napja van

2017

2017. május 25.


Komló, Templom tér 2. sz. alatti (512. hrsz.)  ingatlan tulajdonjogának átruházása, valamint tulajdonosi hozzájárulások megadása a Pécsi Egyházmegye részére
Használati jogot alapító szerződés kötése a Komlói Római Katolikus Plébániával
Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyása
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2017. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
2016. évi zárszámadási rendelettervezet
Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
Az anyakönyvvezetői többletszolgáltatásokról szóló új önkormányzati rendelet elfogadása
Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról, valamint az alapellátásokhoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról szóló önkormányzati rendelet
Szándéknyilatkozat Komló város 3. sz. házi gyermekorvosi körzet területére kiterjedő házi gyermekorvosi szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan
Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények 2016. évi tevékenységükről szóló beszámoló
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Döntés a Komló Városi Óvoda átszervezéséről
Tájékoztató a 2017/2018-as nevelési év beíratásáról
Komló Városi Óvoda alapító okiratának módosítása
A Baranyai Sbau Kft. és a Kalatherm Kft. munkahelyteremtés támogatási ügye (később kerül kihelyezésre)
A TIAMAT-TRADE Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme
Beszámoló a munkahelyteremtés érdekében nyújtott támogatásokról
Beszámoló a Zrínyi Klub 2016. évi tevékenységéről
A Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása
A víziközmű bérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós munkák
Körtvélyesi 1521/64 hrsz-ú garázstelek értékesítése
Pályázat helyi közösségi közlekedés támogatására
Interpellációk, bejelentések
2017. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása III.
Komló Városi Óvoda intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének

A 27) „2017. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása III.” és a 28) „Komló Városi Óvoda intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása” című előterjesztéseket az Mötv. rendelkezése értelmében a képviselő-testület.zárt ülésen  tárgyalja.

 

2017. május 18.


Budafai meddőhányó és annak szomszédságában lévő ingatlanok bérbe adása
Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásba képviselők delegálása

 

2017. április 28.


Tulajdonosi hozzájárulás a Szent Bernadett Tagóvoda fejlesztéséhez
Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság helyzetéről
A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló jelentése
Megállapodás Mánfa Község Önkormányzatával településrendezési költségek megtérítésének tárgyában
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása
Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról, valamint az alapellátásokhoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Komló város településrendezési terveinek 2017. évi 1. számú módosításának elfogadása
Komló Városért Alapítvány 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója és alapító okiratának módosítása
Szabó István egyéni vállalkozó támogatási szerződésének kedvezményezett részéről történő felmondása
A VIP-GLOBAL Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme
A Komlói Fűtőerőmű Zrt.-vel megkötendő távhő közszolgáltatási szerződés
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2017. március 1-jei ülésén hozott határozatának jóváhagyása
Komló 3867/1 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni hányadának és a hozzá tartozó ingó víziközmű vagyonelem térítésmentes átvétele a Magyar Államtól
Megállapodás Komló Város és kistérségi víziközmű-rendszerek ellátásért felelős önkormányzatainak képviseletéről
Beszámoló Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 2016. évi tevékenységéről
Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására (Körtvélyesi gyűjtőút 1521/68 hrsz., Széchenyi utca 2068 hrsz.)
Munkácsy Mihály utcai beruházás előkészítő költségei
Helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra pályázati felhívás közzététele
„Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” (EFOP-1.5.2-16)
Ingatlanvásárlásokhoz fedezet biztosítása
Közbeszerzési Szabályzat módosítása
Interpellációk, bejelentések
2017. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása II.
Üzletrészvásárlás a Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban, valamint szerződés megszüntetése a Komlói Városgazdálkodási Zrt.-vel
Bérleti szerződés kötése az MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft.-vel

A 24) „2017. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása II.” című előterjesztést az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen kell tárgyalnia a képviselő-testületnek. A 25) „Üzletrészvásárlás a Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban, valamint szerződés megszüntetése a Komlói Városgazdálkodási Zrt.-vel” című és a 26) „Bérleti szerződés kötése az MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft.-vel” című előterjesztések az Mötv. rendelkezése és a képviselő-testület döntése értelmében zárt ülésen kerülhetnek tárgyalásra

 

2017. április 5.


