18.) A távhőszolgáltatásról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása

138/2023. (X. 10.) Döntés az 1. sz. és a 4. sz. házi gyermekorvosi körzetre vonatkozó feladatellátási szerződések módosításairól

137/2023. (IX. 28.) Követelés-elengedés

136/2023. (IX. 28.) CLLD pályázathoz 49.308.261,- Ft összegű éven túli lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele

135/2023. (IX. 28.) Komló Város Önkormányzat Városgondnokság gazdasági vezetőjének (magasabb vezető) határozott idejű megbízása                              

134/2023. (IX. 28.) Sikondai 5921/7 hrsz.-ú ingatlan értékesítése                    

133/2023. (IX. 28.) Az EBR 607983 azonosító számú Vis maior pályázat benyújtása és a kapcsolódó önerő biztosítása (Sikonda) 

132/2023. (IX. 28.) Az EBR 607968 azonosító számú Vis maior pályázat benyújtása és a kapcsolódó önerő biztosítása (Nagyrét u.)               

131/2023. (IX. 28.) Komló Város felülvizsgált Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának (FVS) elfogadása     

130/2023. (IX. 28.) Komló Város felülvizsgált TOP_Plusz Városfejlesztési Programtervének (TVP) elfogadása               

129/2023. (IX. 28.) A háziorvosokkal és házi gyermekorvosokkal fennálló feladata-ellátási szerződések módosítása              

128/2023. (IX. 28.) A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön kérelme                

127/2023. (IX. 28.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatósági elnökének 2023. évi prémiumfeladatai                 

126/2023. (IX. 28.) A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. írásbeli határozathozatala során a polgármester által leadott szavazatok jóváhagyása                  

125/2023. (IX. 28.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok jóváhagyásáról                 

124/2023. (IX. 11.) A József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény fejlesztése új látogatóközponttal megnevezésű projekthez kapcsolódó vizuális branding és PR folyamatokhoz forrás biztosítása

123/2023. (IX.11.) Rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtása II. ütem

122/2023. (VIII. 23) A 154/2022. (XI.23.) sz. határozat módosítása, a TOP-7.1.1-16 kódszámú CLLD pályázat forrásszerkezetének módosulása és kapcsolódó hitelfelvételhez kapcsolódó többletforrás jóváhagyása

121/2023. (VIII. 23) 66. számú főút Pécs-Sásd közötti szakaszának 11,5 tonnás burkolatmegerősítés engedélyezéséhez, kisajátításhoz és megvalósításához Komló Város közigazgatási területét érintően szükséges, Komló város településrendezési eszközének egyszerűsített eljárásban történő módosítása kapcsán folyó eljárás véleményezési szakaszának lezárása, záró szakasz megindítása  

120/2023. (VIII. 23) A Mecsek-Dráva Társulás tagdíjához fedezet biztosítása

119/2023. (VIII. 23) A Komlóra tervezett, de meg nem valósult büntetés-végrehajtási intézet kijelölt helyéül szolgáló ingatlan önkormányzati tulajdonba való visszajegyzése

118/2023. (VIII. 23) Villamosenergia közbeszerzéshez kapcsolódó intézkedések (KEF-hez való csatlakozás, fedezet biztosítás, konzorciumi megállapodás)

117/2023. (VIII. 23.) Döntés a Közösségek Háza és Színház Művelődési Központ intézmény nevének megváltoztatásáról, valamint az intézmény alapító okiratának módosításáról 

116/2023. (VIII. 23.) A Nemzeti Vízművek Zrt.-vel megkötött Tranzakciós Szerződés módosítása

115/2023. (VII. 19.) 2023. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása I.

114/2023. (VII. 19.) A 2023. évi IX. Komlói Amatőr Színházi Találkozó időleges finanszírozása

113/2023. (VII. 19.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ülésén hozott határozatok jóváhagyása

112/2023. (VII. 19.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójához történő csatlakozás

111/2023. (VII. 19.) Komló Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2023-2028)

110/2023. (VII. 19.) Komló Város Önkormányzat Városgondnokság gazdasági vezetői (magasabb vezetői) álláshelyére pályázat kiírása

109/2023. (VII. 19.) A Komlói Bányásznapok 2023. évi megrendezését érintő változásokról rendelkező 16/2023. (II.22.) számú határozat módosítása

