napja van

2018

2018. április 26.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2018. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
Jövedelemhatárok felülvizsgálata egyes szociális jellegű önkormányzati rendeletekben
Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló rendelet elfogadása
Beszámoló a Komló Városért Alapítvány 2017. évi tevékenységéről
Beszámoló a Zrínyi Klub 2017. évi tevékenységéről
„Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda településrész és Komló belváros között” című pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosítása
Szándéknyilatkozat a Felszabadulási emlékmű és a hozzá tartozó földterület megvásárlására
Kossuth akna 0308/8-10 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséhez hozzájárulás
Budafai meddőhányó és annak szomszédságában lévő ingatlanok bérbeadása III.
A Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet közgyűlési határozatának jóváhagyása
A tervezett Határúti infrastruktúra fejlesztés 1545/19 hrsz-ú területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása – településfejlesztési döntés
Vis maior támogatási igény benyújtása
Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
EFOP-1.5.2-16.-2017-00028 „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” projekthez kapcsolódó Konzorciumi megállapodás a közbeszerzési eljárások lebonyolítására
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói pályázatának véleményezése
IV. Komlói Amatőr Színházi Találkozó 2018. évi megvalósítása során felmerülő költségek megelőlegezése
Költségvetés módosítás véleményezés
Interpellációk, bejelentések
2018. évi I. félévi kiegészítő kitüntetési javaslat

A „2018. évi I. félévi kiegészítő kitüntetési javaslat” című előterjesztést az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen kell tárgyalnia a képviselő-testületnek.

 

2018. március 22.


A DPG 13 Kft. méltányossági kérelme
A Horváth Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme
Az Anderson Group Hungary Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme
A 2017-2018. évi víziközmű bérleti díj felhasználása
Munkácsy Mihály utca és közvetlen környezetének fejlesztése
2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása II.
Az MVM Hungarowind Kft.-vel kötött bérleti szerződés módosítása

A „2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása II.” című előterjesztést az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen kell tárgyalnia a képviselő-testületnek. „Az MVM Hungarowind Kft.-vel kötött bérleti szerződés módosítása” című előterjesztés az Mötv. rendelkezése és a képviselő-testület döntése értelmében zárt ülésen kerülhet tárgyalásra.

 

2018. március 7.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2017. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
Komló Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet tervezete
Működési célú támogatás biztosítása a Komlói Polgárőr Egyesület részére
A Komló város településrendezési terveinek 2018. évi 1. számú módosítása – településfejlesztési döntés
Komlói Napok és Bányásznap Városközponti rendezvényeinek lebonyolítására kötendő megállapodás
Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása
Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskola tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezése
2018. évi belső ellenőrzési terv módosítása
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2018. évi üzleti terve
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásba helyettesítő képviselő delegálása
Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi tevékenységéről
Az 1520/26 hrsz.-ú ingatlan értékesítése
Kazinczy F. u. 14. szám. I/7. alatti ingatlan felajánlása
Közbeszerzési Szabályzat módosítása
Nem költségvetési szervek 2018. évi támogatása
„Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón” című pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosítása
Interpellációk, bejelentések
2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása I.

A 2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása I. című előterjesztést az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen kell tárgyalnia a képviselő-testületnek.

 

2018. február 22.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2018. évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalása
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
A települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása
Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés meghosszabbítása
Komló város 2018. évi rendezvény-naptára
Beszámoló a munkahelyteremtés érdekében nyújtott támogatásokról
Döntés a Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciuma Konzorciumi Tagi Tanácsában a Komló és környéke hulladékgazdálkodási kistérség térségi képviselő és térségi képviselő helyettes személyének megválasztásáról
Szavazatszámláló bizottsági tagok választása
A Komló belterület 2413/64 és 2423 hrsz alatti ingatlanok területrészeinek forgalomképtelen törzsvagyonból történő kivonása
Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége
A helyi választópolgárok közössége önkormányzáshoz való jogának fenntartása
2018. évi költségvetés véleményezése
2018. évi költségvetési rendelet módosító javaslat
Interpellációk, bejelentések

 

2018. január 30.


A Komló 3818 hrsz-ú ingatlan részlet ingyenes állami tulajdonba adása kézilabda munkacsarnok létesítése céljából
A kötelező felvételt biztosító állami fenntartású iskolák felvételi körzeteinek véleményezése


2018. január 11.


Komló Város Kiemelt beruházásként kezelt fejlesztési területeket érintő településrendezési tervi illetve a helyi építési szabályzat módosításának elfogadása
A HAGABO Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme
Az Anderson Group Hungary Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme
Kossuth akna 0308/8-10 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos visszavásárlási jogról való döntés
Víziközmű bérleti díj felhasználása
Zártkerti Pályázat Programra támogatási kérelem benyújtása

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020