napja van

Településképi Arculati Kézikönyv, Településképi rendelet

Tisztelt Lakosság, Tisztelt Érdeklődők!

Ezúton tájékoztatom az érintett Partnereket és a lakosságot, hogy Komló Város Önkormányzata, jogszabályi kötelezettségének eleget téve megalkotta a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (IX. 8.) Kormányrendeletben (továbbiakban: EljR.) meghatározottak alapján a város Településképi Arculati Kézikönyvét (továbbiakban: Kézikönyv) és Településképi rendeletét.

A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében Kézikönyv készült. A Kézikönyv a - település természeti és épített környezete által meghatározott - településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

A Településképi rendelet a város teljes közigazgatási területére, településképi szempontból meghatározó területekre, az építési tevékenységgel érintett építmények - ideértve a sajátos építményfajtákat is - településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára, helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményeket tartalmaz. A Helyi Építési Szabályzat az építés rendjét (MIT és HOVA), a Településképi rendelet pedig a településképi követelményeket (HOGYAN) megállapító önkormányzati rendelet.

A Településképi rendelet előírásainak érvényre jutását az alábbi eszközök segítik elő:

 • A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
  A települési önkormányzat kérelemre a településképi követelményekről – a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül, a településképi rendeletben foglaltak szerinti – szakmai konzultációt és ezen belül szakmai tájékoztatást (a továbbiakban együtt: szakmai konzultáció) biztosít.

  A szakmai-konzultációra vonatkozó kérelem a Településképi rendelet 8. számú melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével, valamint a műszaki megoldásokat tartalmazó tervdokumentáció és a településképbe való illeszkedés igazolás dokumentumának csatolásával kezdeményezhető.

  A kérelem benyújtható az önkormányzatnak címzett e-papírformájában, vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott feltételek esetében papír formátumban.

  Személyes konzultáció a városi főépítésszel előre egyeztetett időpontban történhet a közös önkormányzati hivatal épületében. (II. emelet 216. szoba)


  A Településképi rendelet alapján kötelező a szakmai konzultáció:
  a) egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén,
  b) településközponti területen a homlokzati megjelenés módosításával járó felújítás, korszerűsítés, bővítés esetén,
  c) új elektronikus hírközlési építmény elhelyezése esetén:
  ca) műtárgynak minősülő antenna szerkezetnél, ha annak bármelyirányú mérete a bruttó 6 m-t meghaladja, vagy
  cb) antennatartó szerkezet méretétől függetlenül a szerkezetre antenna felszerelésénél, ha az antenna bármelyirányú mérete a 4,0 m-t meghaladja. 

  A szakmai konzultáció az önkormányzati főépítész feladata. A szakmai konzultációról a konzultáció felelőse emlékeztetőt készít, amelyben rögzíteni kell a felvetett javaslatok lényegét, valamint az önkormányzati főépítész vagy a polgármester lényeges nyilatkozatait. Az emlékeztetőben rögzített nyilatkozatok kötik a települési önkormányzatot a szakmai konzultációban elhangzottakkal egyező javaslatot tartalmazó településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárás során. Az önkormányzat a szakmai konzultációért, tájékoztatásért díjat nem számít fel.

  Letölthető nyomtatvány: Konzultációs - kérelem

 

 • A településképi véleményezési eljárás

  A polgármester (átruházott hatáskörben) építmény építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljáráshoz, valamint az összevont telepítési eljárás integrált építési engedélyezési szakaszához adhat településképi véleményt.

  A Településképi rendeletben foglaltak alapján településképi véleményezési eljárás lefolytatása szükséges, minden – országos védelemmel nem érintett - építmény építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljáráshoz, az építési engedély köteles tevékenyég engedélyezését megelőzően.

  A véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt elektronikus formában az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre kell feltölteni, amelyhez a polgármesternek hozzáférést kell biztosítani. Ügyintézési határidő 15 nap, hiánypótlás felhívás kibocsátása esetében 30 nap.

   
 • Településképi bejelentési eljárás

  A polgármester (átruházott hatáskörben) településképi bejelentési eljárást folytat le 
  a) az építmények rendeltetésének megváltoztatása – így az önálló rendeltetési egység rendeltetésének módosítása vagy az építmény rendeltetési egységei számának megváltozása – esetén, az országos és a helyi építési követelmények és
  b) a reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében
  ba) a reklám-elhelyezési kormányrendeletben szereplő általános elhelyezési és a településképi rendeletben szereplő különös településképi követelmények, vagy
  bb) a különös településképi követelmények meghatározásának hiányában a reklám-elhelyezési kormányrendeletben szereplő általános elhelyezési követelmények érvényesítése érdekében.


  Fent felsoroltakon felül a Településképi rendelet alapján kötelező a településképi bejelentési eljárás lefolytatása – a nyilvántartott műemléki értéket vagy műemléket érintő, az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység kivételével – az építési engedélyhez vagy egyszerű bejelentéshez nem kötött
  a) helyi védettség alatt álló terület, helyi egyedi védettség alatt álló építmény érintettsége miatt,
  b) településközponti, tégla és panel karaktert érintő homlokzati átalakítás (loggia beépítés, előtető létesítés) homlokzati színezés esetén,
  c) az építési engedély nélkül végezhető építési munkák közül:
  ca) a kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet,
  cb) reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés létesítése esetén településképi megfelelés, utcaképi illeszkedés igazolása céljából.


  A szakmai-konzultációra vonatkozó kérelem a Településképi rendelet 10. számú melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével, valamint a külön kormányrendeletben meghatározott tartalmú tervdokumentáció és a településképbe való illeszkedés igazolás dokumentumának csatolásával kezdeményezhető.

  A kérelem benyújtható az önkormányzatnak címzett e-papírformájában, vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott feltételek esetében papír formátumban. Ügyintézési határidő 15 nap.

  Letölthető nyomtatvány: Településképi bejelentési - kérelem

  Tisztelettel:


  Kersity Antal
  városi főépítész
Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020