108/2023. (VII. 19.) Költségvetésben biztosított keret felhasználásáról döntés

107/2023. 2023. II. félévi kitüntetési javaslatok  

106/2023. (VI. 29.) Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele és AKÜ kérelem benyújtása       

105/2023. (VI. 29.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ülésén hozott határozatok jóváhagyása   

104/2023. (VI. 29.) Részvétel a neckartenzlingeni falunapokon             

103/2023. (VI. 29.) Csermák Zsolt Krisztina u. 3918/12 hrsz.-ú ingatlanából területvásárlás               

102/2023. (VI. 29.) NBG Play-parks and Sport Kft. kérelme a Sikondai Pihenőpark bérleti díj mérséklésére             

101/2023. (VI. 29.) Bölcsőde telkének telek-kiegészítésével kapcsolatos forgalomképessé minősítés             

100/2023. (VI. 29.) Villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatásához és az energiahatékonysági intézkedési terv elkészítéséhez szakértő kiválasztása                

99/2023. (VI. 29.) Helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra pályázati felhívás közzététele  

98/2023. (VI. 29.) Beszámoló a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről         

97/2023. (VI. 29.) A Komlói Bányász Sportkör Kft. taggyűlési határozatainak és a 2022. évi beszámolójának elfogadása   

96/2023. (VI. 29.) A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak, valamint 2022. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének jóváhagyása              

95/2023. (VI. 29.) Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2022. évi beszámolójának jóváhagyása   

94/2023. (VI. 29.) A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2022. évi beszámolójának jóváhagyása        

93/2023. (VI. 29.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2022. évi beszámolójának jóváhagyása  

92/2023. (VI. 29.) A BARANYA-VÍZ Zrt. 2022. évi beszámolójának elfogadása és 2023. május 24-i határozatainak jóváhagyása  

91/2023. (VI. 29.) Komlói Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet 2022. évi beszámolója              

90/2023. (VI. 29.) Komlói Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet cégjogi ügyeivel kapcsolatos költségviselés           

89/2023. (VI. 29.) A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. írásbeli határozathozatala során a polgármester által leadott szavazatok jóváhagyása                 

88/2023. (VI. 29.) Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft-vel fennálló feladatellátási szerződés jóváhagyása              

87/2023. (VI. 29.) Komlói Bányásznapok 2024. évi lebonyolítására vonatkozó megállapodás megkötése              

86/2023. (VI. 29.) A köztemető üzemeltetéséhez kapcsolódó kegyeleti közszolgáltatási szerződés felülvizsgálata           

85/2023. (VI. 29.) Komlói Temetkezési Kft. 2022. évi tevékenységéről beszámoló             

84/2023. (VI. 29.) Étkezési normával kapcsolatos döntések meghozatala, és a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015 (II.20.) önkormányzati rendelet módosítása              

83/2023. (VI. 29.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról           

82/2023. (VI. 12.) „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft.-től ingatlanrész vásárlása             

81/2023. (VI. 12.) sz. Büntetés-végrehajtási létesítmény építésére átadott ingatlan visszavétele     

80/2023. (VI. 12.) Rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtása          

79/2023. (VI. 12.) A 2. sz. fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés felülvizsgálata és új szerződés kötése tárgyú, 63/2023. (V.25.) sz. határozat visszavonása              

78/2023. (VI. 12.) A helyi közforgalmú autóbuszközlekedéshez kapcsolódó új menetrend felülvizsgálata

77/2023. (V. 25.) A Komló Város Önkormányzat és a FITT-GAST Kft. között létrejött, egymással szemben fennálló igényekről és követelésekről való kölcsönös lemondást tartalmazó megállapodás utólagos jóváhagyása  

76/2023. (V. 25.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ülésén hozott határozatok jóváhagyása               

75/2023. (V. 25.) A helyi közforgalmú autóbuszközlekedéshez kapcsolódó menetrend módosításával kapcsolatos 28/2023. (III. 8.) sz. határozat módosítása                   

74/2023. (V. 25.) Kálmán Attila belterületbe csatolási kérelme (Bajcsy-Zsilinszky utca 0306/2 hrsz.)       

