napja van

Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) Településképi rendelet (Tkr)

Tisztelt Lakosság, Tisztelt Érdeklődők!

Ezúton tájékoztatom az érintett Partnereket és a lakosságot, hogy Komló Város Önkormányzata, jogszabályi kötelezettségének eleget téve megalkotta a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (IX. 8.) Kormányrendeletben (továbbiakban: EljR.) meghatározottak alapján a város Településképi Arculati Kézikönyvét (továbbiakban: TAK) és Településképi rendeletét. (továbbiakban: Tkr)

Város építésüggyel kapcsolatos rendelkezéseit a Helyi Építési Szabályzat (a továbbiakban: HÉSZ) és Településkép védelemről szóló rendelete tartalmazza. A továbbiakban a HÉSZ az egyes övezetekben és építési övezetekben elhelyezhető épületek rendeltetéséről és paramétereiről (MIT és HOVA), a Tkr. pedig az egyes épületek településképi megjelenéséről (HOGYAN) rendelkezik.

A Tkr. rendelkezéseinek érvényesítése céljából, új eszközök (eljárások) kerültek bevezetésre. Ilyen eszközök a településképi eljárások, amelyek konzultációhoz, bejelentési, illetve véleményezési eljárás lefolytatásához kötik az egyes építési tevékenységeket, valamint a kötelezés és bírság, amelyek a szabályok figyelmen kívül hagyását követően alkalmazhatóak.

TELEPÜLÉSKÉPI ELJÁRÁSOK

Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció lefolytatása a település teljes területére, minden építés és településképi változást illetően lehetséges, viszont

  • egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység
  • a településközpont (Zrínyi tértől a 48-as térig terjedő Kossuth L. utca szakasza) területén a homlokzati megjelenés módosításával járó felújítás, korszerűsítés, bővítés, illetve
  • új elektronikus hírközlési építmény elhelyezése esetén kötelező.

Kezdeményezése és az eljárás lefolytatásának menete

Településképi szakmai konzultáció kérelemmel indul, amelyhez a műszaki megoldásokat is tartalmazó tervdokumentációt is mellékelni kell. (A tervdokumentációban a településképbe való illeszkedés igazolására is szükséges kitérni.)

Bejelentkezés, eljárás kezdeményezése: a főépítésznek címzett e-papír formájában, a telepuleskep@komlo.hu e-mailen keresztül vagy előre egyeztetett időpontban nyomtatott formában személyesen a hivatalban. (119. szoba)

Időpontok: A konzultációk szerdán zajlanak, amelynek pontos időpontjáról visszaigazoló e-mailt küldünk

Ügyintézési határidő: 8 nap

Ügyintézési díj: nincs

Letölthető nyomtatvány: Konzultációs - kérelem

A főépítész a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belüli időpontra kitűzi a konzultációt, amely szükség esetén az építési tevékenységgel érintett helyszínen is történhet.

A konzultáción elhangzottakról a Főépítész emlékeztetőt készít, amelyet 8 napon belül megküld az érintettek részére.

 

Településképi véleményezés szükséges, minden – országos védelemmel nem érintett - építmény építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljáráshoz, az építési engedély köteles tevékenyég engedélyezését megelőzően.

Kezdeményezése és az eljárás lefolytatásának menete

Településképi véleményezés kérelemmel indul, amelyhez építészeti-műszaki dokumentációt kell mellékelni. (A tervdokumentációban a településképbe való illeszkedés igazolására is szükséges kitérni.)

Eljárás kezdeményezése: a kérelmet a polgármesternek címzett e-papír formájában, a telepuleskep@komlo.hu e-mailen keresztül vagy nyomtatott formában személyesen lehet benyújtani. (119. szoba)

A véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt elektronikus formában az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre kell feltölteni, amelyhez a polgármesternek hozzáférést kell biztosítani. 

Ügyintézési határidő: 15 nap (kormányhivatal bevonása esetén 30 nap)

Ügyintézési díj: nincs

Letölthető nyomtatvány: Településképi véleményezés - kérelem

 

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni:

  • a helyi védettség alatt álló épület/terület érintettsége,
  •  a többlakásos – tégla és panel illetve a településközpont karakterbe tartozó - épületek homlokzatának felújítása, átalakítása,
  • a nettó 20,0 m2 alapterületet meg nem haladó kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése,
  • reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés létesítése,
  •  illetve meglévő építmények rendeltetés-változtatása esetén a tevékenység megkezdése előtt.

Kezdeményezése és az eljárás lefolytatásának menete

Településképi bejelentési kérelemmel indul, amelyhez a bejelentés tárgyát egyértelműsítő építészeti-műszaki dokumentációt illetve egyéb tervet (pl. településképi követelményeknek való megfelelés igazolása keretében fotó montázs, látványterv) továbbá rendeltetésváltozás esetén a településrendezési eszközök rendeltetésekre vonatkozó követelményeinek való megfelelést igazoló dokumentációt kell mellékelni.

Eljárás kezdeményezése: a kérelmet és annak – szükséges - mellékleteit a polgármesternek címzett e-papír formájában, a telepuleskep@komlo.hu e-mailen keresztül vagy nyomtatott formában személyesen lehet benyújtani. (119. szoba)

Ügyintézési határidő: 15 nap

Ügyintézési díj: nincs

Letölthető nyomtatványTelepülésképi bejelentési - kérelem

 

Tisztelettel,

 

Baracsi Viktória

Főépítész

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020