napja van

2011

2011. december 15.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2011. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
A helyi adókról szóló önkormnyzati rendelet módosítása, ebrendészeti hozzájárulás 2012. évi bevezetésének vizsgálata
A távhőszolgáltatásról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Komló Város Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. évre vonatkozó munkaterve
A Komló-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz és a csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló rendelet módosítása
Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatási szerződés módosítása
Hektor Tex Kft. munkahely-teremtési támogatásáról szóló 146/2011. (VII.28.) határozat visszavonása
Solar Energy Systems Kft. munkahely-teremtési támogatása
Komló-Habilitas Kft. tagi kölcsöne
Zora 10 Kft. munkahely-teremtési támogatás kérelme
Pécs Megyei Jogú Várossal a fogyatékos személyek nappali ellátására kötött ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése
Tájékoztató Baranya Megyei Önkormányzat Kökönyösi Közoktatási Intéhményfenntartó Társulásból való kilépéséről
Feleslegessé vált gépkocsi átvétele a tűzoltóságtól
Javaslat a "Jó Szerencsét" kiadvány kiadásáról, valamint Komló város honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodás megkötésére a HegyhátMédia Kft-vel
Tervezett komlói programok a 2012-es évben
Vöröskereszt helyiséghasználatba adási szerződésének módosítása
Interpellációk, bejelentések
2012. évi I. félévi kitüntetési javaslatok
Polgármester összeférhetetlenségi ügye

A 19 sz. és a 20. sz. napirendekeht az Ötv. rendelkezése alapján zárt ülésen tárgyalja a testület
 

2011. november 24.


Gazdasági, településfejlesztési bizottságba kültag választása
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési, valamint oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság személyi változásai
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A helyi autóbusz-közlekedés átalakítása
Tájékoztató Komló Város Önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervének I-III. negyedévi teljesítéséről
Komló Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója
2011. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Az önkormányzati beruházásokról szóló 10/1997. (IV.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Önkormányzati területen lévő parkolók használatba adása
A volt Nagy László Gimnázium épületének hasznosítása III.
A volt SZTK épületében található önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek átadása
A Gesztenyési Klub épületének üzemeltetésre történő átadása
Mecsekfalui szabadidőpark kisléptékű infrastruktúra fejlesztése című - LEADER pályázat benyújtása
Nem költségvetési szervek támogatására pályázat
2012. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról tájékoztató
Nemzeti összetartozás jegyében állítandó emlékmű
Hétvégi orvosi ügyelet rendszerhez Kárász község csatlakozása a komlói kistérségben
Belső Tűz Egyesület kérelme
Interpellációk, bejelentések

 

2011. október 27.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Belső ellenőrzési terv 2012. évre és a 2012-2016. évi stratégiai terv
A 2010. évi átfogó ÁSZ-ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedési terv módosítása
Magasból mentő jármű pályázati önrész hátraléka
Komló Város Gyermek- és Ifjúsági Cselekvési Terve 2012-2014.
A XX. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál megrendezése
Együttműködési megállapodás a "Szent Borbála Otthon" Nonprofit Közhsznú Kft.-vel
A volt Nagy László Gimnázium épületének hasznosítása II.
Rati Kft. jelzálogjog-törlési kérelme
A Carboker Kft. taggyűlési döntéshozatala
Autóbuszok reklámfelületeinek hasznosításáról szóló 136/2008. (IX.25.) sz. határozat módosítása
Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése pályázat benyújtásával kapcsolatos 133/2011. (VI.23.) Kt. határozat módosítása
143/2011. (VII.28.) Kt. határozat módosítása
Celesztina Kft. területvásárlási kérelme
Komlói Orvos Klub Egyesület helyiség használatba adási kérelme
Interpellációk, bejelentések
Polgármester összeférhetetlenségi és gépjármű használati ügye

A 17. sz. napirendet az Ötv. rendelkezése alapján zárt ülésen tárgyalja a testület
 