73/2023. (V. 25.) Komló, Nagyrét utcai közút és járda károsodás vizsgálata          

72/2023. (V. 25.) Komló Városi Óvoda Mecsekjánosi Tagóvodája tetőszerkezetének felújítására, tetőhéjalás cseréjére, használaton kívüli megdőlt kémény visszabontására fedezet biztosítása       

71/2023. (V. 25.) A József Attila Könyvtárhoz kapcsolódó többletforrás biztosítása             

70/2023. (V. 25.) Komló Város Önkormányzat Városgondnokság gazdasági vezetői (magasabb vezetői) álláshelyére pályázat kiírása          

69/2023. (V. 25.) Komló Város Önkormányzat Városgondnokság alapító okiratának módosítása            

68/2023. (V. 25.) Tájékoztató a 2023/2024-es nevelési év beiratkozásairól               

67/2023. (V. 25.) Komló Városi Óvoda alapító okiratának módosítása            

66/2023. (V. 25.) A „Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány” 2022. évi beszámolójának elfogadása          

65/2023. (V. 25.) A Palliatív Humán Szolgáltató Központ szociális étkeztetés (népkonyha) szolgáltatásról szóló 2022. évi beszámolója                  

64/2023. (V. 25.) 3. sz. fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés 1. sz. módosítása                       

63/2023. (V. 25.) 2. sz. fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés felülvizsgálata és új szerződés kötése                

62/2023. (V. 25.) Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés           

61/2023. (V. 25.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról        

60/2023. (V. 25.) Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről    

59/2023. (V. 25.) A rendőrkapitány beszámolója Komló város 2022. évi közbiztonság helyzetéről         

58/2023. (IV. 26.) Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatósági elnökének munkaszerződésmódosítása

57/2023. (IV. 26.) Komlói Fűtőerőmű Zrt. folyószámlahitel szerződésének módosítása

56/2023. (IV. 26.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt. összevont alapítói, igazgatósági és felügyelőbizottsági ülésén a polgármester által leadott szavazatok jóváhagyása  

55/2023. (IV. 26.) Montage-System Kft. telek-kiegészítési kérelmével kapcsolatos forgalomképessé minősítés   

54/2023. (IV. 26.) Komlói 7773/4 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása 

53/2023. (IV. 26.) Komló, Altáró u. 2. sz. alatti ingatlan II. emelet bérbeadása    

52/2023. (IV. 26.) Komló Város Települési Vízkárelhárítási Tervének és Komló Város Környezetvédelmi Programjának elfogadása 

51/2023. (IV. 26.) A Mecsek-Hegyhát Turisztikai Egyesület által hozott döntések jóváhagyása    

50/2023. (IV. 26.) Csatlakozás ingyenes lakossági LED-csere programhoz   

49/2023. (IV. 26.) Az RRF-1.1.2-2021 „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című pályázat benyújtása    

48/2023. (IV.26.) A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása 

47/2023. (IV. 26.) A Képviselő-testület 36/2023. (IV. 13.) sz. határozatának részbeni felülvizsgálata   

46/2023. (IV. 26.) Tájékoztatás és fedezet biztosítása a fűkaszálás kapcsán   

45/2023. (IV. 26.) Komló, Altáró u. 2. szám alatti, volt fürdőépület kapcsán bérleti szerződések megkötése  

44/2023. (IV. 26.) Beszámoló a Komló Városért Alapítvány 2022. évi tevékenységéről   

43/2023. (IV. 26.) Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázaton elnyert támogatási összeg felhasználása a XII. Komló Városi Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztiválon    

42/2023. (IV. 26.) Az írott sajtó megjelentetésére vonatkozó szerződéskötés   

41/2023. (IV. 26.) A HegyhátMédia Kft. 2022. évi beszámolója az írott sajtó megjelentetésére és a honlap üzemeltetésére vonatkozóan    

40/2023. (IV. 26.) A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. írásbeli határozathozatala során a polgármester által leadott szavazatok jóváhagyása   

39/2023. (IV. 26.) Bírósági ülnökök választása 

38/2023. (IV. 26.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok jóváhagyásáról 

37/2023. (IV. 26.) Volánbusz Zrt. 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyása

36/2023. (IV.13.) A BARANYA-Víz Zrt. elsőbbségi részvényének törzsrészvénnyé alakítása, közös tulajdonú törzsrészvények kiadása, az önkormányzati víziközmű vagyon Magyar Államnak történő átadására vonatkozó Tranzakciós Szerződés tartalmának jóváhagyása, valamint BARANYA-Víz Zrt. Alapszabályának módosítása

35/2023. (III. 8.) Hovorka Béla munkahelyteremtési támogatási szerződésének felmondása