ASP rendszer csatlakozási konstrukció – KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat benyújtása tárgyú 11/2017. (II. 2) számú határozat módosítása
Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezési javaslatának véleményezése

 

2017. március 9.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
TOP-3.2.1-15 számú, Szent Borbála Otthon Komló, Pécsi út 42. sz. alatti épületenergetikai korszerűsítéssel kapcsolatos 97/2016. (VI.23.) határozat módosítása
2016. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
Komló Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet tervezete
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
A piac működéséről szóló új önkormányzati rendelet elfogadása 
Komló város településrendezési terveinek 2017. évi 1. számú módosítása – partnerségi véleményezés lezárása, állami főépítészi eljárás megindítása
Komló Városi Óvoda intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírásaNem költségvetési szervek 2017. évi támogatása
Nem költségvetési szervek 2017. évi támogatása
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2017. évi üzleti terve
Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2015-2016. évi tevékenységéről
Komló Gesztenyési u. 9. sz. alatti 153/1 hrsz.-ú ingatlan értékesítése
Komló Városi Óvoda átszervezése
KOMLÓI BÁNYÁSZ Sportkör Kft. törzstőke emelése
Interpellációk, bejelentések
2017. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása I.

A 15) „2017. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása I.” című előterjesztést az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen kell tárgyalnia a képviselő-testületnek.


2017. február 23.


2017. évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalása
A települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló rendelet módosítása
A 2015. évi vízi közmű bérleti díj felhasználása (Munkácsy M. utca felújításához kapcsolódó víziközmű rekonstrukció)
A GEMES GmbH Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-ben lévő részvényeinek megvásárlása

Az 5) „A GEMES GmbH Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-ben lévő részvényeinek” című előterjesztés az Mötv. rendelkezése és a képviselő-testület döntése értelmében zárt ülésen kerülhet tárgyalásra.
 

2017. február 2.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A szennyvízberuházás megvalósítása és a közművesítési hozzájárulásról szóló rendelet elfogadása
Alpolgármesteri tisztséggel kapcsolatos döntések meghozatala, valamint a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása

Komló Város településrendezési eszközeinek 2017 évi. 1. módosítása - településfejlesztési döntés meghozatala
Közművelődési megállapodás megkötése a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.-vel
Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés meghosszabbítása
Komló város 2017. évi rendezvény-naptára
A Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet alapszabályának módosítása
A Dél-Balaton és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Komló és környéke hulladékgazdálkodási kistérségében történt térségi megbízott választás eredményének, valamint a Konzorciumi Tagi Tanács 2016. december 14-én meghozott döntéseinek jóváhagyása

Altáró u. 10. sz. alatti helyiségek hasznosítása
ASP rendszer csatlakozási konstrukció - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat
Lakáscélú támogatással kapcsolatos, 147/2016. (IX.22.) számú határozat visszavonása
Komló Város Önkormányzat Városgondnokság gazdasági vezető álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása
Tájékoztatás a KVG Zrt. által a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ellen indított perről

A 12) „Lakáscélú támogatással kapcsolatos, 147/2016. (IX.22.) számú határozat visszavonása” és a 13) „Komló Város Önkormányzat Városgondnokság gazdasági vezető álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása” című előterjesztéseket az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen kell tárgyalnia a képviselő-testületnek. A 14) „Tájékoztatás a KVG Zrt. által a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ellen indított perről” című előterjesztés az Mötv. rendelkezése és a képviselő-testület döntése értelmében zárt ülésen kerülhet tárgyalásra.

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020