2011. szeptember 29.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Beszámoló a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0017 kódszámú pályázatról
A volt Nagy László Gimnázium épületének hasznosítása
Komlói Egészségcentrum Nonprofit. tőkehelyzetének rendezése
Komlói Fűtőerőmű Zrt. forgóeszköz hitelfelvétele
Komlói Köztemető fejlesztése, valamint a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló helyi rendelet módosítása
Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban - TIOP-1.1.1-11/1
A családi közösségi kezdeményezések éa programok megerősítése - TÁMOP-5.5.1.B-11/2 sz. pályázat Mária Rádió Egyesület
Tájékoztató a 2011. év I. félévi pénzügyi terv teljesítéséről
2011. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
Hulladékgazdálkodási terv elfogadása
Ipari Park (Patak utca) útfejlesztésének előkészítése
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2011. évi I. félévi beszámolója
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Együttműködési Megállapodása módosítása
Bursa Hungarica 2012. évi felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
Polgármesteri Hivatal alapító okirata módosítása
Polgármesteri Hivatal munkájáról féléves beszámoló
Önkormányzati alapítású (köz)alapítványok könyvelési költségeinek átvállalása
Schillinger Emil és felesége belterületbe vonási kérelme
Beszámoló a Komlói Napok rendezvényeiről
Komló város hetályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2011. évi módosítása
Gorkij u. 1. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása
Interpellációk, bejelentések
Lakáscélú támogatás odaítélése

A 24. sz. napirendet az Ötv. rendelkezése alapján zárt ülésen tárgyalja a testület
 

2011. szeptember 20.


154/2011. (IX.6.) Kt. határozat vissszavonása és új határozat elfogadása folyószámla-hitel felvétele tárgyában
Létszámcsökkentési pályázat 2011. évi III. fordulója

 

2011. szeptember 6.


Folyószámlahitel felvétele és kötvény-okirat módosítása
Tájékoztató ÖNHIKI-s pályázat benyújtásáról
Önkormányzati adószám megkérése és kapcsoldódó SZMSZ módosítás
Alapító okiratok módosítása (közoktatási intézmények, polgármesteri hivatal)
Szociális feladatellátás átszervezéséről tájékoztató

 

2011. július 28.


Szociális földprogram
Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2011. évi módosítása
Szociális feladatellátás átszervezése
Hitelfelvételek
Közvilágítás korszerűsítése
DDOP-3.1.2/B-11 Helyi és térségi desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése című pályázat
KEOP-2011-4.2.0/A pályázat benyújtása
Frankia Kft. munkahely teremtési támogatás kérelme
Hektor Tex Kft. munkahely teremtési támogatás kérelme
Apollo Seed Kft. munkahely teremtési támogatás kérelme
Autókar Kft. munkahely teremtési támogatás kérelme 
Komló és Térsége Nonprofit Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása
A Carboker Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása
A Komló-Víz Kft. ügyvezetőjének prémimfeladat meghatározása
Távhő árakról állásfoglalás
Belsőellenőrzési terv módosítása

 

2011. június 23.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A szociális ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet
Önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet
Lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendelet
A közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet
A város szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának megállapításáról szóló 30/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása
A helyi adók megállapításáról és a helyi adókkal kapcsolatos méltányossági eljárásról szóló 30/2002. (XII.20.) rendelet módosítása
A közművelődésről szóló rendelet felülvizsgálata
2011 évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás veszteséginanszírozása
Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda igazgatójának magasabb vezetői megbízása
Komló Város Gyermek- és Ifjúsági Koncepciója
Szilvási Bölcsőde és Családi Napközi átszervezése
Szociális feladatellátás átszervezése
Gazdasági társaságok és a gazdasági társaságokba delegáltak 2010. évi beszámolói
A komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány működése és 2010. évi beszámolója
Komló Városért Alapítvány alapító okiratának módosítása
Hoffman Balázs kérelme
Közmunka pályázatban részvétel
KomlóVíz Kft. tőkeemelése
Komló és Térsége TV névhasználati kérelme
Létszámcsökkentési pályázat 2011. évi II. fordulója
KEOP-5.3.0/A számú pályázat saját forrás kiegészítésének támogatása
Sikondai út és Körtvélyes utca között a 1520/11. hrsz. alatti közterület elnevezése
Polgárvédelmi iroda gépjárművének javítása
Komló, Fő u. 56. sz. alatti lakóépület állagromlása
Gorkij u. 1. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása
Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése pályázat benyújtása
Nemzeti összetartozás jegyében állítandó emlékmű
Részvétel a neckartenzlingeni falunapokon
Interpellációk, bejelentések
Soós Péterné fellebbezése
2011. évi kitüntetési javaslatok

A 32. sz. és a 33. sz. napirendet  az Ötv. rendelkezései folytán zárt ülésen tárgyalja a testület.