34/2023. (III. 8.) DUFTIN Kft. munkahelyteremtési támogatási szerződésének megszüntetése

33/2023. (III. 8.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ülésén hozott határozatok jóváhagyása

32/2023. (III. 8.) Komló város településrendezési eszközének 2021. évben beérkezett módosítási indítványok alapján 2022. évi 1. számú, teljes eljárásban történő módosításának elfogadása

31/2023. (III. 8.) Az EBR 593936 azonosító számú Vis maior pályázat benyújtása és a kapcsolódó önerő biztosítása

30/2023. (III. 8.) Nem költségvetési szervek 2023. évi támogatása

29/2023. (III. 8.) Komló Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet tervezete

28/2023. (III. 8.) A helyi közforgalmú autóbuszközlekedéshez kapcsolódó menetrend módosítása

27/2023. (III. 8.) A Komló Városi Óvoda átszervezése és alapító okiratának módosítása

26/2023. (III. 8.) Együttműködési megállapodás a Baranya Vármegyei Kormányhivatallal a 7300 Komló, Városház tér 3. szám alatt található ingatlan kapcsán

25/2023. (II. 22.) Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége

24/2023. (II. 22.) A víziközmű bérleti díj felhasználása

23/2023. (II. 22.) Komló Város Önkormányzatának kilépése a TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 számú, „Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig” című projektből

22/2023. (II. 22.) Beszámoló a munkahelyteremtés érdekében nyújtott támogatásokról

21/2023. (II. 22.) 66. számú főút Pécs-Sásd közötti szakaszának 11,5 tonnás burkolatmegerősítés engedélyezéséhez, kisajátításhoz és megvalósításához Komló város közigazgatási területét érintően szükséges, Komló város településrendezési eszközének egyszerűsített eljárásban történő módosítása kapcsán a megalapozó vizsgálatok és alátámasztó javaslatok tartalmi követelményeit megállapító főépítészi feljegyzés jóváhagyása

20/2023. (II. 22.) Komló Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) felülvizsgálata

19/2023. (II. 22.) A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. írásbeli határozathozatala során a polgármester által leadott szavazatok jóváhagyása

18/2023. (II. 22.) Komló város 2023. évi tervezett rendezvény-naptára

17/2023. (II. 22.) A településkép védelméről szóló 3/2021. (I. 28) önkormányzati rendelet módosítása egyeztetési eljárásának megindítása

16/2023. (II. 22.) A Komlói Bányásznapok 2023. évi megrendezését érintő változások

15/2023. (II. 22.) Étkezési normával kapcsolatos döntések meghozatala, és a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

14/2023. (II. 22.) Komló Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása

13/2023. (II. 22.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

12/2023. (II. 22.) A HUNOR (Hungarian National Organisation For Rescue Services) hivatásos nehéz kutató-mentő mentőszervezet komlói tagjai elismerésének és jutalmának jóváhagyása

11/2023. (I. 26.) A temetői beruházások kapcsán kiírt beszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása és ismételt kiírása

10/2023. (I. 26.) 66. számú főút Pécs-Sásd közötti szakaszának 11,5 tonnás burkolatmegerősítés engedélyezéséhez, kisajátításához és megvalósításához Komló város közigazgatási területét érintően szükséges, Komló város településrendezési eszközének egyszerűsített eljárásban történő módosítása – településfejlesztési döntés

9/2023. (I. 26.) Komló város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 2022. évi 1. számú módosítási eljárás véleményezési szakaszában beérkezett vélemények ismertetése, elfogadása / el nem fogadásával kapcsolatos döntés

8/2023. (I. 26.) Komló, Altáró u. 2. szám alatti, volt fürdőépület villamos hálózatfejlesztéséhez forrás biztosítása

7/2023. (I. 26.) A P1 Rádió Kft.-vel (Rádió1) kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés

6/2023. (I. 26.) XII. Komló Városi Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál nagyrendezvényi költségkerete

5/2023. (I. 26.) Közbeszerzési Szabályzat módosítása

4/2023. (I. 26.) Komlói Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet tagi kölcsöne

3/2023. (I. 26.) Fűkaszáláshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítás

2/2023. (I. 26.) Az Uszodáért Alapítvány megszüntetése

1/2023. (I. 26.) A Komló Város Önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-vagyon Magyar Állam részére történő önkéntes átruházásának előkészítése

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020