2011. május 26.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet elfogadása
Helyi kitüntetések adományozásáról szóló önkormányzati rendelet
Mecsekjánosi természeti emlék védetté nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelet
A közterület-használat engedélyezéséről szóló önkormányzati rendelet koncepciója
Címer és zászló alkotásáról és használatáról alkotott 19/1991. (IX.5.) Ökr. rendelet módosítása
Tájékoztató hitelfelvételekről
Az Egészségcentrum Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának választása
PANNON Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Tájékoztató a 2011/2012. évi óvodai, iskolai beíratásról
Alapító okiratok módosítása
Szociális feladat-ellátás átszervezése
Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2010. évi gyermekjólési és gyermekvédelmi, valamint a jegyző és a gyámhivatal gyámhatósági tevékenységéről
A helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása
KEOP-7.1.0/11 - Szennyvízelvezetés és tisztítás előkészítési projekt
Ipari park útjainak fejlesztése
Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése
Beszámoló a DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0001 kódszámú pályázatról
Könyvvizsgálói díj átvállalása
Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2011. évi módosítása
Vöröskereszt helyiséghasználati kérelme
Komlói Amerikai futtball Közhasznú Egyesület területhasználati kérelme
Murber Zoltán Munkácsy M. u. 36. sz. alatti lakos belterületbe csatolási kérelme
TDM egyesület megalakításának előkészülete
Sportkoncepció
Interpellációk, bejelentések
Komló-Víz Kft. ügyvezető igazgató és könyvvizsgáló választása, valamint a 2010. évi mérleg elfogadása

A 27. sz. napirendet  az Ötv. rendelkezései folytán zárt ülésen tárgyalja a testület.


2011. május 5.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Simon János kisebbségi önkormányzati képviselő mandátumának hitelesítéséről beszámoló
2010. évi zárszámadási rendelet tervezet
2011. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
Rulirozó működési hitel felvétel
Az önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvíz és a csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló rendelet módosítása
Közbeszerzési szabályzat módosítása
Az önkormányzat Beszerzési Szabályzata
Belső ellenőrzés 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Belső ellenőrzési terv módosítása
Köztemető üzemeltetése
Pannon Volán Zrt. beszámolója 2010. évi tevékenységéről
Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás veszteségfinanszírozása
Komlói hulladéklerakó melletti erdőterület termelésből való kivonása
Komló és Térsége Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatának jóváhagyása
Carboker Kft. pénzügyi, vagyoni helyzete
Vagyonvédelmi és Bűnmegelőzési Közalapítvány 2010. évi mérlegének elfogadása és megszüntetése
Komló Városért Alapítvány működése, illetve alapító okiratának módosítása
A komló Kistérségi Végrehajtási-Ellenőrzési Hatósági Társulás 2010. évi beszámolója
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2010. évi munkájáról beszámoló
Szilvási Bölcsőde és Családi Napközi 2010. évi munkájáról beszámoló
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Együttműködési Megállapodása módosítása
Szociális feladat-ellátás átszervezése
Belényesi kiküldetés
Sikonda Településrészi Önkormányzat tagjának lemondása, új tag választása
Bírósági népi ülnökök választása
Közfoglalkoztatotti létszámkeretből való lemondás térségi önkormányzatok számára
Krisztina utca II. ütem útburkolat kialakítása
Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okirata módosítása
Interpellációk, bejelentések
Vida János vezető tisztségviselői jogviszonyainak megszüntetése és új igazgatósági elnök választása tárgyában hozott 59/2011. (03.31.) számú határozat módosítása

A 32. sz. napirendet  az Ötv. rendelkezései folytán zárt ülésen tárgyalja a testület.

 

2011.március 31.


Gazdasági, településfejlesztési bizottságba kültag választása
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
ÁROP-1.A.2/A számú, "Szolgáltató Hivatal Komlón" tárgyú projekt teljesítéséről szóló tájékoztatás
Komló Város Önkormányzat Gazdasági Programja a 2011-től 2014-ig terjedő időszakra
Az önkormányzat munkatervének elfogadása Komló Város Önkormányzat képvkiselő-testületének a 20110. április - 2012. március közötti időszakra vonatkozó munkaterve
Közműfejlesztési hozzájárulás elengedése
Kötvénybevétel rendelkezésre tartási idejének meghosszabbítása
Ingatlanfedezet felajánlása Egészségcentrum Nonprofit Kft. hitelfelvételéhez
ÁSZ ellenőrzés tapasztalatai és intézkedési terv
Intézkedési tervek a 2011. évi költségvetés végrehajtásához
KEOP-6.1.0/B/09-11 "A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok" pályázaton való részvétel
Nem köteles feladatok átadása a Baranya Megyei Önkormányzat részére
Nem költségvetési szervek támogatása 2011. évben
Mecseki Élménykörút Kulturális és Turisztikai Közhasznú Egyesületből való kilépés, valamint az egyesülettel kötött megállapodás felmondása
Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okirata módosítása
Létszámcsökkentési pályázat 2011. évi I. fordulója
Az autóbuszpályaudvar leendő új telepítési helyei
Templom melletti út használata
Kórház melleti garázstelek beépítési kötelezettsége
A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása
Carboker Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása
Komló és Térsége Fejlesztési Nonprofit Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása
Komló-Víz Kft. üzletrészvásárlás
Interpellációk, bejelentések
Vida János vezető tisztségviselői jogviszonyainak megszüntetése és új igazgatósági elnök választása

A 26. sz. napirendet  az Ötv. rendelkezései folytán zárt ülésen tárgyalja a testület.

 

2011.február 24.


Jobbik Magyarországért Mozgalom-Párt listás mandátumának hitelesítéséről beszámoló
Egészségügyi és szociális, valamint Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottsági tagok választása
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottságba kültag választása
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Komló Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása
Komló Város Önkormányzat 2011. évi II. fordulós költségvetési rendelet tervezete
A munkahelyek megtartása érdekében nyújtható bérleti díjkedvezményekről szóló rendelet
A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
A szociális ellátási formákról és támogatásokról szóló rendelet módosítása
Baranya Megyei Önkormányzat és Komló Város Önkormányzata között a középfokú oktatási intézmények átadása tárgyában kötött megállapodások megerősítése
2011/12es tanév indításának előkészítése
Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda igazgatójának magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása
Cikói Regionális Hulladékkezelő Központ területével kapcsolatos megállapodás
Komló, Liliom u. 9. sz. alatti szociális otthon épületének akadálymentesítése
Interpellációk, bejelentések
A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány működése, illetve kezelő szervezetének és felügyelő bizottsági tagjainak kijelölése
Komló-Habilitas Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása

A 16. sz. és 17. sz. napirendeket  az Ötv. rendelkezései folytán zárt ülésen tárgyalja a testület.


2011.február 3.


Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottsági tagok választása
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Komló Város Önkormányzat 2011. évi I. fordulós költségvetési rendelet tervezete
A szociális ellátási formákról és támogatásokról szóló rendelet módosítása
Az adósságkezelési szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása
Közfoglalkoztatásról tájékoztatás és együttműködési megállapodások
Kisebbségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodások jóváhagyása
Anyakönyvvezetői többletszolgáltatásokért fizetendő díjakról, és az anyakönyvvezetők hivatali munkaidőn kívüli tevékenységének ellenszolgáltatásairól szóló önkormányzati rendelet
Kilépés az ITOSZ Közhasznú Egyesületből
Közmeghallgatás tartása
Komló, Nagyszántó u. 2-4-6. sz. társasház energia-megtakarítási pályázata
Komló Városi Bíróság épületénél parkoló kialakítása
Javaslat a KWL-812 rendszámú Skoda Fabia személygépkocsi térítésmentes átadására a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás részére
A 60 éves Komló város 2011. évi rendezvény-naptára
Rádió 1-gyel kötendő közszolgáltatási együttműködési megállapodás
Szociális bérlakások vásárlása
Gráner Travel Kft. területvásárlási kérelme
Ipari úti belterületbe vonási kérelem
Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetségében egyesületi tagság fenntartása
Baranya Megyei Etikai Tanácsba való delegálás meghosszabbítása
Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége
Interpellációk, bejelentések
A 166/2010. (XII.16.) képviselő-testületi határozat visszavonása és az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok alapító okiratainak és társasági szerződéseinek módosítása, köz- és taggyűlési határozatainak jóváhagyása

A 23. sz. napirendeket  az Ötv. rendelkezései folytán zárt ülésen tárgyalja a testület.

 

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020